Sekcia krízového riadenia

29.06.2016

Na zvládnutie tragických neštastí sme pripravení

Vo svete nie je jediný týždeň, či dokonca deň, keď sa neudeje nejaké dopravné tragické nešťastie, alebo ľudstvo netraumatizuje živelná pohroma alebo nebodaj teroristický útok. Ľudia majú taktiež obavy z epidémií a nebezpečných vírusov. Logicky preto vyvstáva otázka, do akej miery sme na Slovensku pripravení na takéto hromadné nešťastia, a aký krízový plán je pripravený. S otázkami sme sa obrátili Sekciu krízového riadenia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, pod ktorú táto problematika spadá. Na naše otázky odpovedal vedúci oddelenia civilnej ochrany z odboru civilnej ochrany a krízového plánovania Mgr. Miroslav Jancek.

Núdzové pochovávanie je súčasťou civilnej ochrany. Aké sú hlavné úlohy núdzového pochovávania v súvislosti s hromadnými tragickými nešťastiami?
Núdzové pochovávanie je opatrením civilnej ochrany, radí sa medzí záchranné práce pri vzniku mimoriadnej udalosti s hromadným postihnutím osôb spojenou s ich úmrtím (záchranné práce sú činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ako aj na ich odsun z ohrozených alebo z postihnutých priestorov. Súčasťou záchranných prác sú činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenie podmienok na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.). Záchranné práce sú zamerané aj na zhromažďovanie, identifikáciu a pochovávanie usmrtených osôb. Riadenie a likvidáciu následkov prenosného ochorenia vrátane dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie a určenia priestorov na hromadné pochovávanie zomretých osôb a na neškodné odstraňovanie uhynutých a usmrtených hospodárskych zvierat berie do úvahy príloha č. 3 k vyhláške č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok. Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami upravuje zákon o pohrebníctve. V súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia nariaďuje opatrenia, medzi ktoré patrí aj osobitná manipulácia s mŕtvymi, vyčlenenie miest a určenie spôsobu pochovávania zvýšeného počtu zomretých. V prípade usmrtenia osôb, z dôvodu zabránenia epidémiám, je potrebné bez meškania, čo najskôr tieto osoby pochovať, čomu samozrejme predchádza ich identifikácia. Identifikácia zomrelých osôb umožní „vyhlásenie osoby za mŕtvu“, čo má zásadný význam pre právnu situáciu pozostalých.

Súdne-Banská-Bystrica_5330
Pracovisko súdneho lekárstva BB,
foto Pavel Ondera
Ako je koordinované núdzové pochovávanie na Slovensku, vrátane prepravy zosnulých, uskladnenia tiel či koordinácie pitiev?
Späť na tému Súčasnosť
 
Podporte náš článok