Z novely zákona

11.06.2016

Pozostalostný dôchodok dostanú viacerí

Od januára 2016 Sociálna poisťovňa opäť vypláca pozostalostný dôchodok. Konkrétne tým vdovám a vdovcom, ktorí ovdoveli pred 1. januárom 2004. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení. Ako pre magazín Slovenské pohrebníctvo prezrádza v rozhovore Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne, nová právna úprava zjednocuje podmienky nároku na pozostalostné dôchodky vdov a vdovcov, ktorí ovdoveli pred 1. januárom 2004 s tými vdovami a vdovcami, ktorí ovdoveli po 31. decembri 2004.

Aké podklady požadujete pri nároku na dané roky dôchodkov a koľko v priemere trvá ich vybavenie? Na čo ľudia často zabúdajú pri vybavovaní pozostalostných dôchodkov?
O pozostalostné dôchodky je možné žiadať po vystavení úmrtného listu matrikou prostredníctvom pobočky Sociálnej poisťovne v mieste bydliska. Na spísanie žiadosti o dôchodok je vhodné objednať sa najskôr telefonicky. Pracovníčka pobočky žiadateľa vždy informuje aj o dokladoch, ktoré treba k spísaniu žiadosti o dôchodok priniesť. Vždy to musia byť originály dokladov. Pracovníčka pobočky si bezplatne urobí a overí fotokópie a originály vráti žiadateľovi.

Občania si tiež neuvedomujú, že nie každý môže po zosnulom získať pozostalostný dôchodok – podmienky presne stanovuje zákon. Sociálna poisťovňa najskôr musí preskúmať, či vôbec existuje nárok na priznanie pozostalostného dôchodku – či už vdovského, vdoveckého alebo sirotského. Pri zosnulom, ak nebol poberateľom starobného dôchodku, sa pozostalostný dôchodok vypočíta z invalidného dôchodku, na ktorý by mal nárok ku dňu smrti – zomretý však musí splniť podmienku potrebnej doby dôchodkového poistenia, ktorá napríklad u poistenca nad 45 rokov predstavuje najmenej 15 odpracovaných rokov. Presné podmienky pozostalým vysvetlia v každej pobočke, respektíve informácie sú verejne prístupné aj na našej webovej stránke v rubrike Dôchodkové poistenie.

Ak bol zomretý poberateľom starobného dôchodku a popri poberaní tohto dôchodku nepracoval, pozostalý žiadateľ k spísaniu žiadosti o dôchodok predloží len platný občiansky preukaz, sobášny a úmrtný list. Aby nárok na vdovský dôchodok, o ktorého priznanie sa žiada, mohol byť Sociálnou poisťovňou posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi. Žiadosť bez potrebných dokladov si vyžaduje dodatočné zisťovanie chýbajúcich údajov, čo má spravidla za následok, že o žiadosti nie je možné včas rozhodnúť
a konanie sa predlžuje.

Od roku 2016 sa zmenili podmienky v rámci novely zákona o sociálnom poistení tým klientom, ktorým zomrel manžel pred rokom 2003. Čo v tejto súvislosti podnikla vaša Sociálna poisťovňa?
O zmenách v súvislosti s novelou zákona o sociálnom poistení účinnou od 1. januára 2016 sme ľudí opakovane informovali prostredníctvom nášho webu aj prostredníctvom médií. Tiež poskytujeme telefonické a elektronické informácie, ale aj osobne v ústredí a vo všetkých pobočkách Sociálnej poisťovne. Od 1. januára 2016 zamestnanci pobočiek Sociálnej poisťovne spisujú s vdovami a vdovcami, ktorí ovdoveli pred 1. januárom 2004, žiadosti o vdovský/vdovecký dôchodok.
 
