Medzinárodná Konferencia

02.06.2024

Dvojdňové stretnutie naplnilo očakávania

V dňoch 16. — 17. 5. 2024 prebehla v hoteli Bratislava konferencia z oblasti pohrebníctva a činností s ňou súvisiacich pod názvom Medzinárodná konferencia pohrebných služieb na Slovensku.

Organizátorom podujatia bola Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb. Pozvaných bolo vyše 50 hostí z európskych krajín a vyše sto domácich podnikateľov a zástupcov štátnych i legislatívnych inštitúcií. Na konferencii sa registrovalo 78 subjektov ich firemní zamestnanci, rodinní príslušníci a zástupcovia inštitúcií. Celkovo sa tak dostaneme k číslu vysoko nad sto účastníkov. Konferenciu zabezpečovalo 15 usporiadateľov, 6 technických pracovníkov a zamestnanci Hotela Bratislava, od parkoviska po stravovacie a ubytovacie služby, začo im chceme osobitne poďakovať.

Účastníci konferencie v rámci obsahu programu konferencie predebatovali všetky z najdôležitejších tém ako bola elektronizácia dokumentov pri úmrtiach zo strany obhliadajúceho lekára až po konečný záznam v matrike, ďalšou boli otázky repatriácií z a do rôznych krajín našich susedov, zvlášť boli nadnesené problémy prevozov tiel na Ukrajinu osobami a podnikateľmi, ktorí nespĺňajú podmienky prepravy, ponúkajú dumpingové ceny, nedodržiavajú zákony a na činnosť v oblasti pohrebníctva nemajú ani živnosti, koncesie.

Konferenciu otvoril jej moderátor Patrik Jager, ktorý privítal prítomných, predstavil zahraničných hostí a požiadal o úvodné slovo predsedu SAPaKS, ako organizátora tohoto podujatia. Ladislav Stríž vysvetlil zámer asociácie otvoriť debatu o najpalčivejších otázkach a to nielen s podnikateľmi v oblasti pohrebníctva na Slovensku, ďalej štátnymi orgánmi, ktoré priamo majú pod dohľadom činnosti správcov pohrebísk, pohrebných služieb a prevádzkovateľov krematórií, ale aj s kolegami zo susedných štátov Európy.

Cieľ, ktorý si asociácia pri plánovaní konferencie dala, bola spolupráca do budúcna na čo najširšej platforme a v súčinnosti jednotlivých štátov, aby prišlo k zjednoteniu pravidiel, k ich transparentnému uvedeniu do platnosti v legislatíve každého štátu V4 a následne aj v štátoch EÚ. Preto bola dôležitá nielen účasť Európskej federácie pohrebných služieb EFFS ale aj celosvetovej organizácie FIAT-IFTA.  
 
Registrácia
Registráciu na konferencii musel absolvovať aj prezident celosvetovej organizácie FIAT-IFTA, Marek Cichewicz (vpravo) a Krysztof Wolicki prezident Pohrebného združenia Poľsko, viac foto v galérii pod článkom
Pozvanie prijali
- Marek Cichewicz prezident FIAT-IFTA, The World Organization of Funeral Operatives
- Krysztof Wolicki, prezident Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego
- Dr. Markus Pinter viceprezident European Federation of Funeral Services EFFS
- Ing. Cătălin Dodu, člen EFFS a A.A.R.D.-C.A.R. Unirea Tecuci, Romania
- Bc. Renáta Březinová Benešová. predsedníčka Sdružení pohřebnictví v ČR
- Dr. Mgr. Peter Rambousek špecialista na balzamácie
- Karoly Balog podpredseda OTEI, Maďarsko
- MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MHA, MPH predseda ÚDZS SR
 
Po vystúpení predsedu SAPaKS sa prítomným prihovoril Marek Cichewicz prezident FIAT-IFTA. Oboznámil prítomných s poslaním i dôležitosťou tejto celosvetovej organizácie a vyslovil presvedčenie o úspešnej spolupráci, tak ako bola pôvodne asociáciou (SAPaKS) zamýšlaná. Krátko po ňom sa prihovoril prítomným Markus Pinter, viceprezident EFFS, ktorý sa vyjadril najmä k otázkam repatriácie z Rakúska, kde oficiálne pôsobí a následne privítal spoluprácu na zjednotení podmienok práce pohrebných služieb v Európe, pretože ako sám dodal, len u nich v Rakúsku sa líšia legislatívne podmienky od jednej spolkovej krajiny ku druhej.

Samostatnou kapitolou, ktorá vyplynula z potrieb prítomných bola činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Na otázky prítomných odpovedala osoba najkompetentnejšia, predseda Úradu MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MHA, MPH. Nosnou témou súvisiacou z ÚDZS boli pravidlá výberu zmluvných PS na zvoz tiel do spádových patologických pracovísk. Prítomní boli aj zástupcovia ÚVZ SR.
 
