Opustené hroby

22.04.2015

Staré hroby zatiaľ adopcie nezachránia

Do redakcie sme dostali list čitateľky, ktorá by chcela, aby jej rodina bola pochovaná na Cintoríne pri Kozej bráne, no v súčasnosti to nie je možné napriek tomu, že väčšina hrobových miest je nezaplatená a mnohí pochovaní už možno ani nemajú nijakých žijúcich príbuzných. Oslovili sme Pohrebníctvo mesta Bratislavy MARIANUM, či je na historických cintorínov možná adopcia hrobov tak, ako to funguje napríklad v Čechách. Na naše otázky odpovedal riaditeľ mestskej organizácie, JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M.

hradek_1774
JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.,M.
V Bratislave sú v súčasnosti štyri historické pohrebiská: Ondrejský cintorín, Cintorín pri Kozej bráne, Mikulášsky cintorín a cintorín v Karlovej Vsi. Prečo na týchto pohrebiskách nie je možné pochovávanie, keď hygienici vydali kladné stanovisko s pochovávaním?
Pán Ján Melkovič z Radošinského naivného divadla bol za štrnásť rokov jedinou osobou, ktorá bola pochovaná klasickým spôsobom na historickom cintoríne. S pochovaním na Ondrejskom cintoríne vtedy súhlasila rímskokatolícka cirkev ako vlastník pozemkov, hygiena, ako aj primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský. My sme plánovali opätovne zaviesť pochovávanie na historických cintorínoch, lebo sme evidovali množstvo žiadostí od Bratislavčanov, ktorí by si tam chceli zriadiť hrobové miesta. Ja som túto vec osobne prerokovával s vtedajším vedením, teda s primátorom Andrejom Ďurkovským a námestníčkou Annou Dyttertovou, ale stanovisko v tejto veci bolo negatívne. Vedenie mesta sa v tom čase obávalo, že by sme jednoducho neustrážili predaj hrobových miest. Podľa mojich informácií, začiatkom tohto roka primátor Milan Ftáčnik s námestníkom primátora Jánom Budajom rokovali s bratislavským arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, ale táto vec sa zatiaľ nedoriešila. V Karlovej Vsi sa síce tiež nepochováva klasicky, ale normálne tu zriaďujeme urnové schránky.

kozia_1111
Adopcia je riešením. Náklady na rekonštrukciu by hradil nájomca.
Na historických cintorínoch je však povolené dokladanie do už existujúcich hrobiek a taktiež vyhradené pochovávanie v zmysle špeciálneho schváleného režimu. Za akých podmienok je to možné?
V prvom rade záujemca musí preukázať, že na niektorom z týchto historických cintorínov má v prenájme hrobové miesto. Buď má doklad o tomto hrobovom mieste, alebo nám preukáže, že zosnulý, ktorého chce pochovať, mal pokrvný vzťah so zosnulým, ktorého pozostatky sú uložené v hrobovom mieste, respektíve hrobke. Treba však povedať, že musí mať urnu, nakoľko na historických cintorínoch je toho času dovolené iba dokladanie urien. Ak by chcel robiť úpravu hrobového miesta, respektíve na existujúci hrob umiestniť nejakú tabuľku, alebo doplniť meno zosnulého, musel by mať nato súhlas Krajského pamiatkového úradu a taktiež Mestského útvaru na ochranu pamiatok.

