Závery členskej schôdze zo dňa 11. 10. 2012

17.10.2012

Stretnutie SAPaKS

  Predstavenstvo Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb zvolalo na túto jeseň riadnu členskú schôdzu. Všetci registrovaní členovia dostali osobne pozvánky, kde okrem miesta konania, bol aj presný program. Dňa 11. 10. 2012 sa v Banskej Bystrici – Kremničke, uskutočnila schôdza, ktorá priniesla ďalší posun asociácie na jej ceste vpred.

Stručne môžeme zhrnúť jej obsah a zhodnotiť dôležitosť prijatých rozhodnutí. V rámci starostlivosti o svojich členov boli vydané Certifikáty (osvedčenia o riadnom členstve v asociácii), ktoré si členovia môžu vo svojich prevádzkach umiestniť na viditeľné miesta, tak ako je to zvykom v Európe a vo svete u ktorýchkoľvek profesií.

schodza-11.10.2012_5V súlade so stanovami asociácie, podľa článku III. a článku V. bod 2., bolo prijatých osem kandidátov, čakateľov za riadnych členov asociácie so všetkými právami, výhodami, ale aj povinnosťami. I touto formou ich chceme v našich radoch opätovne privítať a pogratulovať im k úspešnému vstupu do Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb.


V rámci správy o činnosti za minulý rok, členovia ocenili prípravu Medzinárodnej výstavy Slovak Funeral 2012, zhodnotili magazín Slovenské pohrebníctvo v jeho tlačovej i internetovej forme a schválili pokračovanie v nastúpenej ceste zviditeľňovania sa a osvety v tak dôležitej oblasti spoločenského života, akou pohrebníctvo nesporne je.

schodza-11.10.2012_2Tomu bola podriadená i ďalšia potreba, upraviť výšku členských príspevkov v súlade so stanovami, konkrétne s článkom VIII. bod 1.. Hlavným cieľom bolo, aby ich výnos korešpondoval s potrebami prevádzky asociácie. Výška príspevku bola schválená jednomyseľne. Zároveň bol zvolený kontrolný orgán, ktorý bude dohliadať na hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami.

Asociácia si dala za cieľ zabezpečiť vzdelávanie v profesnej oblasti svojich členov a to formou školení a prednášok. Ďalej svojim členom ponúka možnosť reklamnej inzercie a to nielen v tlačenej forme magazínu Slovenské pohrebníctvo ale i na portáli www.pohrebnictvo.sk zadarmo, v rámci členského príspevku.

schodza-11.10.2012_3V otvorenej diskusii sa členovia vyjadrili k situácii vo svojich regiónoch v súvislostiach spolupráce pohrebných služieb a nemocníc, samospráv, správ cintorínov, domov smútku a krematórií. Na základe tejto plodnej diskusie, kde sa poukázalo na závažné nedostatky, ale i pozitíva, môžeme povedať, že asociácia všetky príspevky a podnety berie na vedomie a v rámci svojich možností sa bude snažiť podporovať dobré riešenia a v týchto prípadoch bude vždy stáť za svojimi členmi.

schodza-11.10.2012_4Každé takéto stretnutie je prínosom nielen pre Slovenskú asociáciu pohrebných a kremačných služieb ako pre organizáciu, ale je hlavne prínosom pre jej členov. O nasledujúcich schôdzach, poradách a hlavne záveroch budeme radi a pohotovo informovať nielen svojich členov, ktorí sa nemohli zúčastniť členskej schôdze, ale i vás, našich čitateľov internetovej verzie magazínu,  portálu www.pohrebnictvo.sk.

© Slovenské pohrebníctvo
 
Späť na tému Informujeme
Podporte náš článok