Horný cintorín a Nový cintorín

12.12.2016

Piešťany - správa cintorínov

Piešťanské cintoríny sú vzorovým príkladom toho, ako by sa malo starať o pohrebiská. Nielen preto, že patria k najzelenším cintorínom na Slovensku, kde je čistota a poriadok, ale aj preto, že sa miestnemu správcovi nedávno podarilo zrekonštruovať Dom smútku na Hornom cintoríne. O správe piešťanských cintorínov sme sa rozprávali s manažérkou Strediska pohrebných a cintorínskych služieb – Služby mesta Piešťany, Ing. Eliškou Gockou.

Koľko pohrebísk je na území mesta Piešťany?
Na území mesta Piešťany sú dve funkčné pohrebiská. Horný cintorín sa nachádza na Žilinskej ceste a Nový cintorín na Bratislavskej ceste. Máme ešte jeden menší cintorín v mestskej časti Kocurice. Horný a Nový cintorín sú zaužívané názvy pre tieto pohrebiská v našom meste. Všetky tieto pohrebiská spadajú pod správu Strediska pohrebných a cintorínskych služieb. Na údržbu týchto cintorínov máme k dispozícii 3,5 človeka, čo teda je dosť málo. Na správu cintorínov sme preto nútení využívať aj kapacity pohrebnej služby vtedy, keď sa nekonajú posledné rozlúčky so zosnulými.

Piestany-cintorin_6698
V pozadí vynovený Dom smútku
Viac foto v galérii pod článkom
Na Hornom cintoríne na Žilinskej ceste je vynovený Dom smútku. Ako sa Vám to podarilo, keďže takýto moderný rozlúčkový priestor v súčasnosti nie je ani v Bratislave?
Som veľmi rada, že sa mestu v roku 2011 cca za 300 000 eur podarilo zrekonštruovať Dom smútku na Hornom cintoríne a rozšíriť parkovisko pred ním, pretože tu bola len márnica vybudovaná za čias komunizmu v akcii Z. Pohrebná miestnosť však bola taká malá, že pri väčšine pohrebov ľudia stáli pred vchodom pod holým nebom a boli vystavení vetru, dažďu či slnku. Projektová dokumentácia na rekonštrukciu márnice bola vyhotovená ešte v roku 2006 a trvalo celých 5 rokov, kým mestské zastupiteľstvo schválilo túto investíciu. Nakoniec sa mi aj z pozície poslankyne mestského zastupiteľstva podarilo presvedčiť väčšinu poslancov o potrebe tejto rekonštrukcie, ktorá prispela k dôstojnejším pohrebom v Piešťanoch. Požiadavku na rekonštrukciu márnice som zadávala podľa dlhoročných skúseností tak, aby vznikla moderná obradná miestnosť, vyhovujúca chladiaca miestnosť a aby sa v nových priestoroch našlo technické zázemie aj pre pracovníkov, rečníkov či farára. Som rada, že účastníci pohrebných obradov sú spokojní s vynovenými priestormi.

Na piešťanských cintorínoch sa nedá nevšimnúť si množstvo zelene, rôzne druhy stromov, kríkov a parkových plôch. Istotne je to aj finančne nákladné starať sa o takéto okrasné priestory.
Podľa Generelu zelene Piešťan vypracovaným v roku 2007 fa. EKOJET – Ing. Šemberom, CSc. z Bratislavy, ktorej cieľom bola pasportizácia zelene v našom meste, patria Piešťany na druhé miesto na Slovensku po meste Vysoké Tatry z pohľadu rozsahu zelene. Aj na cintorínoch máme také množstvo zelene, ktoré nie je na väčšine krajských či okresných pohrebiskách. Len na Novom cintoríne sa podľa dendrologického prieskumu z roku 2008 nachádza viac ako 630 ks drevín. A nie sú tam započítané stromy, ktoré si ľudia vysadili samostatne pri hrobových miestach. Žiaľ, s množstvom zelene je spojená aj zvýšená starostlivosť o cintorín, ktorá si vyžaduje nemalé finančné náklady. Problém máme predovšetkým so stromami, ktoré si v minulosti občania vysádzali priamo k hrobom a neuvedomili si, že keď stromy vyrastú, začnú im nadvihovať základy a poškodzovať hrobové miesto, čo my musíme riešiť. Našťastie v rámci služieb mesta Piešťany je stredisko Verejnej zelene, v ktorom pracujú odborníci v oblasti arboristiky, ktorí nám pomáhajú s údržbou stromov, predovšetkým s orezávaním zoschnutých a ovísajúcich konárov. Údržbu trávnatých plôch a menších kríkov zabezpečujeme vo vlastnej réžii prostredníctvom našich pracovníkov. Najnovšie som nechala zaškoliť pracovníka na prácu s ručnou pílou do výšky troch metrov. Postupne vybavujeme Stredisko pohrebných a cintorínskych služieb najmodernejšou technikou od kosačiek, zametačov až po strihače.

