Vyjadrenie ÚVZ SR

29.04.2017

Exhumácia pred koncom tlecej doby

Zákon o pohrebníctve 131/2010 Z. z. hovorí o tom, že ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov. Zistili sme, že ľudské ostatky je možné exhumovať aj pred ich zotlením, a to za podmienky, že sa k exhumácii kladne vyjadrí orgán verejného zdravotníctva zo zdravotného hľadiska a ľudské ostatky sú následne uložené do  hrobu až do doby ich zotlenia. S otázkami na uvedenú problematiku sme sa obrátili na hlavného hygienika Slovenskej republiky Mgr. RNDr. MUDr. Jána Mikasa, PhD., MPH, MHA.

♦ Regionálne úrady verejného zdravotníctva sa podľa § 19 ods. 8 písm. a) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve vyjadrujú k exhumáciám v prípadoch uloženia ľudských ostatkov do hrobu po dobu kratšiu ako je stanovená tlecia doba. Za akých podmienok je možné exhumovať ľudské ostatky pred tlecou dobou?
Podľa § 19 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve je možné ľudské ostatky exhumovať na príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo na žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu. Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky uložené a musí obsahovať:


Späť na tému Zákony a právo
Podporte náš článok