Počet podnetov na pohrebné služby klesá

07.10.2013

Kauzy v pohrebníctve

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) najčastejšie dostávajú podnety na oblasti užívania ochranného pásma pohrebiska, ale aj na nedostatočnú prevádzku chladiacich zariadení, respektíve nevhodné nakladanie s telesnými pozostatkami. Dobrou správou pre pohrebné služby a taktiež pre Slovenskú asociáciu kremačných a pohrebných služieb je, že ÚVZ SR celkovo za posledné dva roky od nadobudnutia účinnosti zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve nezaznamenal žiadne sťažnosti zo strany občanov na ich prevádzku, pričom počet anonymných podnetov vo všeobecnosti klesá. Hlavný odborník prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH pre časopis Slovenské pohrebníctvo konštatoval, že v oblasti pohrebníctva sa zlepšili vzťahy pri nakladaní s ľudskými pozostatkami medzi zdravotníckymi zariadeniami a prevádzkovateľmi pohrebných služieb.

hlavny-hygienik-Rovny
prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH.
V súvislosti s nedávno medializovanými negatívnymi informáciami o pohrebných službách sme sa obrátili na ÚVZ SR so žiadosťou o prehľad obdržaných podnetov na prevádzkovateľov pohrebných služieb za uplynulé dva roky, vrátane ich doriešenia. Ako nás informoval hlavný hygienik SR prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH v roku 2012 ÚVZ SR naďalej usmerňoval regionálne úrady verejného zdravotníctva, verejnosť, jednotlivé obce, prevádzkovateľov pohrebných služieb, prevádzkovateľov pohrebísk, ale aj zdravotnícke zariadenia vo veci správneho postupu pri nakladaní s mŕtvym v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. „Na základe dopytov boli vydávané stanoviská najmä k otázkam prevádzkovania pohrebísk, k zákonnému postupu vykonávania výkopu hrobu, k prevádzkovaniu pohrebiska viacerými prevádzkovateľmi. Najviac podnetov je v oblasti užívania ochranného pásma pohrebiska. Sťažnosti na činnosť pohrebných služieb boli riešené príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva,“ informoval
prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH s tým, že posledná sťažnosť občana bola riešená v roku 2010 ohľadom poškodenia a výmeny rakvy zo strany pohrebnej služby.

liptovsky mikulasPotvrdili nedostatky v Liptovskom Mikuláši
Napriek tomu, že úrad nezaznamenal sťažnosti zo strany občanov na prevádzku pohrebných služieb, regionálne úrady riešili niekoľko podnetov od štátnych orgánov, respektíve od samotných pohrebných služieb. Napríklad RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši v priebehu r. 2012 riešil jeden prípad na základe písomného podnetu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, odboru kriminálnej polície. Podnet sa týkal podozrenia zo spáchania správneho deliktu na úseku pohrebníctva. Podnetom bola aj reportáž z televíznych novín TV Markíza o praktikách Pohrebnej služby Tomáš Juhásik – ARON, Štúrova 836/32, Liptovský Mikuláš, ktorá vo viacerých prípadoch po vykonaní pohrebov nezabezpečila odvoz ľudských pozostatkov do krematórií ihneď, ale ich zhromažďovala niekoľko dní v jednoduchej garáži do času kumulovaného odvozu, pričom garáž nebola vybavená chladiacim zariadením. „Štátnym zdravotným dozorom boli zistené aj ďalšie nedostatky, a to napríklad nevedenie evidencie podľa § 8 ods. 4 písm. d) zák. č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. S účastníkom konania zatiaľ nebolo začaté správne konanie z toho dôvodu, že stále prebieha zisťovanie potrebných údajov, ktoré vykonáva PZ, a ktorému RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši poskytoval údaje od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach o prevzatých ľudských pozostatkoch v Krematóriu Levice od pohrebnej služby Tomáš Juhásik – ARON, Štúrova 836/32, Liptovský Mikuláš za roky 2011 – 2012,“ uvádza sa v stanovisku RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši s tým, že úrad za posledných päť rokov neriešil iné podnety alebo sťažnosti na činnosti pohrebných a kremačných služieb. V rámci štátneho zdravotného dozoru v roku 2012 však vykonali kontrolu v ďalších 3 prevádzkach pohrebných služieb, ktoré sa týkali celkovej prevádzky, ako aj spôsobov vedenia evidencie o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a prepravy ľudských pozostatkov, pričom nedostatky neboli zistené.