Cintorín pôsobí esteticky aj z hľadiska umiestnenia hrobových miest a samotných pamätníkov. Máte nejako limitované uličky či výšku pamätníkov?
Všeobecne záväzným nariadením mesta sú stanovené povinné rozmery vnútornej svetlosti hrobov, a teda je potrebné dodržiavať vonkajšie obruby pri jednohroboch, dvojhroboch, trojhroboch. Niekedy sa stane, že niekto o pár centimetrov uletí, ale objednávatelia hrobových miest aj kamenári sú v tomto smere zodpovední.

Je možné si na piešťanských cintorínoch prenajať hrobové miesto počas života?
Áno, na cintorínoch v Piešťanoch je možné, aby si záujemca objednal hrobové miesto dopredu vzhľadom na dostatočné voľné kapacity. Na Hornom cintoríne na Žilinskej ceste máme pozemky, ktoré sú síce vo vlastníctve obyvateľov mesta Piešťany, ale územným plánom sú určené na rozšírenie cintorína. Môj osobný odhad je taký, že na našich cintorínoch je až jedna osmina hrobových miest, ktoré majú zarezervované ľudia dopredu pre prípad, že sa im niečo stane.

Majú možnosť prenajať si hrobové miesto iba obyvatelia Piešťan, alebo aj právnické osoby, ktoré by chceli pripraviť hrobové miesto pre potenciálnych záujemcov?
Kamenárske spoločnosti majú možnosť si prenajať hrobové miesta a vybudovať krypty dopredu pre záujemcov, ktorí chcú pochovať zosnulého do krypty. Najmä, keď zomrie člen rómskej rodiny, tak príbuzní chcú zázraky na počkanie a niekedy sa stane, že kryptu je potrebné vybudovať za 3 dni.

Akým spôsobom regulujete vstup kamenárov na cintorín?
Všetci kamenári v zmysle všeobecne záväzného nariadenia musia nahlásiť svoj vstup správcovi cintorína predtým, ako tam idú pracovať. Uvedené nariadenie stanovuje poplatok na celoročný ale aj jednorazový vstup pre kamenárov. Všetky kamenárske spoločnosti majú povinnosť odvážať z cintorína odpad, ktorý vytvorili a dodržiavať ustanovenia platného VZN.

Na piešťanských cintorínoch sa nachádzajú viaceré lavičky medzi hrobovými miestami. Umiestňuje ich správca, alebo ide o lavičky majiteľov hrobových miest?
Správca nepovoľuje umiestňovanie lavičiek k hrobovým miestam. Sú však takí pozostalí, ktorí si prenajmú ďalšie hrobové miesto vedľa svojho kvôli lavičke a v tomto prípade voči dočasnému umiestneniu lavičky nemáme výhrady.

Piestany-cintorin_6714
Urnová stena slúži sko plot cintorína.
Viac foto v galérii pod článkom
Na cintoríne na Bratislavskej ceste sú nachádzajú urnové steny. Aký je záujem pozostalých o tento typ uloženia popola svojich blízkych?
Urnová stena na Novom cintoríne na Bratislavskej ceste bola budovaná v rokoch 1985 – 1986. Stena je zaujímavá tým, že z jednej strany sa do nej vkladajú urny a z druhej strany slúži ako plot cintorína. Z mojej 25 ročnej praxe môžem povedať, že aj keď v Piešťanoch stále prevláda klasické pochovávanie, pomaly stúpa záujem aj o kremačné rozlúčky. Zatiaľ, čo v roku 1992 bolo v Piešťanoch organizovaných 256 pohrebných obradov a z toho bolo 16 kremačných rozlúčok, v minulom roku bolo 300 pohrebných obradov a približne 100 kremačných rozlúčok. Stúpajúca tendencia kremačných rozlúčok je pozitívna vzhľadom na obmedzený priestor na klasické pochovávanie, aj keď mesto Piešťany má v súčasnosti dostatočné voľné kapacity. Je to spôsobené aj tým, že starostlivosť o klasické hrobové miesto je náročnejšia a nová generácia je rozlietaná, už nepotrebuje chodiť pravidelne na cintorín každý týždeň, alebo raz do mesiaca, ale zväčša dvakrát do roka. V posledných rokoch som zaznamenala taký trend, že pozostalí nechávajú svojich príbuzných spopolňovať, ale urny ukladajú do pôvodných klasických hrobových miest, kde už sú pochovaní ich príbuzní.

Blízko urnovej steny je pamätník. Aký je účel tohto umeleckého diela?
Tento priestor bol pôvodne navrhnutý ako posypová lúčka s pamätníkom v tvare srdca, v ktorom mal horieť studený oheň. Na piešťanských cintorínoch však v súčasnosti neprevádzkujeme posypovú lúčku aj vzhľadom na dostatočné voľné kapacity. Urny v rámci sociálnych prípadov ukladáme do vyčleneného priestoru v urnovej stene.

Piestany-cintorin_6753
Ladislav Stríž, Eliška Gocká, Marcel Lincényi pri hrobe rodiny Winterovej
Viac foto v galérii pod článkom
Na piešťanských cintorínoch sa nachádzajú viaceré hrobové miesta významných osobností. K najnavštevovanejším miestam patrí rodinná hrobka rodiny Winterových.
Najvýznamnejšou osobnosťou mesta Piešťany je slovenský podnikateľ židovsko-maďarského pôvodu Ľudovít Winter, ktorý bol budovateľ piešťanských kúpeľov a výrazne sa zaslúžil o premenu obce Piešťany na mesto budovaním ulíc a privolávaním rôznych odborníkov od lekárov až po architektov. Vieme, že pánovi Winterovi po druhej svetovej vojne nebolo umožnené pracovať a zomrel chudobný. Jeho rodinná hrobka patrí k najnavštevovanejším na cintoríne. Mesto každoročne počas sviatku všetkých svätých zabezpečuje výzdobu hrobov vojakov, pamätníkov významných osobností, primátorom mesta, ako vďaku za to, čo spravili pre našich občanov.

V zahraničí je bežné, že v rámci cintorínov sú turistické značenia tých najznámejších hrobových miest. Uvažovali ste nad niečím podobným?
Je to zaujímavý nápad, s ktorým sa budeme zaoberať. Mestská knižnica v Piešťanoch spracovala za pomoci žijúcich historikov nášho mesta a pracovníkov múzea výbornú brožúrku hrobových miest významných osobností mesta Piešťany. Viem, že záujemci pravidelne navštevujú pamätník holokaustu na židovskom cintoríne, kde sú v židovskom Dome smútku uvedené mená všetkých príslušníkov židovskej komunity z nášho mesta, ktorí boli vyvraždení počas druhej svetovej vojny. Naše cintoríny sú taktiež zverejnené na internete na stránke www.cintoríny.sk, kde si človek vie nájsť hroby svojich pozostalých, vzdialených príbuzných, alebo zaujímavých osobností. V rámci voľných kapacít postupne dopracovávame fotodokumentáciu jednotlivých hrobových miest. Okrem toho, naši zamestnanci sú vždy ochotní nájsť záujemcovi hrobové miesto na požiadanie v kancelárii. Veľmi často takto pomáhame návštevníkom cintorína počas sviatku zosnulých, keď máme predĺžené otváracie hodiny.

Na Novom cintoríne na Bratislavskej ceste sa nachádzajú aj hroby vojakov.
Ide o hrobové miesta 13-tich našich vojakov z druhej svetovej vojny. Hroby nemeckých vojakov boli vyexhumované a ostatky uložené na cintorínoch pre ne vytvorených. Na správu týchto hrobových miest prispieva finančnými prostriedkami aj Ministerstvo vnútra SR, ale my sa o tieto hroby staráme nad rámec, z úcty k ľuďom, ktorí položili životy za nás.

Piestany-cintorin_6728
Jedna zo siedmych kamier na cintoríne
Viac foto v galérii pod článkom
Na cintorínoch sú väčšinou problémy s vandalmi. Registrujete krádeže, respektíve lúpeže aj na piešťanských cintorínoch?
Našťastie za 25 rokov mi nikto neprišiel osobne nahlásiť, že by bol napadnutý na piešťanských cintorínoch. V súčasnosti registrujeme minimum krádeží aj vzhľadom k tomu, že sa nám na Novom cintoríne na Bratislavskej ceste podarilo osadiť 7 kamier, z toho jednu otočnú, ktorá kontroluje vstup ľudí a vozidiel zo zadnej časti cintorína. Kamery, samozrejme, neustrážia všetko, aj vzhľadom k tomu, že na pohrebisku sa nachádzajú vysoké stromy, ale ľudia majú pri nich väčší pocit bezpečia. Ešte by som rada presadila umiestnenie aspoň 2-3 kamier na Horný cintorín na Žilinskej ceste, kde nie je toľko vysokých stromov, a teda by sa dal lepšie kontrolovať pohyb osôb a ochrana ich majetku.

Na piešťanských cintorínoch sa nachádzajú farebné zberné nádoby na odpad. Do akej miery sa Vám darí riešiť separovaný zber?
Začiatkom tohto roka boli v zmysle platného Zákona o odpadoch na piešťanské cintoríny umiestnené nádoby na separovaný zber. Žiaľ, návštevníci nie sú dostatočne disciplinovaní a keďže nám do nádob na plasty, sklo a bio odpad ukladajú rôzny odpad, musíme vykonávať jeho dočisťovanie. Túto činnosť vykonáva jeden pracovník, ktorý triedi separovaný zber a potom ho vyváža do mestského zberného dvora. Pevne veríme, že nám občania v budúcnosti viac pomôžu so separovaným zberom a my uvidíme na konci roka nejaké úspory z vývozu odpadu z veľkokapacitných kontajnerov.

Aké máte najbližšie plány s piešťanskými cintorínmi?
Tlačí nás rekonštrukcia Domu smútku na Novom cintoríne na Bratislavskej ceste a dobudovanie chodníkov, vodovodu a osvetlenia v jeho zadnej časti, ale všetko sa odvíja od finančných prostriedkov, a tých v každej samospráve nie je nazvyš a rozhodujú o ich konečnom rozdelení poslanci.

Späť na tému O cintorínoch

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 17 fotografií
Podporte náš článok