Urnu si môžete priviezť aj zo zahraničia

14.01.2016

Prevoz urny a clo

Nenašli ste na slovenskom trhu tovar, ktorý by bol podľa vašich predstáv a chcete si ho objednať cez internetový obchod? Slovenské zákony to povoľujú, ale budete platiť clo, pokiaľ nie sú v urne alebo truhle ľudské pozostatky, na ktoré platí príslušná legislatíva. O podmienkach dovozu urien a truhiel sme sa rozprávali s hovorkyňou Colného úradu Bratislava z Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky Mgr. Katarínou Tehlárovou.

V akých prípadoch podlieha dovoz truhly alebo urny zo zahraničia clu?
Dovoz prázdnej truhly prípadne urny z tretích krajín v rámci neobchodného dovozu podlieha colnému konaniu. V prípade, že sú v truhle alebo urne dovážané telá alebo popol zosnulých osôb, sú tieto truhly a urny oslobodené od cla podľa článku 113 Nariadenia rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla.

Ako je to v prípade prevozu ľudských pozostatkov a spopolnených pozostatkov z a do zahraničia?
V prípade dovozu mŕtvych a pozostatkov sa uplatňujú ustanovenia Dohody o prevoze tiel zosnulých osôb (ďalej len Dohoda) zaradenej do série európskych dohôd pod číslom 80, platnej od 19. 2. 1996 alebo Medzinárodného dohovoru o prevoze tiel mŕtvych osôb (ďalej len Dohovor) podpísaného dňa 10. 2. 1937 v Berlíne (uverejnený v Zbierke zákonov a nariadení pod č. 44/1938) alebo v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon).
 
CÚ Bratislava
Hovorkyňa CÚ Bratislava FR SR Mgr. Katarína Tehlárová

Aké úkony robí colník pri presune rakvy s ľudskými pozostatkami cez hraničný priechod?
Colník je prítomný pri uložení tela do rakvy a pri jej uzatvorení, dohliada na predmety, ktoré sú ukladané do rakvy spolu s telom, pričom tieto predmety musí mať mŕtvy na sebe. Colník tiež dohliadne na riadne uzatvorenie rakvy. Po uzatvorení rakvy colník rakvu zabezpečí colnou uzáverou a vykoná kontrolu pasu mŕtveho. Colník uvedie na zadnú stranu pasu pre mŕtveho zoznam predmetov vložených spolu s mŕtvym do rakvy, uvedie číslo uzávery a svoje údaje, ktoré potvrdí odtlačkom služobnej pečiatky a svojim podpisom. Na hraničnom priechode colník kontroluje úplnosť údajov uvedených v pase, či pas pre mŕtvolu je potvrdený oprávneným orgánom a colníkom prítomným pri uložení mŕtveho do rakvy, neporušenosť rakvy a colnej uzávery. Pri dovoze mŕtveho na územie spoločenstva colník kontroluje, či rakva s mŕtvym spĺňa podmienky ustanovené Dohodou, Dohovorom alebo Zákonom.

V prípade, že preprava podlieha Dohode alebo Dohovoru, colník kontroluje aj úplnosť údajov uvedených v pase pre mŕtvolu. V prípadoch, že dovoz rakvy s mŕtvym nepodlieha Dohode alebo Dohovoru, je potrebné predložiť pas pre mŕtvolu príslušnej diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu SR. Colník kontroluje správnosť vyplnenia pasu pre mŕtvolu.

Za akých okolností colník neumožní dovoz mŕtveho na územie Slovenskej republiky?
Ak osoba, ktorá vykonáva dovoz mŕtveho na územie spoločenstva, nepredloží pas pre mŕtvolu alebo rakva s mŕtvym nespĺňa náležitosti ustanovené Dohodou, Dohovorom alebo Zákonom (napr. je použitý nepredpísaný druh rakvy), colník neumožní vstup rakvy s mŕtvym na územie spoločenstva. Obdobný postup sa použije aj pri prevoze rakvy s mŕtvym cez územie spoločenstva.

Vyjadruje sa Colný úrad k prevozu a dovozu urien so spopolnenými pozostatkami?
Na dovoz a prevoz urien so spopolnenými pozostatkami nie je potrebné žiadne povolenie a od osôb vykonávajúcich ich dovoz a prevoz colné orgány nebudú vyžadovať žiadne doklady. Na požiadanie pozostalých, pohrebnej služby, prípadne inej osoby, môže colník pri vývoze z územia spoločenstva urnu uzavrieť colnou uzáverou. Túto skutočnosť vyznačí na doklade o vykonaní kremácie, prípadne na inom doklade sprevádzajúcom urnu.

Späť na tému Zákony a právo
Podporte náš článok