 

Prehľad riešených podnetov za ostatné regionálne úrady verejného zdravotníctva SR.bratislavaRÚVZ Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave
V roku 2012 nebol na tunajší úrad doručený žiadny podnet, ktorý by sa týkal problematiky pohrebníctva v Bratislavskom kraji. V štatistike podaných podnetov za obdobie posledných 5 rokov (2008 – 2012) RÚVZ Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave evidoval celkom 15 podnetov, z nich najviac v roku 2008 – celkom 9 podnetov, ktoré sa týkali propagácie pohrebnej služby a nevhodnej manipulácie s ľudskými pozostatkami. Tieto podnety boli riešené v roku 2008 v súčinnosti s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a zdravotníckymi zariadeniami, pričom v žiadnom z nich nebolo zistené porušenie zákona o pohrebníctve a nebolo potrebné uplatniť z našej strany sankčné postihy. V ďalších rokoch 2009 – 2011 sa celkom preverilo 6 podnetov (1-1-4), z toho 1 bol posúdený ako opodstatnený (používanie neúčelového vozidla bez chladenia na pohrebné služby), za čo bola prevádzkovateľovi uložená pokuta vo výške 165 € podľa vtedajšieho zákona o pohrebníctve č. 470/2005 Z. z. Ostatné podnety mali charakter konkurenčných bojov pohrebných služieb – spochybňovanie cenovej politiky pohrebných služieb (PS), ich uprednostňovanie zdravotníckymi zariadeniami, nevhodné správanie sa pracovníkov PS počas obradov a iné, ktoré boli zväčša anonymné. V žiadnom prešetrenom prípade sa však nezistilo porušenie zákona o pohrebníctve, preto neboli uplatnené žiadne sankcie.

Trnava-erbRÚVZ so sídlom v Trnave
V roku 2012 RÚVZ so sídlom v Trnave nemal žiadne podnety na prevádzku pohrebných služieb a tiež nebola udelená žiadna sankcia. Počet podnetov na území okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany má klesajúcu tendenciu.

senicaRÚVZ so sídlom v Senici
V regióne okresov Senica a Skalica, ktoré spadajú do kompetencie RÚVZ so sídlom v Senici, v roku 2012 neboli riešené žiadne podnety v súvislosti s činnosťou pohrebných služieb.

dunajska-stredaRÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede v roku 2012 neobdržal ani jeden podnet, či sťažnosť v uvedenej problematike.

galantaRÚVZ so sídlom v Galante
V roku 2012 neboli na RÚVZ so sídlom v Galante riešené žiadne podnety občanov alebo pozostalých ohľadom prevádzkovania pohrebných služieb na území okresu Galanta. V rámci štátneho zdravotného dohľadu bolo v jednom prípade začaté správne konanie voči pohrebnej službe z dôvodu chýbajúcich dokladov, nakoľko vozidlo využívané na prepravu ľudských pozostatkov a ostatkov nemalo v technickom preukaze zapísanú prestavbu (namontovanie chladiaceho zariadenia). Tento delikt bol ukončený  v roku 2013, kedy bola prevádzkovateľovi podľa § 33 ods. 11 písm. e) zák. č. 131/2010 Z. z. udelená pokuta v hodnote 300 eur. Za celú dobu platnosti zákonov o pohrebníctve sme mali len jeden podnet na prešetrenie, a to v roku 2008. Vtedy prevádzkovateľ pohrebnej služby dostal pokutu podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 470/2005 Z. z. za porušenie povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 8 ods. 3 písm. f) citovaného zákona (prevádzkovateľ pohrebnej služby poškodil rakvu). Za uvedený skutok bola uložená pokuta vo výške 5 000,- Sk.

komarnoRÚVZ so sídlom v Komárne
Na RÚVZ so sídlom v Komárne nebol predložený v roku 2012 žiadny podnet resp. sťažnosť, ktorá by súvisela s činnosťou pohrebných a kremačných služieb. V tejto oblasti bol predložený len jeden podnet v roku 2008, ktorý sa týka prevádzky pohrebného vozidla bez chladiaceho zariadenia. Úrad v roku 2008 uložil dve pokuty prevádzkovateľom pohrebných služieb v sume spolu 3 000 Sk, za vykonávanie prevozov zosnulých osôb vozidlom pohrebných služieb bez inštalovaného chladiaceho zariadenia, resp. pohrebným vozidlom vybaveným chladiacim zariadením, ale táto skutočnosť nebola vyznačená v starom technickom osvedčení tohto vozidla.