V súvislosti s novelou zákona, ktorá umožňuje vdovám a vdovcom požiadať o dôchodok po manželovi, respektíve manželke zomretej pred 1. januárom 2004, sa v Sociálnej poisťovni vytvoril nápor žiadostí a čakajúcich na podanie tejto žiadosti. V tejto súvislosti pripomíname, že na podanie žiadosti v takýchto prípadoch zákon nestanovuje termín a pri neskoršom podaní žiadateľ, ktorému bude dôchodok priznaný, nič nestratí. Bez ohľadu na to, či o dôchodku SP rozhodne napríklad v marci alebo povedzme v júli 2016, v každom prípade mu bude dôchodok vyplatený spätne, teda od 1. januára 2016, respektíve od termínu, kedy splní podmienky na jeho priznanie. Na rozhodnutie má v týchto prípadoch Sociálna poisťovňa 6-mesačnú lehotu.

Ako je teda možné po novom požiadať o vdovský dôchodok?
O vdovský dôchodok je možné požiadať dvomi spôsobmi, podľa situácie. Ak manžel vdovy zomrel pred 1. júlom 2003, Sociálna poisťovňa bude rozhodovať o priznaní vdovského dôchodku. O vdovský dôchodok je potrebné požiadať na elektronickom formulári určenom Sociálnou poisťovňou prostredníctvom pobočky poisťovne v mieste bydliska. Pokiaľ manžel vdovy zomrel pred 1. januárom 2004 a nárok na výplatu vdovského dôchodku zanikol po 30. júni 2003, Sociálna poisťovňa bude rozhodovať o uvoľnení výplaty vdovského dôchodku. O uvoľnenie výplaty vdova požiada neformálnou žiadosťou – Žiadosť o uvoľnenie výplaty vdovského dôchodku, ktorú nájde na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Formuláre. Žiadosť je možné podpísať pred zamestnancom Sociálnej poisťovne, kde vdova žiadosť hneď aj odovzdá. Pravosť podpisu je možné osvedčiť aj na obecnom/okresnom úrade alebo pred notárom a následne žiadosť zaslať na adresu ústredia Sociálnej poisťovne.

Koľkým klientom vašej poisťovne ste opätovne priznali či uvoľnili výplatu vdovského dôchodku?
Ide o opätovné priznanie alebo uvoľnenie výplaty vdovského dôchodku a o priznanie alebo opätovné priznanie vdoveckého dôchodku, ak pozostalý spĺňa podmienky zákona. Ľudia prichádzajú do pobočiek Sociálnej poisťovne, najprv sa len informujú, či majú nárok na tento dôchodok, odkedy, aké doklady majú predložiť. Po zhromaždení všetkých potrebných dokladov, ktoré majú pozostalí k dispozícii, s nimi pobočka Sociálnej poisťovne spíše žiadosť o vdovský/vdovecký dôchodok a postúpi ju ústrediu Sociálnej poisťovne na ďalšie konanie.

Sociálna poisťovňa má zákonnú povinnosť rozhodnúť o takejto žiadosti do šiestich mesiacov od začatia konania. Ak teda žiadosť nie je doložená všetkými potrebnými dokladmi, pretože ich už pozostalí nemajú k dispozícii, Sociálna poisťovňa tieto doklady musí ďalej zisťovať a až následne rozhodne o nároku na vdovský/vdovecký dôchodok a jeho výplatu písomným rozhodnutím. Ak má pozostalý ešte aj svoj vlastný dôchodok (napríklad starobný), po určení sumy vdovského/vdoveckého dôchodku sa porovná suma tohto dôchodku so sumou starobného dôchodku. Vyšší dôchodok sa vypláca v plnej sume a nižší z dôchodkov sa vypláca v sume jednej polovice. Tak ako to stanovuje zákon.

Nastanú pre vdovy a vdovcov, prípadne poberateľov sirotského dôchodku, v roku 2016 nejaké ďalšie zmeny?
Súčasná novela zákona o sociálnom poistení účinná od 1. januára 2016 odstránila časové obmedzenie možnosti splnenia podmienok nároku na vdovský/vdovecký dôchodok a na ich výplatu tým vdovám/vdovcom, ktorí ovdoveli pred 1. januárom 2004. Podmienky nároku na pozostalostný dôchodok vdov, vdovcov, ktorí ovdoveli po 31. decembri 2003 nie sú časovo obmedzené. V súčasnosti sa nepripravuje žiadna novela zákona o sociálnom poistení, ktorá by upravovala nároky na pozostalostné dôchodky a na ich výplatu.
Späť na tému Zákony a právo
Podporte náš článok