Rozhovor

19.05.2021

Zvýšenú úmrtnosť zaznamenali aj v Košiciach

Podľa štatistických údajov na Slovensku vlani zomrelo najviac ľudí od Druhej svetovej vojny. Zaujímalo nás preto, či nárast počtu pohrebov a kremácií zaregistrovala aj Správa mestskej zelene v Košiciach (SMsZ), ktorá má na starosti najväčšie pietne miesto na Slovensku – Verejný cintorín v Košiciach a košické krematórium s priľahlým urnovým hájom.

Okrem toho sme sa hovorcu SMsZ, pána Mgr. Petra Sasáka, PhD., pýtali aj na kapacity hrobových miest na Verejnom cintoríne a v urnovom háji pri krematóriu, ako i na záujem zamestnancov SMsZ o očkovanie. Celý rozhovor nájdete na nasledujúcich riadkoch.


Aké služby poskytujete na pohrebiskách, ktoré prevádzkujete?
Ako správca Verejného cintorína a Krematória ponúkame služby vo forme prenájmu priestorov na smútočné obrady, prenájmu hrobových a urnových miest a spopolnenia. Správa mestskej zelene nie je prevádzkovateľom pohrebných služieb, čiže obrady a samotné pohreby už prevádzajú spoločnosti ponúkajúce pohrebné služby.

Zaznamenali ste zvýšenú úmrtnosť, respektíve viac pohrebov oproti minulosti?
Pandémia Covidu spôsobila nárast úmrtí na celom Slovensku. Čísla spopolnení košického krematória treba interpretovať v kontexte spádovej oblasti, ktorým je celé východné Slovensko, kým košický Verejný cintorín je pietnym miestom, kde sa pochovávajú prevažne obyvatelia Košíc, pričom na území mesta fungujú aj ďalšie cintoríny.

Košické krematórium disponuje dvoma plne funkčnými kremačnými pecami, ktoré spolu dokážu denne vykonať 30 kremácií. Spravidla sa využíva iba jedna z pecí, ktorá za bežných okolností kapacitne postačuje. V januári, februári a marci 2021 sa podľa potreby prevádzkovala aj druhá kremačná pec. V mesiaci január 2021 boli obe pece v prevádzke 12 dní, vo februári 20 dní a v marci 10 dní, od apríla kapacitne postačovala jedna pec. Citeľný nárast počtu kremácií nastal v novembri minulého roka, keď sme oproti rovnakému obdobiu roka 2019 zaznamenali nárast kremácií o 43%.

V decembri 2020 sa situácia zlepšila a oproti decembru 2019 sme zaregistrovali zvýšenie množstva kremácií o 15%. Opätovný, ale už výraznejší nárast kremácií začal v januári. Za mesiac január bol nárast oproti číslam z minulého roka na úrovni takmer 74%. Najnáročnejším bol mesiac február, kedy sme zaznamenali nárast počtu kremácií až o 91%. Pokles kremácií začal v marci, kedy bol nárast oproti roku 2020 na úrovni 67%. V apríli pokračoval pokles počtu spopolnení a oproti rovnakému obdobiu minulého roka sme síce zaznamenali o 53% kremácií viac, ale medzimesačne išlo o 30% pokles. Klesajúci trend v počte kremácií vidíme aj v máji.
 
Ilustracne
Viac foto v galérii pod článkom

Počty kremácií:

Rok 2020
01/2020 – 319
02/2020 – 342
03/2020 – 356
04/2020 – 276

Rok 2021
01/2021 – 555
02/2021 – 654
03/2021 – 595
04/2021 – 418

Čo sa týka pohrebov, v najhorších mesiacoch pandémie (február, marec 2021) sme mali šesť až sedem pohrebov denne, pričom rovnaký počet pohrebov evidovali aj v Krematóriu. V súčasnosti sa už situácia zlepšuje a počty obradov sa vracajú k číslam pred vypuknutím pandémie, keď sme mali na Verejnom cintoríne a podobne i v Krematóriu 2 – 3 pohreby denne.
 