Patrik Jager
Konferenciu moderoval Patrik Jager, známa tvár z televíznej obrazovky. Foto Pavel Ondera
Na všetky témy i otázky z publika odpovedal Michal Palkovič viac než vyčerpávajúco. Okrem predstavenia činnosti Úradu pre dohľad týkajúcej sa oblasti pohrebníctva menoval otvorene aj problémy, ktoré majú PS a kladú ich za vinu nastaveným pravidlám ÚDZS. Otvorene uviedol veci na pravú mieru a sám navrhol riešenia súvisiace napríklad s výberovým konaním na zmluvné PS vykonávajúce zvoz zosnulých na autopsie.

Michal Palkovič podrobne vysvetlil činnosť coronerov (obhliadajúcich lekárov), ktorí stanovujú príčinu smrti a doteraz vystavovali aj doklad o úmrtí v papierovej forme. Ta už prakticky neplatí, všetko prebieha elektronicky, takže ktokoľvek oprávnene zainteresovaný bude mať možnosť do tohoto dokladu nahliadnuť a použiť údaje pre výkon svojej činnosti. Pretože sa jedná o dokument obvzlášť citlivý je jeho zavedenie postupné po jednotlivých krajoch. V tomto prechodnom období je možné používať aj skrátený písomný záznam coronera a tiež ak už bude v platnosti aj elektronický doklad.

Krátko sa prihovoril aj podpredseda SAPaKS Vladimír Ecker na tému zahraničných prevozov zvlášť na Ukrajinu, podpredseda Michal Katreniak mal doplňujúce otázky na Michala Palkoviča. Delegáciu z Česka reprezentovala Bc. Renáta Březinová Benešová, ktorá prítomným vysvetlila ciele Sdružení pohřebnictví v ČR ktorého je predsedníčkou a vyslovila účasť na spolupráci pri zjednotení pravidiel v Európe. Veľmi zaujímavé vystúpenie zaznamenali prítomní u zástupcu Rumunska Cătălina Dodu, ktorý sa venoval tradíciám a praktikám pochovávania vo svojej domovine.

Dr. Mgr. Peter Rambousek špecialista na balzamovanie z Českej republiky nemohol na konferenciu prísť zo zdravotných dôvodov, prednášku prevzal jeho žiak Bc. Radek Pekar, prvý balzamovač na Slovensku s vlastným balzamovacím pracoviskom. Boli sme pri otvorení jeho pracoviska a teraz taktiež prinesieme jeho zaujímavú prednášku.

Prezident FIAT-IFTA Marek Cichewicz odovzdal v mene celosvetovej organizácie Ladislavovi Strížovi vyznamenanie udelené FIAT-IFTA za doterajší prínos v oblasti pohrebnej kultúry na Slovensku. Certifikát k vyznamenaniu si prevzal za potlesku prítomného publika.
 
Palkovič
MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD., MHA, MPH predseda ÚDZS SR prezentuje činnosť úradu. Foto Pavel Ondera
Na konferencii sa v rámci vystúpenia predstavili aj naši sponzori a partneri v krátkych prezentáciách svojej ponuky. Zvlášť zaujali príspevky firmy Topset, ktorá sa zaoberá pasportizáciou cintorínov a celkovo elektronicky spracovávanou agendou a tiež firma Auto-Klima, ktorá predstavila svoju činnosť slovom i obrazom. Súbežne s konferenciou prebiehala v určených priestoroch prezentácia našich partnerov a sponzorov. Svoje služby tu prezentovali AMW Nové Zámky, Darababy z Valašského Meziříčí, odkiaľ je aj firma zaoberajúca sa prestavbou vozidiel Auto M+V. Spoločnosť Ecatech ponúkala areosolové dezinfikátory prevádzkových priestorov a všetkého čo sa v nich nachádza.

Topa Touch predstavila spomienkové predmety vo forme otlačkov prstov v drahom kove, zaliateho popola v skle či pamiatkových látkových postavičiek ušitých z pozostalosti nebohých. Svoje miesto tu aj našla ponuka pražskej firmy Skleněný náhrobek v spolupráci s bratislavskou Topa Touch, a netradičné  ekologické urny doplnila firma Weburny z Ústí nad Labem. Pasportizáciu pohrebísk prezentovala aj spoločnosť T-Mapy z Bratislavy a najväčšiu ponuku kompletného sortimentu pre pohrebné služby a domy smútku i správcov cintorínov predstavila dlhoročná spoločnosť na trhu Kastex. Zvláštne poďakovanie patrí spoločnosti Pohřební služby Navrátil (www.pohrbynavratil.cz), ktorá na konferencii vystavila historický pohrebný koč a starším dobre známu Škodu 1203 v pohrebnej úprave.

V najbližších dňoch začneme prinášať prezentácie jednotlivých účastníkov konferencie podrobnejšie.

Zhrnutie konferencie k tomuto článku nájdete na youtube https://youtu.be/ZwvbJiXLuNg a našej stránke vo videosekcii tu: Konferencia splnila očakávania

Prezentáciu vystavovateľov, ktorí nevystupovali so svojimi príspevkami v rámci prednášok nájdete na youtube https://youtu.be/3hdWDikwmI4 a na našej stránke vo videosekcii tu: Konferencia interview

Pozrite si krátku fotogalériu pod článkom
 

Pripravil Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
publikované na portáli SP net 06. 2024
 

Späť na tému Súčasnosť
Podporte náš článok