Zbierka zákonov č. 165/2011

26.07.2011

Dohoda o vojnových hroboch medzi SR a Slovinskom

Ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 16. novembra 2010 bola v Ľubľane podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o vojnových hroboch. 


Predmetom Dohody je spolupráca zmluvných strán pri identifikácii, evidencii a zabezpečovaní úpravy a udržiavania vojnových hrobov na území svojich štátov a pietne nakladanie s nimi s ohľadom na ich národné, náboženské a iné tradície, výmena informácií o stave hrobov, umožnenie prístupu k hrobom a bezodplatné užívanie pozemkov, na ktorých sa hroby nachádzajú. Na riešenie otázok, ktoré si vyžadujú spoločný postup, môžu zmluvné strany zriadiť Spoločnú medzivládnu komisiu pre vojnové hroby. Každá zmluvná strana hradí náklady na úpravu a udržiavanie vojnových hrobov nachádzajúcich sa na území jej štátu.
 
Dohoda nadobudne platnosť 26. júla 2011.
 
Znenie tejto Dohody nájdete na stránke www.zbierka.sk, v prílohe k čiastke č. 51

© Slovenské pohrebníctvo
 
Späť na tému Informujeme
Podporte náš článok