Pýtate sa

26.10.2011

Zmluva na hrobové miesto

pravo
 

Prosím vysvetlite nám ako je to s uzavretím zmluvy so správou cintorína pokiaľ sa do jestvujúceho hrobu pochováva nový zosnulý a tlecia doba na daný cintorín je 30 rokov. Chcú s nami uzavrieť zmluvu len na 10 rokov. Čo je vlastne pravdou ako to je ?
 

Podľa zákona ods. 3 č. 131/2010 z. z. o pohrebníctve ľudské pozostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov. V prípade, ak sa zistí, že ľudské pozostatky nie sú v tlecej dobe zotleté, tlecia doba sa musí primerane predĺžiť a to na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú podľa ustanovení § 663 až 684 Občianskeho zákonníka. Podľa § 671 ods. 1 Občianskeho zákonníka je nájomca je povinný platiť nájomné podľa zmluvy, inak nájomné obvyklé v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na hodnotu prenajatej veci a spôsob jej užívania. Z uvedeného vyplýva, že nájomné je vecou dohody dvoch strán.

 -mv-

 
Podporte náš článok