Dodržiavanie zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

03.03.2014

Pohrebné služby obstáli v kontrole

Iba v deviatich pohrebných službách z 279 kontrolovaných boli zistené nedostatky v rámci mimoriadnej cielenej kontroly, ktorú vykonali pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v termíne od 10. 2. 2014 do 18. 2. 2014. Vyplýva to zo Správy o výkone cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na oblasť pohrebníctva v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb, v pohrebných službách a krematóriách.

Dozor bol vykonaný vo všetkých zariadeniach, kde dochádza k zaobchádzaniu s ľudskými pozostatkami pred ich pochovaním. Išlo celkovo o 810 kontrol, z toho v 106 zdravotníckych zariadeniach, v 420 zariadeniach sociálnych služieb, v 279 pohrebných službách a v 5 krematóriách.

Ako sa ďalej uvádza v správe, v dvoch prípadoch pohrebných služieb nebol vyznačený účel využívania vozidla v osvedčení o evidencii vozidla a v technickom osvedčení vozidla, v dvoch prípadoch boli zistené chyby v evidencii vedenej podľa § 8 ods. 4 písm. d) zákona č. 131/2010 Z. z. a začaté konanie o uložení pokuty.

V dvoch prípadoch boli uložené pokuty podľa § 57 ods. 46 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. v celkovej sume 330 eur a v dvoch prípadoch začaté správne konanie z dôvodu prevádzkovania priestorov bez posúdenia regionálneho hygienika.

Ďalej bolo začaté  jedno správne konanie vo veci uloženia pokuty za nesplnenie povinnosti predložiť na schválenie návrh zmeny prevádzkového poriadku. V ďalších prípadoch boli pri výkone dozoru prevádzkovatelia na menšie nedostatky upozornení. Pri výkone cieleného štátneho zdravotného dozoru v 5 krematóriách pracovníci RÚVZ nezistili žiadne nedostatky.

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie ustanovenia zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Inšpektori kontrolovali priame nakladanie s ľudskými pozostatkami, ponechanie mŕtveho tela po dobu 2 hodín od úmrtia na lôžku, bezodkladné oznámenie úmrtia osoby blízkej osobe, vedenie záznamov o oznámení úmrtia, vedenie záznamov o odovzdaní ľudských pozostatkov, uloženie ľudských pozostatkov do chladiaceho zariadenia a uloženie ľudských pozostatkov vo vyčlenenej miestnosti na dočasné uloženie mŕtvych.

V roku 2013 bolo RÚVZ v SR doručených a prešetrených 20 sťažností na prevádzku pohrebných služieb. RÚVZ vykonali dozor v 418 prevádzkach, z toho v 32 prevádzkach zdravotníckych zariadení, v 203 zariadeniach sociálnych službách s celoročným pobytom, v 178 pohrebných službách a v 5 krematóriách. Boli udelené štyri sankcie vo veci porušovania zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v celkovej sume 1 531 eur.

Odpovedá hlavný hygienik SR prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH


hlavny-hygienik-Rovny
Hlavný hygienik SR
prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
Zo Správy o výkone cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na oblasť pohrebníctva v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb, a v krematóriách vyplýva, že kontrola prebehla v termíne od 10. 2. do 18. 2. 2014. Prečo Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pristúpil k tejto cielenej kontrole? Predchádzali kontrole nejaké podnety od pozostalých?
K cielenej kontrole vo všetkých druhoch zariadení, kde sa nakladá s ľudskými pozostatkami sa pristúpilo na základe usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky po zverejnených informáciách v médiách. Jedným z nich bol prípad zmrzačenia mŕtveho ľudského tela hlodavcami v Nemocnici vo Zvolene.

Cielený dozor bol zameraný na nakladanie s ľudskými pozostatkami v zmysle zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Vyplynula kontrola ÚVZ SR aj v súvislosti s kauzou okolo zohavenia ľudských pozostatkov bývalého veterinára Miloša Skokáneka z Malaciek?
Kontrola zameraná na nakladanie s ľudskými pozostatkami nesúvisí s kauzou zohavenia ľudských pozostatkov pána Skokáneka z Malaciek. Problematika odoberania orgánov po úmrtí kompetenčne nepatrí hlavnému hygienikovi SR, preto nie sú úrady verejného zdravotníctva príslušné na prešetrovanie tohto prípadu.

Podľa zverejnenej správy z 279 kontrolovaných pohrebných služieb boli zistené nedostatky iba v deviatich prípadoch, pričom žiadne nedostatky v 5 kontrolovaných krematóriách. Ako hodnotíte výsledky tejto kontroly?
Výsledky tejto kontroly hodnotíme ako uspokojivé. Cielená kontrola vykonaná na celom území Slovenskej republiky významne prispela k tomu, aby všetky subjekty striktne dodržiavali ustanovenia zákona o pohrebníctve.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva začali na základe zistení správneho konania vo veci porušovania zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v 19 prípadoch a v zmysle zákona 355/2007 Z. z. v štyroch prípadoch. V koľkých prípadoch je ukončené správne konanie a s akým rozhodnutím?
Správne konania prebiehajú v lehotách daných zákonom o správnom konaní. Informácie o ukončení správnych konaní ÚVZ SR zatiaľ nemá k dispozícii.

V roku 2013 bolo Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) SR doručených a následne prešetrených 20 sťažností na prevádzku pohrebných služieb. RÚVZ SR vykonali dozor v 418 prevádzkach. Budete pokračovať v pravidelnom dozore prevádzok, na ktoré boli doručené sťažnosti, alebo budete pokračovať v cielenom štátnom dozore?
Čo sa týka pravidelného dozoru nad oblasťou pohrebníctva, ten sa podobne ako pri iných oblastiach verejného zdravotníctva vykonáva podľa zváženia potreby a aktuálnych kapacitných možností regionálnych hygienikov SR. Všetky sťažnosti sa prešetrujú podľa zákona o sťažnostiach v samostatných konaniach. V prípade, že boli zistené nedostatky pri kontrole, sú prijímané nápravné opatrenia, ktoré sa následne kontrolujú. Preto je zrejmé, že v prípadoch prešetrovania sťažností a pri zistení nedostatkov a porušovaní zákona o pohrebníctve bude regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva dozor vykonaný opakovane.
 
Marcel Lincényi, foto archív © Slovenské pohrebníctvo
publikované vo vydaní SP jún 2014


Späť na tému Za hranicou zákona

 

Podporte náš článok