erb_nitry_novyRÚVZ so sídlom v Nitre
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre v roku 2012 neboli doručené žiadne podnety obyvateľov súvisiace s činnosťou pohrebných a kremačných služieb, v súvislosti s uvedenou činnosťou, neboli riešené ani priestupky a ani správne delikty v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

topolcanyRÚVZ so sídlom v Topoľčanoch V roku 2012 nebol prijatý ani jeden podnet na prešetrenie činnosti pohrebných služieb v okrese Topoľčany. Najčastejšie podnety riešené napríklad v roku 2011 a 2013 sa týkali zaobchádzania s telesnými pozostatkami a používania vozidla na prepravu telesných pozostatkov. Tri podnety boli riešené v roku 2011 a tri podnety v roku 2013, pričom všetky boli neopodstatnené a anonymné. V roku 2012 úrad neprešetroval ani jeden podnet. V oblasti pohrebníctva sú riešené priemerne 2-3 podnety ročne, ani jeden z doposiaľ podaných podnetov nebol opodstatnený. Všetky podané podnety boli anonymné.

Nove_Zamky_erbRÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch
RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch za rok 2012 neprijal sťažnosť, resp. podnet v súvislosti s činnosťou pohrebných a kremačných služieb a neuložil pokutu za správne delikty.

Trencin logoRÚVZ so sídlom v Trenčíne
V roku 2012 nebol na RÚVZ so sídlom v Trenčíne doručený ani jeden podnet súvisiaci s prevádzkovaním pohrebnej služby. Od roku 2005, odkedy činnosť pohrebných služieb je upravená samostatným zákonom, RÚVZ so sídlom v Trenčíne neuložil ani jednu pokutu za správny delikt v pohrebníctve. Úrad riešil 4 podnety na činnosti pohrebných služieb, a to dva podnety v roku 2009 a 2 podnety v roku 2010. Dva podnety sa týkali otázky, či si pohrebná služba plní povinnosti uvedené v § 8 zák. č. 131/2010 Z. z., pričom obidva podnety boli neopodstatnené. Jeden podnet sa týkal výkonu nepovolenej exhumácie pred uplynutím tlecej doby, ktorý bol opodstatnený a prevádzkovateľovi pohrebnej služby boli vydané opatrenia na odstránenie zistených poručení ustanovených zák. č. 470/2005 Z. z. Jeden podnet sa týkal podozrenia na viacnásobné použitie truhiel a prevoz ľudských pozostatkov v aute bez chladiaceho zariadenia. Na základe kontroly bolo zistené, že podnet je neopodstatnený. Podnety na nedodržiavanie ustanovení zák. č. 470/2005 Z. z. a následne zák. č. 131/2010 Z. z. majú sporadický charakter.

prievidzaRÚVZ so sídlom v Prievidzi
V roku 2012 nebol na RÚVZ Prievidza doručený žiadny podnet na poskytovanie pohrebných služieb na území okresov Prievidza a Partizánske.

povazska-bystricaRÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici
RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici nešetril ani jednu sťažnosť (ani podnet) v súvislosti s pohrebnou službou alebo pohrebiskom v našom regióne v roku 2012. Z toho dôvodu nebolo potrebné ani ukladať žiadne pokuty. V minulosti sme šetrili jeden podnet (ešte počas účinnosti predchádzajúceho zákona o pohrebníctve), ktorý nám postúpil živnostenský úrad – nedostatky však boli prevádzkovateľom pohrebnej služby ihneď odstránené.  

banska bystricaRÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici
V roku 2012 prijal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici v súvislosti s činnosťou pohrebných a kremačných služieb dva podnety. Prvý podnet sa týkal námietok anonymného zamestnanca pohrebných služieb na pracovné prostredie. Námietky sa týkali zabezpečenia minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na pracovisko a zabezpečenia ďalších podmienok v súvislosti s prevádzkovaním pohrebných služieb podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v spoločnosti Anjelské pohrebné & kvetinové služby, s. r. o., L. Svobodu 37, Badín, pracovisko Dom smútku Badín. Po preverení podnetu neboli zistené porušenia zákona.