Prečo na bratislavských cintorínoch nie je umožnené adoptovať si hrob tak, ako to napríklad funguje na pražských cintorínoch?
Kľúčový problém je ten, že časť historických cintorínov patrí evanjelickej cirkvi a časť rímsko-katolíckej cirkvi. Máme veľký problém sa dohodnúť s miestnymi farnosťami, alebo samotným arcibiskupstvom na nejakých podmienkach vzájomnej spolupráce. Nikdy sme sa nedostali tak ďaleko, že by sme s cirkvou uzatvorili oficiálnu zmluvu, ktorá by nejakým spôsobom upravovala, či už údržbu, investície, respektíve pochovávanie na týchto cintorínoch. Ja som v minulosti predostrel podobné návrhy na komisii kultúry. Navrhol som, aby sa umožnilo adoptovať hrobové miesta, respektíve pomníky s tým, že po ich oprave by tam bolo možné uložiť urnu so spopolnenými pozostatkami. Taktiež som odporučil, aby v rámci Bratislavskej nadácie, ktorú spravuje hlavné mesto, bolo možné zbierať peniaze či už v rámci 2 % z daní našich zamestnancov, 2 % z daní pohrebníctva Marianum alebo kohokoľvek, kto by chcel poskytovať príspevky určené na obnovovanie starých náhrobkov. Už niekoľko rokov tvrdím, že namaľovanie mestského znaku Bratislavy na historický pomník ho neochráni pred zubom času a najmä poveternostnými vplyvmi. Ale žiaľ, toto všetko zostalo len v rovine mojich návrhov a úvah.

kozia_1113
Cintorín pri Kozej bráne
V minulosti sa uvažovalo, že na Ondrejskom cintoríne a Cintoríne pri Kozej Bráne pribudnú urnové steny, ktoré by mali byť pristavané vždy pri novom múre. V akom štádiu sú tieto plány? Budú si môcť v takýchto urnových stenách zakúpiť urnové miesto aj pozostalí pre zosnulých, ktorí neboli ocenenými Bratislavčanmi?
Uvažovalo sa o tom. My sme dokonca chceli zriadiť urnové steny aj na Ondrejskom cintoríne, pretože máme záujemcov, ktorí by tam tieto steny chceli mať, ale opakujem, nepodarilo sa nám dohodnúť ako ďalej ani na úrovni hlavného mesta ani s rímskokatolíckou cirkvou. My sme minulý rok spravili na Cintoríne Kozia brána relatívne veľkú revitalizáciu zelene. Z našej iniciatívy sme mali stretnutie so zástupcami Krajského pamiatkového úradu,  na ktorom sme sa zaviazali k údržbe zelene, evanjelická cirkev sa zase zaviazala k údržbe oplotenia. My sme sľub zrealizovali, cirkev povinnosť nesplnila. Je to začarovaný kruh,
z ktorého momentálne nie je východisko.

kozia_4265
Cintorín pri Kozej bráne
Platí sa na historických cintorínoch prenájom hrobového miesta tak ako na iných pohrebiskách?
Platí sa tam, kde máme známeho nájomcu. Ale mnohé hroby na historických cintorínoch sú v takom stave, že nájomca nie je známy, respektíve sa nám nezachovali záznamy. Budete sa čudovať, máme hroby a nielen na historických cintorínoch, ale aj na Martinskom cintoríne, kde rímskokatolícka cirkev v minulosti vybrala peniaze na sto rokov dopredu. Stáva sa nám, že vyzveme nájomcu, aby platil, no on vytiahne papier po prababke, kde je napísané, že je zaplatené na sto rokov alebo na veky vekov.

Prečo na historických cintorínoch nie je rozptylová, respektíve rozsypová lúka, keď hygienici pochovávanie nezakázali a takýto spôsob pochovávania nenarúša historický ráz cintorína?
Pokiaľ sa vedenie mesta, alebo mestské zastupiteľstvo rozhodne, že sa obnoví pochovávanie na historických cintorínoch a dajú mi konkrétne úlohy, že mám zabezpečiť hrobové miesta, urnové miesta, alebo rozptylové lúky, ja nevidím problém takéto pochovávanie zabezpečiť. Ale pokiaľ tu nie je komunálno-politické rozhodnutie obnoviť pochovávanie na týchto cintorínoch, tak ja môžem predložiť len návrh, ako by to mohlo vyzerať, ale to je všetko.

Späť na tému O cintorínoch
Podporte náš článok