Uvádzame ku článku "Hry s kosťami mŕtych vojakov"

12.08.2013

Stanovisko MV SR ku kauzám starostlivosti o vojnové obete a hroby

Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra SR na margo medializovaných negatívnych informácii ohľadom exhumácií a prepochovávania vojakov na území Slovenska (konkrétne v Oľke,  Medzilaborciach a Čabinách) predkladá nasledovné závery:

V predmetnom spore medzi dvoma občianskymi združeniami pôsobiacimi na východe Slovenska ide o údajné manipulovanie či falšovanie historických dokumentov s cieľom neoprávneného obohatenia sa vo forme príspevkov od Ľudového zväzu starostlivosti o nemecké vojnové hroby (Volksbund Deutsche, Kriegsgräberfürsorge). Klub vojenskej histórie Beskydy so sídlom v Humennom okrem dlhodobej aktívnej negatívnej mediálnej kampane podal podnet na Okresnú prokuratúru Humenné, v ktorom žiadal prešetrenie činnosti Spoločnosti starostlivosti o nemecké vojnové hroby v Prešove pre podozrenie z prečinu podvodu a hanobenia miesta posledného odpočinku.

Oddelenie vojnových memoárov MV SR koná zásadne v súlade so zákonom o vojnových hroboch,   medzivládnymi dohodami a ženevskými konvenciami. V danej veci neboli zo strany MV SR zaznamenané žiadne porušenia zo strany vykonávateľa exhumačných či prepochovávacích prác. Zástupcovia rezortu previedli aj kontrolu na mieste, ktorá nepotvrdila akékoľvek porušenie medzivládnej zmluvy alebo zákona o vojnových hroboch.

Takisto Ľudový zväz starostlivosti o nemecké vojnové hroby (Volksbund Deutsche, Kriegsgräberfürsorge)pre prokuratúru potvrdil svoju vedomosť o tom, že na danom mieste pôjde o pozostatky obetí nielen nemeckej národnosti, ktoré majú byť exhumované z humanitárnych dôvodov ako aj znášanie kompletných nákladov spojených s exhumáciou.

Dňa 6. 8. 2013 bolo MV SR doručené uznesenie o zastavení konania, nakoľko aj ďalším preukazovaním bolo potvrdené, že „neboli naplnené znaky skutkovej podstaty trestného činu podvodu ani trestného činu hanobenia miesta posledného odpočinku, ani žiadneho iného trestného činu, nakoľko nebola v tomto prípade naplnená objektívna ani subjektívna stránka trestného činu...“

Vyjadrenia Klubu vojenskej histórie Beskydy na úrovni regionálnych, celoslovenských a najnovšie aj českých médií pokladáme za klamlivé a tendenčne škandalizujúce  prácu a poslanie tých, ktorým záleží na zabezpečovaní miest dôstojného posledného odpočinku obetiam svetových vojen so všetkou vážnosťou a  plným rešpektom k histórii a nemeckému partnerovi. Chceli by sme týmto aj poukázať na rozmer nemeckého zväzu, ktorý ku obetiam vojen pristupuje bez ohľadu na štátnu príslušnosť a má záujem sa organizačne aj finančne podieľať na zabezpečení starostlivosti a obnovy vojnových cintorínov a iných  pietnych miest všetkým obetiam vojen. Z našej pozície štátneho orgánu chceme vyjadriť presvedčenie, že záujemcovia o vojenskú históriu budú svoju činnosť vykonávať čestne a s dobrým úmyslom.


Súvisí s článkom "Hry s kosťami mŕtvych vojakov"

Prevzaté z oficiálnej stránky MV SR


Späť na tému Za hranicou zákona

 

Podporte náš článok