V druhom prípade išlo o spoluprácu pri riešení „kauzy“ na RÚVZ v Liptovskom Mikuláši, súvisiacej s prevozom ľudských pozostatkov (v priebehu mesiacov január – november 2012) pohrebnou službou Tomáš Juhásik – ARON, Štúrova 836/32, Liptovský Mikuláš do krematória Kremnička, Banská Bystrica, (ZARES mesta Banská Bystrica, prevádzka krematória a cintorínskych služieb, Kremnička 60, Banská Bystrica). Požadované údaje z evidencie krematória boli vedené v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. b), bod 1, 2, 5 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a boli zaslané na RÚVZ Liptovský Mikuláš, ktorí podnet ďalej riešil vo vlastnej kompetencii. Najčastejšie podania obsahovali námietky týkajúce sa požiadaviek na prevádzkovanie pohrebných služieb (často od konkurencie) vyplývajúcich z ustanovení zákona, najmä v súvislosti s prepravou ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, úpravou ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, dodržiavaním zákazu prevádzkovania pohrebných služieb v zdravotníckom zariadení a využívaním chladiacich zariadení na ukladanie ľudských pozostatkov v zdravotníckom zariadení a v domoch smútku a s neetickým správaním sa k pozostalým. Z dokumentácie RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici vyplýva, že za posledné roky (od roku 2005 až doposiaľ) boli evidované v priemere jeden až dve podania (podnety) za rok. Z výkonu ŠZD v roku 2012 vyplýva, že pri kontrolách prevádzkovania pohrebných a kremačných služieb neboli zistené také porušenia zákona, ktoré by boli kvalifikované ako priestupky podľa § 32 a iné správne delikty podľa § 33 zákona č. 131/2010 Z. z. RÚVZ v Banskej Bystrici v roku 2012 pokuty neuložil.

zilina mestoRÚVZ so sídlom v Žiline
RÚVZ so sídlom v Žiline v roku 2012 riešil dva podnety, ktoré vyhodnotil ako neopodstatnené. Jeden sa týkal odopretia prevzatia platby za hrobové miesto a druhý dočasného zasypania hrobu susediaceho s vykopávaným hrobom (bolo zistené, že so súhlasom nájomcu hrobu). Úrad taktiež poskytoval súčinnosť pri riešení predmetného podnetu v súvislosti s krematóriom v Žiline. Do krematória v Žiline nebol zistený dovoz ľudských pozostatkov predmetnou pohrebnou službou.

cadcaRÚVZ so sídlom v Čadci
V roku 2012 a v predchádzajúcich rokoch Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci nedostal a neriešil žiadne podnety (sťažnosti) súvisiace s činnosťou pohrebných služieb.

erb_martin_mesto_160RÚVZ so sídlom v Martine
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia, v súvislosti s činnosťou pohrebných a kremačných služieb vykonávaných/poskytovaných v okresoch Martin a Turčianske Teplice do dnešného dňa neprijal a neriešil žiadny podnet (sťažnosť).

dolny kubinRÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne
RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne za rok 2012
v jeho pôsobnosti (okres Tvrdošín, Trstená a Námestovo) neprijal žiadnu sťažnosť. Vzhľadom k tomu neriešil ani priestupky a správne delikty.

zvolenRÚVZ so sídlom vo Zvolene
V roku 2012 RÚVZ so sídlom vo Zvolene neevidoval žiadne sťažnosti  ani podnety týkajúce sa činnosti pohrebných a kremačných služieb.

leviceRÚVZ so sídlom v Leviciach
RÚVZ so sídlom v Leviciach v roku 2012 neprijal žiadny podnet na prevádzky pohrebných a kremačných služieb, ktoré sa nachádzajú v okrese Levice. V súvislosti s požiadavkou RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši o spoluprácu pri riešení podnetu na pohrebnú službu Tomáš Juhásik – ARON so sídlom v  Liptovskom Mikuláši, bol zamestnancami úradu vykonaný štátny zdravotný dozor v Krematóriu v Leviciach, pričom neboli zistené žiadne hygienické nedostatky. RÚVZ so sídlom v Leviciach okrem toho riešil koncom roka 2011 podnet na znečistenú a neupratanú podlahu v obradnej miestnosti domu smútku počas pohrebu, prítomnosť živých aj uhynutých múch.

ziar nad hronomRÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom
RÚVZ v Žiari nad Hronom v roku 2012 neprijal ani jednu sťažnosť na činnosť pohrebných služieb v jeho spádovom území. Úrad riešil podnet jednej pohrebnej služby na vozidlo druhej pohrebnej služby v roku 2005.