Disponujú pohrebiská, ktoré spravujete, dostatkom voľných hrobových miest?
Košický verejný cintorín má rozlohu 32 hektárov a disponuje dostatkom nových hrobových miest na výhľadové obdobie desať rokov. Vďaka obnove zaniknutých hrobov priebežne vznikajú aj nové hrobové miesta, čím sa vytvára ďalšia rezerva. Pri Krematóriu je v prevádzke urnový háj s kolumbáriom, kde tiež nemáme kapacitné problémy a kapacita by mala postačovať na obdobie vyše desiatich rokov. Navyše pri Krematóriu otvoríme ešte v tomto roku prírodný cintorín, kde bude k dispozícii ďalších 476 miest na pochovávanie. Bude to druhé pohrebisko tohto druhu na Slovensku, jediný fungujúci prírodný cintorín je v súčasnosti vo Zvolene.

Sú na Verejnom cintoríne alebo v areáli Krematória umiestnené chladiarenské boxy na uloženie tiel zosnulých? Ak áno, majú dostatočné kapacity?
V Krematóriu máme dva chladiace boxy s celkovou kapacitou 150 miest. Vlastné kapacity nám postačovali počas celej doby prevádzky krematória a nemuseli sme ich rozširovať. V prípade potreby máme na cintoríne nevyužívaný chladiaci box s kapacitou ďalších 25 miest. Problém s kapacitami v Košiciach zaznamenal iba ústav Súdneho lekárstva a patológie, ale z logistických dôvodov nás o pomoc jeho zástupcovia nepožiadali. Pohrebným službám sme počas celej doby pandémie vyhoveli podľa ich objednávok a nemuseli sme zaviesť žiadne obmedzenia.

Aké obmedzenia a opatrenia v súčasnosti platia na Verejnom cintoríne a v Krematóriu a priľahlom urnovom háji?
Aj pre pietne miesta a cintoríny platia aktuálne obmedzenia a nariadenia Hlavného hygienika SR, ktoré sa menia podľa situácie. Cintoríny aj urnové háje sú podľa platných nariadení otvorené pre verejnosť a ich návšteva je povolená s dodržaním platných protiepidemických opatrení.

Verejný cintorín aj urnový háj sme pre nariadenie hygienika museli zatvoriť 19.3.2020 a opäť sme ich mohli otvoriť po uvoľnení opatrení 22.4.2020.

Aký je Váš postoj k aktuálnym opatreniam? Považujete ich za potrebné?
Ako správcovia sme na aktuálne platné opatrenia vždy upozornili aj pohrebné služby, ktoré si u nás objednávali prenájom priestorov na konanie smútočných obradov a našich nájomcov sme žiadali o ich rešpektovanie. Neradi by sme zachádzali do polemík, ktoré opatrenia boli potrebné a ktoré nie. Opatrenia sa nakoniec vždy viac dotýkali objednávateľov našich služieb, ktorí museli počas obradov dohliadnuť na ich dodržiavanie. Ako prevádzkovatelia priestorov sme zabezpečili dodržiavanie nariadení, ktoré sa od nás vyžadovali, či už išlo o osadenie dávkovačov dezinfekcie, alebo zvýšenú hygienu priestorov.

Dostali ste od vypuknutia pandémie v marci 2020 až doteraz v súvislosti s prijatými obmedzeniami a opatreniami vo vzťahu k prevádzke cintorínov nejaké sťažnosti, návrhy a iné ohlasy zo strany návštevníkov?
Zaznamenali sme zvýšený počet telefonátov a mailov, v ktorých sa ľudia chceli informovať o aktuálne platných opatreniach, otváracej dobe a podmienkach návštevy cintorína. Pre zlepšenie prehľadnosti sme sa snažili informácie dostať k verejnosti aj formou našej webstránky smsz.sk, osadením informačných plagátov a vyvesením informačných tabúľ a oznamov. Sťažnosti smerovali hlavne na všeobecne platné obmedzenia, ale my sme museli trvať na ich dodržiavaní.

