Východné Slovensko

30.11.2020

Návštevnosť cintorínov v metropolách Východného Slovenska

Pandémia koronavírusu zasiahla naše životy v mnohých oblastiach. Okrem iného došlo i k obmedzeniu slobody pohybu, ktoré zapríčinilo, že sme si ani nemohli riadne uctiť pamiatku našich zosnulých blízkych v čase Dušičiek a rôzne nariadenia sa dotkli aj prevádzky pietnych miest.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sme sa opýtali vybraných správcov pohrebísk v dvoch východoslovenských metropolách, ako ovplyvnili regulácie v podobe vládou prijatých „protikoronových“ opatrení fungovanie a návštevnosť cintorínov. Našim respondentom sme položili 5 otázok:

1. Akú ste mali návštevnosť na cintoríne (resp. v prípade správy viacerých pohrebísk – na cintorínoch), ktorý spravujete v období Dušičkových sviatkov a po Dušičkách?
2. Ako prebieha správa cintorína/cintorínov v tomto čase, keď boli prijaté viaceré obmedzenia vo vzťahu ku koronavírusu?
3. Aké opatrenia a obmedzenia v súčasnosti platia na cintoríne/cintorínoch?
4. Vyzývali ste ľudí, aby ostali na Dušičky doma? Ak áno - ako na túto situáciu reagovali?
5. Obdržali ste v súvislosti s prijatými obmedzeniami a opatreniami vo vzťahu k navštevovaniu cintorínov nejaké sťažnosti, ohlasy, nápady na zlepšenie a podobne?
(Odpovede prinášame v poradí podľa vyššie uvedených otázok.)

Správa mestskej zelene v Košiciach

Medzi prvými nám odpovedala Správa mestskej zelene v Košiciach, ktorá ma na starosti Verejný cintorín (viac o Verejnom cintoríne sa dočítate v tomto článku) a cintorín pri krematóriu v mestskej časti Sídlisko Ťahanovce. O tomto pohrebisku si môžete prečítať v našom článku.

1. Najfrekventovanejší deň, čo sa týka návštevnosti bol 30. október, t. j. piatok pred víkendom. Počas sviatkov, keď platil zákaz vychádzania, extrémne klesol počet návštevníkov. Mestská polícia navyše monitorovala priestory pri vstupoch na pohrebiská. Po sviatkoch sme mierne zvýšený pohyb návštevníkov zaznamenali až v 46. týždni (teda od 9. 11. 2020 - Poznámka redakcie).

2. V inkriminovanom období počas zákazu vychádzania správa cintorína vybavovala iba urgentné stránky, čiže vybavovala pohreby. Správca cintorína nechal rozmiestniť informačné tabule v súlade s aktuálnymi opatreniami, taktiež boli umiestnené dezinfekčné prostriedky pri vstupoch do cintorína a v obradných sálach. Čo sa týka údržby, prebieha v štandardnom režime. Správa košického cintorína a Krematória navyše pravidelne dezinfikuje spoločné priestory po obradoch.

3. V súčasnosti sú v platnosti opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ), teda konkrétne: - Vstup len s rúškom. - Dezinfekcia rúk. - Dodržiavanie odstupu. - Obmedzenie ohľadom maximálneho počtu osôb, zúčastňujúcich sa pohrebného obradu v interiéri. Na Verejnom cintoríne je to 10 osôb a v Krematóriu 20 osôb (1 osoba na 15 m2).

4. S občanmi správca pohrebísk komunikoval prostredníctvom hovorcu mesta a komunikačného oddelenia Magistrátu mesta Košice. O aktuálnej situácii informovala Správa mestskej zelene občanov aj na webstránke našej organizácie smsz.sk. Obyvateľom mesta bolo okrem toho odporúčané, aby návštevu cintorínov odložili na neskôr aj prostredníctvom miestneho rozhlasu a novín. Košičania tieto inštrukcie väčšinou rešpektovali a s negatívnym testom na ochorenie COVID-19 sa mohli po pohrebiskách voľne pohybovať od 2. 11. 2020, samozrejme, pri dodržaní nariadení ÚVZ.

