Nikoli stát, ale občanská společnost usiluje o změnu v zacházení s mrtvorozenými dětmi

23.06.2014

Tobit

V článku „Kadáver – lidské nebo zvířecí mrtvé tělo?“ jsme ukázali, o co usiluje český stát prostřednictvím návrhu vyhlášky ministerstva zemědělství. Zatímco mrtvá těla psů, morčat, koček, koňů a jiných druhů zvířecích miláčků člověka budou moci jejich chovatelé, kteří nemají vlastní pozemek, v České republice nechat legálně ukládat do země na místech k tomu určených, bojuje na vlastní pěst v českých nemocnicích nemalý počet rodičů o možnost pietně pochovat své dítě zemřelé před narozením.

Ve snaze o změnu stávajícího nedůstojného zacházení s tělíčky mrtvě narozených dětí, včetně plodů po potratu, a jejich nehumánní likvidaci v režimu patologicko – anatomického odpadu ve spalovnách zdravotnických zařízení vzniklo ve druhé polovině loňského roku v České republice občanské sdružení Tobit.

Iniciátory jeho vzniku byli nejen rodiče, kteří se současnou praxí ve zdravotnických zařízeních měli vlastní negativní zkušenost, ale i slovenské občanské sdružení Tóbi, které vzniklo o rok dříve. Členové obou česko-slovenských sdružení jsou přesvědčeni, že s těly mrtvě narozených dětí by mělo být zacházeno s vyšší pietou než s mrtvými domácími zvířecími mazlíčky a se stejnou pietou a důstojností jako s každým mrtvým lidským tělem a pozůstalým rodičům by mělo být umožněno vydání těl jejich mrtvě narozených dětí k pohřbení, pokud o to požádají. K tomuto svému rozhodnutí však mají pouhých 96 hodin od oznámení prostřednictvím Listu o prohlídce zemřelého, což je pro ně v takto emočně a psychicky vypjatých okamžicích krátká časová lhůta. Nezřídka se stává, že svého rozhodnutí nepohřbít posléze litují a snaží se zjistit, jak bylo s tělem jejich dítěte naloženo. A realita jejich smutek ještě prohloubí….

tobit
Identifikační údaje a kontakty na TOBIT
název: Tobit, o. s.
sídlo: Praha 1 - Josefov, Široká 64/12, PSČ 11000
právní forma: Občanské sdružení
datum vzniku: 19. září 2013
IČ: 02127989
číslo účtu: 2900479810/2010
email: tobit@tobit.cz
web: http://tobit-temporary.webnode.cz
www.tobit.cz (v přípravě)
mobil: 736621984
předsedkyně: Jana Hynková
Vedle vypravení pohřbu mrtvorozeným dětem, o jejichž pohřbení neprojeví dobrovolně během zákonné lhůty nikdo zájem, chce Tobit, o. s. svými aktivitami podporovat registraci mrtvě narozených dětí a plodů po potratu na matrice. Kromě ochoty pomoci rodičům rozhodnutým vypravit pohřeb svému mrtvorozenému dítěti při sepsání žádosti příslušnému zdravotnickému zařízení o vydání jeho těla k pohřbení a při přípravě pohřbu dle potřeb rodičů k nim patří také:

• součinnost při jednání s poskytovatelem zdravotní služby, porodnicí, patologií, ale i provozovatelem pohřební služby, krematoria či pohřebiště a úřady při zařizování nezbytných úkonů spojených s pohřbem mrtvorozených dětí a plodů po potratu
• obyčejný, empatický rozhovor, který neotevírá hluboká traumata, ale pomáhá rodičům uvědomit si situaci a jemně je připravuje na další stadia smutku, protože pohřbením dítěte zemřelého před narozením hlavní práce se smutkem teprve začíná
• zprostředkování kontaktů na další podobně zasažené rodiny
• vytvoření svépomocných skupin, oslovení spolků a sdružení s příbuznou tematikou
• prezentování a prosazování společných zájmů členů sdružení, kterými mohou být zejména rodiče po perinatální ztrátě, poradci pro pozůstalé, průvodci truchlením, utěšitelé v zármutku, porodní asistentky, duly, zdravotně sociální pracovníci, lékaři, duchovní, úředníci, provozovatelé pohřebních služeb, pohřebišť a krematorií, odborníci z pomáhajících oborů, členové různých organizací, kteří se zabývají nápomocí a podporou pozůstalých a poskytují poradenství pro pozůstalé klientům bez rozdílu věku
• informování veřejnosti o službách pro pozůstalé rodiče
• zapojování členů do domácích a mezinárodních projektů
• tvorba kodexu hodnot pro pohřbívání dětí zemřelých před narozením
• podpora a rozvoj celoživotního vzdělávání (kurzy, výcviky, semináře, konference,…) v oblasti managementu perinatální ztráty

Své první hrobové místo určené pro pohřbívání mrtvě narozených dětí v rakvi nebo urně má občanské sdružení pronajato na Vinohradském hřbitově v Praze. Vizí a přáním zakládajících členů je existence obdobných pietních míst v každém z dalších třinácti samosprávných krajů České republiky.

Nezbytným výchozím krokem pro realizaci hlavního cíle sdružení je v současné době postupné navázání úzké spolupráce se slovenským občanským sdružením Tóbi. Z pozitivních ohlasů slovenské veřejnosti na vznik a činnost Tobit, o. s. vybíráme jednu větu, která toho na závěr řekne nejvíce: KONEČNĚ SE NĚKDO NAŠEL I V ČESKÉ REPUBLICE.
 
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D. © Slovenské pohrebníctvo
publikované vo vydaní SP marec 2014
 
Späť na tému Česká republika
Podporte náš článok