Dôchodcovia, vdovy a siroty

26.09.2016

Ako sa zmenili pozostalostné dôchodky?

Od tohto roka sa odstránila diskriminácia vdov a vdovcov pri posudzovaní opätovného vzniku nároku na pozostalostný dôchodok. Mnohí pozostalí však nevedia, aké podmienky treba splniť na získanie pozostalostnej penzie a ako sa vypočíta vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok. Nechajme preto hovoriť Ľubicu Navrátilovú, odborníčku na sociálne zabezpečenie, ktorá vás v daných podmienkach zorientuje a uvedie aj konkrétne príklady.

V roku 2003, keď sa menil dôchodkový systém, zásadným spôsobom sa zmenili aj podmienky nároku na pozostalostné dôchodky. Z nich sa tento príspevok venuje len vdovským a vdoveckým dôchodkom. Do konca roku 2003 boli podmienky nároku na pozostalostné dôchodky odlišné pre mužov a ženy a boli výrazne výhodnejšie pre ženy. To zodpovedalo stavu na trhu práce, na ktorom prevažovala mužská pracovná sila, čo už dávno nie je realitou. Väčšina žien má už dnes vlastné starobné dôchodky a bolo len otázkou času, kedy sa podmienky nároku na pozostalostné dôchodky začnú zjednocovať.

Zákon 461/2003 o sociálnom poistení priniesol v pozostalostných dôchodkoch dve zásadné zmeny:
a) Zjednotenie prístupu mužov a žien k pozostalostným dôchodkom
Pripravovaný vstup do EÚ nás viazal rešpektovať pravidlá rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní pozostalostných dôchodkov pre mužov a ženy. Je to spravodlivé a všetci muži, ktorí ovdoveli po roku 2003, majú vymerané vdovecké dôchodky za rovnakých podmienok ako ženy.
b) Zjednotenie nároku na pozostalostný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku
Zaviedlo sa pravidlo, že najneskôr po dosiahnutí dôchodkového veku má každý pozostalý nárok na doživotný pozostalostný dôchodok, ak zomrelý manžel/manželka splnili podmienky nároku na starobný alebo invalidný dôchodok.

Pretože zákony nemôžu pôsobiť retroaktívne, tak sa zmenené podmienky poskytovania pozostalostných dôchodkov netýkali tých ľudí, ktorým manžel/manželka zomreli pred rokom 2004. Prelomiť zákaz retroaktivity je možné osobitnou úpravou, čo sa ale neudialo. Dôvodom bol aj stav financií v Sociálnej poisťovni.

Vznikli tak dve kategórie pozostalých. Pozostalí, ktorým sa priznal nárok na pozostalostný dôchodok a naďalej sa posudzoval podľa zákona 100/1988 o sociálnom zabezpečení a pozostalí, ktorým sa pozostalostný dôchodok priznal a posudzuje sa podľa zákona 461/2003 o sociálnom poistení. To malo zlé konzekvencie, ktoré uvediem na príklade.

Príklad 1:
Pani Anka ovdovela v roku 2003 ako 50-ročná bezdetná žena. Vdovský dôchodok jej bol vyplácaný jeden rok. Pretože do troch rokov od smrti manžela nedovŕšila dôchodkový vek, nárok na vdovský dôchodok jej zanikol.
Riešenie:
Pani Betka ovdovela v roku 2004 tiež ako bezdetná 50-ročná žena. Vdovský dôchodok jej bol vyplácaný jeden rok, ale po jeho uplynutí nárok na výplatu vdovského dôchodku zanikol, ale nárok na samotný dôchodok nezanikol. V roku 2016 dovŕši dôchodkový vek a výplata vdovského dôchodku sa jej obnoví. To je samozrejme nespravodlivé, a preto bola správna snaha zjednotiť nároky pozostalých bez ohľadu na to, podľa akej právnej normy nárok vznikol. Hovorí sa, že práca chvatná, málo platná, a to platí aj pre schválenú novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá bola prijatá koncom roka 2015. Pod tlakom blížiacich sa volieb sa podmienky nároku na pozostalostné dôchodky nezjednotili, len sa vymenili znevýhodnení. V súčasnosti sú na tom horšie osoby, ktoré mali priznané pozostalostné dôchodky po roku 2003.

A. Pozostalostné dôchodky priznané po roku 2003
1. Podmienky nároku na pozostalostné dôchodky priznávané po roku 2003
Základnou podmienkou vzniku nároku na pozostalostný dôchodok je požiadavka, aby ku dňu úmrtia zomrelý manžel/manželka splnili podmienky nároku na starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok. To je vždy splnené, ak zomrie poberateľ starobného, alebo invalidného dôchodku. Pozrime si prípad, kedy nevznikne nárok na pozostalostný dôchodok.

Príklad 2:
Pán Ján, ktorý mal 30 rokov, sa zabil pri havárii auta. Ostala po ňom manželka a dve deti. Ku dňu úmrtia bol zamestnaný, a teda aj dôchodkovo poistený len štyri roky.
Riešenie:
Nesplnil podmienku nároku na invalidný dôchodok, ktorá vyžaduje počet 5 rokov dôchodkového poistenia vo veku  30 rokov. Matka a deti ostanú bez pozostalostných dôchodkov.
 
Späť na tému Zákony a právo
Podporte náš článok