kosiceRÚVZ so sídlom v Košiciach
V Košiciach sme v roku 2012 šetrili len jeden anonymný podnet občana na chladiace zariadenie v miestnosti pre dočasne uloženie zosnulých v Dome nádeje, ktorý prevádzkuje obec Seňa. Podnet poukazoval na nefunkčnosť chladiaceho zariadenia dňa 5. 8. 2012, v čase vykonávania rozlúčky so zosnulým. Telo bolo dočasne uložené pri vyšších teplotách než stanovuje legislatíva. Podnet bol šetrený odbornými pracovníkmi tunajšieho RÚVZ so sídlom v Košiciach so záverom, že v čase, kedy bol podnet podaný, bol opodstatnený. Chladiace zariadenie bolo pre poruchu mimo prevádzky necelé 3 dni a opäť spustené po oprave do prevádzky 7. 8. 2012. V čase previerky, ktorú vykonali naši zamestnanci za účelom šetrenia tohto podnetu, bolo už chladiace zariadenie v riadnej prevádzke a boli dodržané teploty stanovené legislatívou. Zápis o poruche a oprave bol obcou písomne zaznamenaný v denníku zariadenia. Aj naša opakovaná previerka potvrdila funkčnosť zariadenia. Vzhľadom na urgentnú opravu zariadenia a doterajšie dobré skúsenosti s obcou a prevádzkovaním zariadení patriacich do pohrebných služieb, nebola uložená obci pokuta. Bolo vykonané len napomenutie s dôrazom na ostražitosť a zodpovednosť pri sledovaní teploty v chladiacom zariadení počas uloženia zosnulých, s dôsledným zaznamenávaním teplôt do denníka.

rimavska-sobotaRÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote
V roku 2012 na RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote neboli podané žiadne podnety v súvislosti s činnosťou pohrebných služieb, a teda neboli riešené ako priestupky podľa § 32, ani ako správne delikty podľa § 33 zákona o pohrebníctve. Úrad od roku 2005 riešil len jeden podnet na prevádzkovanie pohrebnej služby. V roku 2008 bol na činnosť pohrebnej služby prešetrovaný 1 podnet, týkajúci sa necitlivého správania pri manipulácii so zosnulým a dovoz pozostatkov na pitvu do Lučenca.

svidnikRÚVZ so sídlom vo Svidníku
RÚVZ so sídlom vo Svidníku doteraz neevidoval žiadny podnet (sťažnosť) v súvislosti s činnosťou pohrebných služieb v regióne okresov Svidník a Stropkov.

lucenecRÚVZ so sídlom v Lučenci
RÚVZ so sídlom v Lučenci neboli v roku 2012 (ani pred rokom 2012, ani v roku 2013) doručené žiadne podnety na činnosť pohrebných služieb.

presovznakRÚVZ so sídlom v Prešove
RÚVZ so sídlom v Prešove obdržal v roku 2012 jeden podnet poukazujúci na porušovanie zákona č. 131/2010 o pohrebníctve. Najčastejšie je podaniami poukazované na nezákonné ponúkanie a propagáciu pohrebných služieb v areáli nemocnice a využívanie chladiacich zariadení pohrebnými službami, ktoré sú umiestnené v zdravotníckom zariadení. Podnety, týkajúce sa porušovania zákona o pohrebníctve patria každoročne k riešeným podaniam, na RÚVZ so sídlom v Prešove je doručené v priemere jedno podanie ročne, ktoré je potrebné vybaviť v zmysle zákona o pohrebníctve.

michalovceRÚVZ so sídlom v Michalovciach
V roku 2012 RÚVZ so sídlom v Michalovciach neevidoval žiaden podnet týkajúci sa pohrebných a kremačných služieb. V roku 2012 sme síce obdržali podnet na nefunkčné chladiace zariadenie v dome smútku, ale podnet nebol opodstatnený a netýkal sa ani prevádzkovania pohrebnej služby. V spádovej oblasti RÚVZ so sídlom v Michalovciach došlo k poklesu počtu podnetov na pohrebné služby, nakoľko v minulosti sme evidovali nejaké podnety.