5. Minulý rok sme zaznamenali viac podnetov a žiadostí vo vzťahu k pohrebiskám, tento rok sa občania zaujímali len o to, či budú cintoríny otvorené.

 
Ilustracne
Ilustračné foto Pavol Ičo

Technické služby mesta Prešov

Odpovede nám poskytli aj Technické služby mesta Prešov, pod ktoré spadá Pohrebná služba mesta Prešov. Tá ma na starosti 8 prešovských cintorínov - Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom. Vojenským hrobom na prešovskom Hlavnom cintoríne sme venovali tento príspevok

1. Návštevnosť bola minimálna. Musíme konštatovať, že ľudia vo všeobecnosti dodržiavali zákaz vychádzania. Ale ani po sviatkoch nebol zaznamenaný výrazný nárast návštevnosti.

2. Starostlivosť o cintorín prebieha štandardne, pracovníci dodržiavajú všeobecné odporúčania a interné usmernenia. Správa cintorínov funguje v momentálnom období a vzhľadom k celkovej situácií formou home office v nezmenených otváracích hodinách (klientov vybavujeme telefonicky, elektronickou komunikáciou prostredníctvom mailov a podobne).

3. Na cintoríne platia obmedzenia v zmysle nariadenia ÚVZ SR.

4. Nie, odporúčali sme, aby rešpektovali zákaz vychádzania - reakcie boli prijímané s pochopením.

5. Nie, sťažnosti, ohlasy a pod. sme nezaregistrovali.Južný cintorín v Košiciach

Mgr. Karol Kačmáry, MBA, konateľ spoločnosti Rekviem s. r. o. , ktorá vlastní a spravuje Južný cintorín v Košiciach na naše otázky odpovedal takto:

1. Vzhľadom na zákaz vychádzania cintorín navštevovali iba klienti za účelom zakúpenia hrobu a prenájmu hrobového miesta, alebo za účelom pochovávania. Po uvoľnení opatrení sa návštevnosť zvýšila.

2. Správa cintorína funguje v štandardnom režime, hlavne pre potreby uzatvárania nových nájomných zmlúv a pre pohreby. Následne sa robí priebežná údržba cintorína, zametanie, upratovanie a práce na výstavbe nových sekcií.

3. Na Južnom cintoríne platí, že pohreb (uloženie urny) sa smie uskutočniť iba pri hrobe a pozostalí (max. 5 osôb) musia mať na tvári rúško.

4. Na webe www.rekviem.sk máme zverejnené oznámenia, ako sa správať pri návšteve cintorína, pri pohrebe a pri vybavovaní formalít.

5. Nie.


Cintoríny v Košických mestských častiach Košická Nová Ves, Vyšné Opátske, Myslava a Šebastovce

Otázky sme položili aj správcom menších pohrebísk v štyroch košických mestských častiach (v meste Košice sa cintorín nachádza takmer v každej z jeho 22. mestských častí – viac sa o cintorínoch v menovaných MČ dočítate v našom článku.

 
Ilustracne
Ilustračné foto Pavol Ičo
MČ Košice - Košická Nová Ves

1. Od zákazu vychádzania občania rešpektovali nariadenie a po celoplošnom testovaní začali navštevovať pohrebisko vo vyšších počtoch. Až vtedy, po testovaní, však vyzeral cintorín ako počas Dušičkového obdobia , teda tak, ako ho poznáme napríklad z minuloročných Dušičiek.

2. Cintorín sa musí udržiavať. Pracovali sme a pracujeme v súlade s vyhláseniami krízového štábu a nariadeniami ÚVZ SR.

3. Dodržiavanie nosenia rúšok , 2 – metrové odstupy medzi ľuďmi, dezinfekcia.

4. Nie, nevyzývali sme občanov, aby ostali na Dušičkové obdobie doma.

5. Nie, naši občania rešpektovali zákaz navštevovania cintorínov, aj keď to bolo pre mnohých nepríjemné nariadenie. Skrátka, bolo to ťažké obdobie pre každého, ale opatrenia musíme rešpektovať a chrániť sa.


