Odpovedá hlavný hygienik SR MUDr. Gabriel Šimko, MPH

15.10.2011

Očkovanie?

Dobrý deň prajem, pracujem ako brigádnik v pohrebnej službe, prichádzam do styku s mŕtvolami, nie som očkovaný , môže sa človek nakaziť, aj keď dbá na hygienické predpisy? Ako to riešiť, keď zamestnávateľ nechce preplatiť očkovanie? Poraďte ....
 

 
Podľa platnej legislatívy (vyhláška MZ SR 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení), nie sú pracovníci pohrebnej služby zaradení medzi osoby profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz pre povinné alebo odporúčané očkovanie.

V zmysle § 14 ods. 4 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 338/2006 o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci, zamestnancom, ktorí sú alebo môžu byť exponovaní pri práci biologickými faktormi, proti ktorým nie sú imúnni, zamestnávateľ poskytne očkovanie, ak je k dispozícii na trhu s liekmi účinná očkovacia látka. Pri dostupnosti očkovacích látok zamestnávateľ prihliada na zásady pri očkovaní uvedené v prílohe č. 3 tohto nariadenia.

Pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany pri práci by ste sa nemali počas vašej práce pri styku s mŕtvolami nakaziť. Postup zaochádzania s ľudským pozostatkami a ľudskými ostatkami pokiaľ by išlo o nebezpečnú nákazu, ktorou bola osoba v čase úmrtia nakazená, je uvedený v §3 ods. 10 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
Odporúčame Vám obrátiť sa o vyjadrenie posúdenia rizika ohrozenia zdravia vyplývajúceho z Vašej práce v pohrebnej službe na Pracovnú zdravotnú službu (PZS), ktorá v zmysle §1 ods. 3 písm. c) vyhlášky č. 292/2008 vykonáva u zamestnancov imunizáciu, ak je v pracovnom prostredí prítomné biologické riziko, na ktoré je dostupná očkovacia látka.

Na otázky redakcie Slovenského pohrebníctva odpovedal hlavný hygienik SR MUDr. Gabriel Šimko, MPH.


Späť na tému Pravidlá na cintorínoch
Podporte náš článok