spiska-nova-vesRÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi
Na RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi v roku 2012 nebola podaná žiadna sťažnosť, resp. podnet v súvislosti s činnosťou pohrebných a kremačných služieb. Úrad v minulosti riešil podnet na porušovanie zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve, a to § 8 ods. 3 písm. a) a § 10 ods. 1 a 2, ktorým sa stanovujú podmienky o preprave ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, ďalej podnet na pohrebnú službu, kedy došlo k prevzatiu ľudských pozostatkov prevádzkovateľom pohrebnej služby bez potrebných dokladov. Riešený bol tiež podnet na prevádzkovanie pohrebnej služby bez rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky. Pokuty boli dané vo výške 165 eur. Podľa informácií RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi počet sťažností, resp. podnetov za posledné roky klesá.

velky-krtisRÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši
RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši neeviduje žiaden podnet (sťažnosť) v súvislosti s činnosťou pohrebných služieb.

bardejovRÚVZ so sídlom v Bardejove
V okrese Bardejov majú 3 pohrebné služby. RÚVZ so sídlom v Bardejove doposiaľ neuložil ani jednu pokutu za správne delikty v pohrebníctve vzhľadom k tomu, že na túto činnosť  nebol doposiaľ ani jeden podnet.

stara-lubovnaRÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni
RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni neeviduje žiadnu sťažnosť, resp. podnet v súvislosti s činnosťou pohrebných a kremačných služieb v roku 2012. V roku 2011 sme evidovali 2 podnety, ktoré boli neopodstatnené.

humenneRÚVZ so sídlom v Humennom
V roku 2012 nebol na RÚVZ so sídlom v Humennom podaný žiadny podnet (sťažnosťi v súvislosti s činnosťou pohrebných a kremačných služieb. V predchádzajúcom období sme riešili iba jeden anonymný podnet (v roku 2010) na nedostatky v prevádzke pohrebnej služby (prevoz autom bez chladiaceho zariadenia a používanie chladiaceho boxu v nemocnici). Podnet bol po prešetrení vyhodnotený ako neopodstatnený.
 
roznavaRÚVZ so sídlom v Rožňave
V okrese Rožňava bolo v roku 2012 prevádzkovaných 5 pohrebných služieb. Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave v roku 2012 nebol podaný ani jeden podnet ani sťažnosť v súvislosti s činnosťou pohrebných služieb. V roku 2012 bola RÚVZ so sídlom v Rožňave uložená jedna pokuta za zriadenie a prevádzkovanie pohrebnej služby bez kladného posúdenia príslušným orgánom verejného zdravotníctva, a to vo výške 300 eur, čo je najvyššia pokuta za správny delikt v oblasti pohrebníctva uložená tunajším úradom. V roku 2008 boli tunajšiemu orgánu verejného zdravotníctva doručené 2 podania vo veci konania zdravotníckeho zariadenia NsP sv. Barbory, a. s. v Rožňave a pohrebnej služby zriadenej a prevádzkovanej v Rožňave v rozpore so zákonom č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Od roku 2009 ku dnešnému dňu nebol tunajšiemu úradu podaný žiaden podnet ani sťažnosť v súvislosti s činnosťou pohrebných služieb a s porušovaním zákona o pohrebníctve.
 
trebisovRÚVZ so sídlom v Trebišove
RÚVZ so sídlom v Trebišove v roku 2012 ani predošlé roky neprijal žiadnu sťažnosť, ani podnet. V dozorovaných zariadeniach neboli zistené skutočnosti, ktoré by viedli k sankčnému postihu podľa § 32 a § 33 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

vranov-nad-toplouRÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou
RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou v r. 2012 bol podaný 1 podnet na úseku pohrebníctva. Prešetrovaním tohto podnetu bolo zistené, že ide o správny delikt na úseku pohrebníctva podľa § 33 ods. 11 písm. d) zák. č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, ktorého sa dopustil prevádzkovateľ pohrebných služieb tým, že podľa § 8 ods. 4 písm. h) cit. zákona nesplnil povinnosť, a to nezabezpečil v chladiacom zariadení, v ktorom boli uložené ľudské pozostatky trvalé udržanie teploty v rozmedzí 0oC do 5oC. Prevádzkovateľovi pohrebnej služby bola za uvedený správny delikt uložená pokuta podľa § 33 ods. 12  zák. č. 131/2010 Z. z. vo výške 300 €, ktorá už bola zaplatená. Úrad mal podnety týkajúce sa pohrebníctva aj v minulých rokoch, avšak išlo skôr o konkurenčný boj medzi pohrebnými službami.

Publikované jún 2013


Marcel Lincényi © Slovenské pohrebníctvo


Späť na tému Za hranicou zákona

 

Podporte náš článok