MČ Košice - Vyšné Opátske

1. Počas Dušičkového obdobia sme ponechali cintorín otvorený.

Symbolickým zapálením sviečok sme si aj my správcovia cintorína uctili pamiatku všetkých svätých a zosnulých, ktorí majú svoje hrobové miesto na našom cintoríne. Návštevníci cintorína opatrenie rešpektovali, hroby zosnulých upratali a ozdobili ešte pred zákazom vychádzania. Po iné roky vysvietený cintorín, zostal tohto roku bez návštevníkov a sviečok. V dňoch 31.10. a 1.11.2020 v tme svietili snáď nejaké 3 - 4 sviečky. Ale keď sa uvoľnila situácia po celoplošnom testovaní, návštevnosť stúpla.

2. + 3. Správa cintorína funguje v štandardnom režime napriek prijatým opatreniam a obmedzeniam, akými sú napríklad nosenie rúšok a dodržiavanie odstupov. Cintorínu sme venovali pozornosť počas celého roka a obzvlášť v tom jesennom období, výraznejšia zmena však nastala v oblasti jeho údržby, a to hlavne pri dezinfikovaní kľučiek a zábradlia.

4. MČ nevyzývala občanov, aby na Dušičky zostali doma.

5. V súvislosti s prijatými obmedzeniami sme nezaznamenali žiadne sťažnosti.


 
Ilustracne
Ilustračné foto Pavol Ičo
MČ Košice - Myslava

1. Ľudia počas Dušičkových sviatkov rešpektovali NR SR a Opatrenia ÚVZ a nechodili na cintorín. Smútiaci prichádzali k hrobom svojich blízkych až po Dušičkách, alebo pred sviatkami.

2. Správa cintorína funguje v zmysle Opatrení hygienika, v štandardnom režime. Všetko je označené ako má byť, inštrukcie sú vylepené na viditeľných miestach a pri vstupe do Domu smútku sú k dispozícii rúška a rukavice. O cintorín sa staráme - kosíme, čistíme, dezinfikujeme. Už 2 x nám prišla kontrola z RÚVZ a všetko je v poriadku.

3. Opatrenia a obmedzenia platia v zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 24/2020, ktorá nadobudla účinnosť 16.11.2020.

4. Ľudia rešpektovali nariadenia a nechodili na cintorín.

5. Od obyvateľov MČ Košice – Myslava sme neprijali ani jednu sťažnosť, len pochvaly.


MČ Košice – Šebastovce

1. Počas zákazu vychádzania a Dušičkových sviatkov bola návštevnosť cintorína minimálna, resp. žiadna. Občania bývajúci v MČ rešpektovali zákaz vychádzania, aj obmedzenie návštev cintorína na základe výzvy v miestnom rozhlase a oznamu uverejneného na informačnej tabuli cintorína. Cintorín skôr navštívili osoby, ktoré nemali trvalý pobyt v MČ, resp. tu nebývajú. Potom, po uplynutí zákazu, prišli tí, ktorí pre obmedzenie pohybu v čase sviatkov prísť nemohli.

2. Správa cintorína funguje v štandardnom režime, čo sa týka údržby a upratovania. Hroby sa nedezinfikujú.

3. Platia všetky všeobecne platné opatrenia a odporúčania ÚVZ (pozri vyššie – Poznámka redakcia).

4. Ľudia boli informovaní prostredníctvom rozhlasu a oznámenia na miestnej informačnej tabuli, vzniknutú situáciu akceptovali a nenastali žiadne problémy.

5. V súvislosti s prijatými obmedzeniami a opatreniami vo vzťahu k navštevovaniu cintorína sme neriešili žiadne sťažnosti, či ohlasy.


Pripravil Mgr Pavol Ičo, © Slovenské pohrebníctvo
publikované v elektronickej forme 11/2020

Späť na tému Súčasnosť
 
Viac fotografií v galérii pod článkom
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku