Namiesto kameňa zeleň

15.07.2014

Výsadba zelene na hroboch

Dnešný vzhľad našich cintorínov je negatívne poznačený úpravou detailu hrobov, či už spevnenými povrchmi hrobov alebo vyvýšenými obrubami hrobov, ktoré vnášajú na cintoríny nepokoj, trieštia plochu hrobového poľa, komplikujú údržbu a prevádzku. Pri navrhovaní nových pohrebísk vo svete, ale už aj v našich podmienkach, pristupujeme čoraz častejšie k budovaniu tzv. zelených hrobov, teda hrobov, ktorých povrch je riešený rôznou formou výsadby zelene. Takéto formy hrobov majú svoj pôvod v lesných a parkových typoch cintorínov. Aj na našom území sa na vidieku v minulosti upavovali hroby vo forme trávnatej mohyly. Trend odklonu od zakrytia celého povrchu hrobov neživým materiálom smerom k výsadbe zelene je pozitívny, či už z hľadiska estetického, kompozičného, historického alebo ekologického.

„Zelené hroby” bývajú najčastejšie riešené na úrovni terénu a navzájom sú ohraničené obrubami hrobov. V súčasnosti pri navrhovaní hrobov s výsadbou zelene je vhodné dodržiavať nasledovné zásady:  
• na jednom hrobovom poli má byť použitý jednotný materiál obrúb hrobov,
• o obruby sa usilujeme len tam, kde sa dotýka povrch hrobov s povrchom nespevnenej cesty, čo je potrebné z hľadiska údržby,
• u spevnených povrchov ciest je budovanie obruby neopodstatnené, cesta poskytuje dostatočne pevný okraj,
• hroby je vhodné riešiť v rovnakej výške s cestou (ak sú ponechané vyvýšené mohyly na hroboch, musí toto riešenie spájať celé hrobové pole),
• obruby zo strihaných živých plotov sa pre vysoké nároky na údržbu u jednotlivých hrobov neodporúčajú.

Optimálnym riešením obrúb hrobov v súčasnosti je ponechať obruby na úrovni terénu. Toto riešenie významne uľahčuje aj údržbu zelene na pohrebisku, najmä kosenie trávnatých cestičiek, alebo trávnatých povrchov hrobov.

Súčasné architektonické stvárnenie miesta sa odráža aj v trendoch a možnostiach výsadby hrobov. Keďže sa upúšta od zakrytia celej plochy hrobov kamennými doskami, celý povrch hrobu je možné nahradiť výsadbou. Kým v minulosti sa pre výsadby hrobových miest používali najmä letničky, dnes sa najmä z dôvodu náročnosti ich údržby pristupuje k zmenšovaniu podielu letničiek v ploche výsadby, alebo sa od nej úplne upúšta. Výsadby hrobov smerujú v súčasnosti k extenzívnejším formám výsadby zelene, ktoré vyžadujú menej intenzívnu údržbu, a to k používaniu pôdopokryvných drevín a trvaliek v kombinácii s nižšími krami a miestami pre sezónne výsadby rastlín (letničky, dvojročky).

V súvislosti s údržbou hrobu je teda dôležitý vhodný plošný pomer medzi trvalou (kry, trvalky, trávnik) a sezónnou výsadbou rastlín (letničky, dvojročky). Výber rastlín sa riadi najmä veľkosťou hrobu a podmienkami stanovišťa (pôdnymi, svetelnými).

Z hľadiska kompozície výsadby, by rastliny mali vytvoriť kľudné pozadie pre náhrobky, vhodne ich orámovať a zvýrazniť predsadbou. Najmä na tak malej ploche, ako je plocha hrobu je dôležitá jednoduchá kompozícia výsadby a súlad s výsadbami a úpravami okolitých  hrobov.

Pri úpravách povrchu hrobov sa môžu použiť aj rôzne neživé materiály, štrky a piesky. Tam, kde je možné zabezpečiť pravidelné kosenie a závlahu, je možné využívať pri úrave povrchu hrobov aj trávnaté plochy, ktoré však musia byť ucelené kvôli údržbe. Pri riešení výsadby hrobu je potrebné myslieť aj na vhodné miesta pre kytice, kladenie vencov či pálenie sviečok. Akejkoľvek výsadbe hrobov, by malo predchádzať najmä dobré poznanie vlastností rastlín určených pre výsadbu.

Pre dlhodobo kvalitný efekt výsadby je potrebné však aj zaistenie odbornej pravidelnej údržby. Kvalitný návrh výsaby a jej údržbu je preto vhodné zveriť do rúk odborníkom, teda cintorínkym záhradníkom. Kým v zahraničí sú výsadba a údržba hrobov vždy spojené s existenciou služieb cintorínskych záhradníctiev, na Slovensku tieto služby stále nie sú bežné. Preto pri návrhoch pohrebísk so „zelenými hrobmi“ je nutné nevyhnutne počítať aj s vytvorením podmienok pre služby cintorínskych záhradníctiev.
Späť na tému Architektúra
 

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 8 fotografií

 

Podporte náš článok
Fotogaléria k článku