Ochorel niekto zo zamestnancov správy a údržby Verejného cintorína a Krematória na COVID-19?
Covid-19 neobišiel napriek opatreniam ani prevádzku Verejného cintorína a Krematória. Celkovo sa nakazilo sedem našich kolegov a, bohužiaľ, sme tiež zaznamenali jedno úmrtie. Ešte na začiatku pandémie sme pristúpili k deleniu pracovníkov na skupiny, ktoré sa na pracovisku striedali a nestýkali sa medzi sebou. Aj touto formou opatrení sme chceli zamedziť prenosu ochorenia v rámci našej organizácie. Zvýšenému riziku boli a sú vystavované hlavne naše referentky, ktoré prichádzajú do styku s príbuznými a zástupcami pohrebných služieb pri vybavovaní úradných záležitostí.

Bude očkovanie na COVID-19 pre zamestnancov Správy mestskej zelene v Košiciach povinné, alebo toto rozhodnutie ponechávate na ich vlastnom zvážení?
Už na začiatku pandémie sme žiadali o zaradenie personálu cintorínov, krematórií a pohrebných služieb medzi kritickú infraštruktúru, aby sa záujemcovia z radov našich zamestnancov mohli nechať zaočkovať, keďže denno-denne prichádzali do styku s ľuďmi a boli vystavení zvýšenému riziku nákazy, lebo svoju prácu nemohli vykonávať z domu.

V našich radoch bol veľký záujem o vakcináciu. Každopádne však platí, že očkovanie je slobodnou voľbou zamestnancov.

Prispieva Vám mesto Košice, ako zriaďovateľ Správy mestskej zelene v Košiciach, na dezinfekciu a ďalšie ochranné pomôcky, alebo všetko musíte hradiť z vlastného rozpočtu?
Na boj s Covidom-19 sme minuli nemalé prostriedky, ale prioritne nám išlo o bezpečnosť našich návštevníkov a zamestnancov. Na pokrytie väčšiny zvýšených nákladov v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami sme získali dotáciu od nášho zriaďovateľa, keďže mesto Košice v súvislosti s plnením úloh podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.599/2009 Z.z., žiadalo o refundáciu oprávnených výdavkov vynaložených na ochranu pred Covid-19. Mesto nám pomohlo aj s nákupom rúšok, respirátorov a dezinfekcie.

A na záver, otázka na odľahčenie. V júli 2020 ste na Verejnom cintoríne osadili nové sviečkomaty. Ako hodnotíte tento krok teraz, takmer po roku?
Sviečkomaty sa osvedčili a aj napriek neštandardnému obdobiu posledného roka ich prínos hodnotíme pozitívne. Niekedy sa stáva, že si návštevník cintorína až pri hrobe uvedomí, že na niečo zabudol, prípadne sa preráta a zoberie málo sviečok. Inokedy sa stane, že rozhodnutie zapáliť sviečku príde až na cintoríne. Práve v uvedených prípadoch je sviečkomat veľkou pomocou. Pre zvýšenie komfortu návštevníkov sme v spolupráci s externými dodávateľmi osadili aj nápojový automat a rúškomat, čo sa rovnako stretlo s pozitívnymi odozvami. Sme radi, že návštevníci tieto automaty registrujú a využívajú, pričom rozšírenie služieb chvália.

Za rozhovor ďakujeme Mgr. Petrovi Sasákovi, PhD., referentovi Správy mestskej zelene v Košiciach pre styk s verejnosťou.

Pripravil Mgr Pavol Ičo, © Slovenské pohrebníctvo
publikované v elektronickej forme 05/2021
 

Späť na tému Súčasnosť
 
Viac fotografií v galérii pod článkom
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku