Základné pravidlá

30.10.2011

Občan a obce

Čo by mal vedieť občan

Má byť v cenníku služieb uvedený aj nájom hrobového miesta?
Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Tieto vzťahy sa spravujú podľa občianskeho zákonníka. Služba je nehmotný ekonomický statok. Spotrebúva sa v momente, keď je vyrobená. Z tohto dôvodu nie je možné považovať nájom hrobového miesta za službu.
 
Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve nerieši, či má byť v cenníku služieb uvedený aj nájom hrobového miesta. Vzhľadom k transparentnosti určovania cien hrobových miest zákonodarca ponechal rozhodnutie na obci, či bude uvádzať do cenníka služieb nájom hrobových miest alebo to bude riešiť samostatným VZN.
           
Schvaľovanie prevádzkových poriadkov viacerých pohrebísk  v rámci jedného VZN, ak ich prevádzkuje ten istý prevádzkovateľ ponecháva zákonodarca tiež  v kompetencii obcí.

Aké povinnosti má prevádzkovateľ pohrebiska pri výpovedi nájomnej zmluvy?
Zákon ukladá v § 22 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve prevádzkovateľovi pohrebiska pri výpovedi nájomnej zmluvy povinnosti, a to
- vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené,  
   najneskôr však tri mesiace pred uplynutím tejto doby,
- vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy   
   najmenej šesť mesiacov pred dňom, kedy sa má hrobové miesto zrušiť.
 
Zákon však taxatívne ustanovuje, kedy môže prevádzkovateľ pohrebiska vypovedať nájomnú zmluvu. Ide o prípady
-  kedy závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového  
    miesta

-  keď sa zruší celé pohrebisko, alebo
-  nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
Závažnou okolnosťou môže byť napríklad narušenie hrobového miesta pri prírodnej katastrofe.
 
V prípade vypovedania nájomnej zmluvy z dôvodov:
- kedy závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového    
   miesta,
-  keď sa zruší celé pohrebisko
je prevádzkovateľ pohrebiska povinný so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady preložiť ľudské pozostatky a príslušenstvo hrobu na nové miesto. V tomto prípade je povinný výpoveď doručiť nájomcovi  najmenej tri mesiace predo dňom keď sa má hrobové miesto zrušiť.
 
Ilustračné
Ilustračné foto

Ak ide o  vypovedanie nájomnej zmluvy z dôvodu, že nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta je prevádzkovateľ pohrebiska povinný výpoveď doručiť nájomcovi  najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené.

Výpovedná lehota je upravená odlišne pre nájomcu, ktorý je známy a ktorý nie je známy.
- ak nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do  jedného roka odo dňa doručenia výpovede, zároveň prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska, ktorý prevádzkuje pohrebisko ako živnosť odovzdá obci; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje sa opustenú vec.
- ak  nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri  roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.
 
Podľa zákona o pohrebníctve majú aj nájomci hrobových miest povinnosti, o aké povinnosti konkrétne ide?
V § 24 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve jednoznačne upravuje povinnosti nájomcu hrobového miesta, najmä povinnosť dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ako aj dodržiavanie čistoty, poriadku a dôstojnosti na pohrebisku. Nájomca je povinný sa správať na pohrebisku tak, aby udržal poriadok na pohrebisku, aby neodhadzoval odpadky, a inak neznečisťoval pohrebisko  odpadmi, napr. suché kvety, vence, časti z kahancov, ktoré odstráni z hrobového miesta, ktoré má prenajaté.
Ďalšou povinnosťou nájomcu hrobového miesta je zabezpečiť jeho udržovanie, a to tak, aby nepohoršovalo a nenarúšalo pietne miesto pohrebiska.
 

Zásady pre obce

 
Aké kompetencie má obec na úseku pohrebníctva?
Ustanovenie § 30 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve rešpektuje originálnu pôsobnosť obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Obec na úseku pohrebníctva
- schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska,
- nariaďuje zrušenie pohrebiska,
- zabezpečuje v súlade s osobitným predpisom (zákon SNR č. 369/1990  
  o obecnom zriadení v znení neskorších) plnenie činností na úseku  
   pohrebníctva.
 
Ako má postupovať obec, ak chce zradiť nové pohrebisko?  
Ilustračné
Ilustračné foto

Zriadenie pohrebiska upravuje § 15 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.  Nové pohrebisko v obci nie je možné zriadiť v inundačnom území priľahlom k vodnému toku, alebo v území ohrozovanom povodňami.
Pri zriaďovaní pohrebiska postupuje obec v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o zriadenie nového pohrebiska musí obsahovať výsledky hydrogeologického prieskumu, z ktorých je zrejmé, že pozemok je vhodný na spôsob pochovávania, ak sa bude pochovávať  do hrobov a hrobiek.
Nové pohrebisko musí mať ochranné pásmo pohrebiska, ktoré je 50 m a v tomto pásme sa nesmú povoľovať  a ani umiestňovať budovy, ktoré nesúvisia s prevádzkou pohrebiska, okrem domu smútku, kostola a budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom, napr. kamenárstvo, kvetinárstvo. Takéto využitie ochranného pásma je logické, účelové a nepribližuje obytnú zónu k hrobovým miestam, ktoré musia zostať  s dostatočným odstupom.
Vlastník pozemku v ochrannom pásme pohrebiska má nárok na primeranú náhradu za obmedzenie užívania pozemku od zriaďovateľa pohrebiska takým spôsobom ako v ochrannom pásme krematória.
 
Môžem, ako prevádzkovateľ pohrebiska vykonávať výkop hrobu na inom pohrebisku, ako na tom, ktoré prevádzkujem?
V § 8 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve sú taxatívne stanovené činnosti, ktoré spadajú do prevádzkovania pohrebnej služby. Rovnakým spôsobom je v § 17 ods. 3 zákona   č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve stanovená činnosť prevádzkovateľa pohrebiska. Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, obec môže prevádzkovať pohrebisko sama alebo prostredníctvom právnickej osoby na tento účel zriadenej alebo ponechať jeho prevádzkovanie inému prevádzkovateľovi pohrebiska.
 
Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplýva, že prevádzkovateľ pohrebiska môže robiť výkop hrobu a zasypanie hrobu, len na tom pohrebisku, ktoré mu prenechala na prevádzkovanie obec. Nie je oprávnený robiť výkop hrobových miest na inom pohrebisku, kde je iný prevádzkovateľ pohrebiska. Iný prevádzkovateľ  pohrebiska je povinný podľa § 17 ods. 6 zákona č. 131/2010 Z. z o pohrebníctve umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. (ide len o činnosti uvedené v § 8 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z.)
 
Podporte náš článok