VZN Košice

30.01.2023

Zmeny poplatkov na košických pohrebiskách

Na sklonku minulého roka odsúhlasilo košické mestské zastupiteľstvo zmeny poplatkov za cintorínske služby na Verejnom cintoríne a pohrebisku pri krematóriu. Nové poplatky sú uvedené v prílohách k všeobecným záväzným nariadeniam (ďalej len: VZN) mesta Košice č. 213/2019 (Prevádzkový poriadok pohrebiska Verejný cintorín v Košiciach) a VZN č. 214/2019 (Prevádzkový poriadok pohrebiska Krematórium v Košiciach), ktoré sú dostupné online na webovej stránke správcu oboch pohrebísk – Správy mestskej zelene v Košiciach (ďalej len: SMsZ) a platia od 1. 1. 2023 (nájsť ich môžete na týchto stránkach).

Zmeny v cenníku k VZN č. 213/2019
Podľa cenníka v aktualizovanej prílohe k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice č. 213/2019 vychádza jednorazový poplatok nájmu za hrobové miesto na dobu 10 rokov na 72,60 €, pričom je oslobodený od DPH (obdobie 10 rokov je kvôli rastu nákladov v súčasnosti najdlhšou dobou, za ktorú možno vyplatiť nájom v aktuálnej výške – pozn. red.). Predtým sa dalo zaplatiť nájomné za hrobové miesto aj na 20 rokov v sume 351,56 € s DPH, 10 rokov nájomného stálo 175,79 € s DPH a za rok nájmu bolo treba vyplatiť 17,59 €. V prepočte teda vychádza samotné nájomné za hrobové miesto lacnejšie, avšak pribudla novinka v podobe služieb spojených s nájmom, ktoré celkovú sumu nájomného za hrob so všetkým, čo k tomu patrí (vrátane starostlivosti o celkový vzhľad pohrebiska atď. podľa VZN č. 213/2019), navyšujú.

V prípade klasického hrobu sa za ne platí 156,40 € s DPH (na 10 rokov), na jeden rok stoja tieto služby 15,74 € s DPH a ročné nájomné hrobového miesta vyjde na 7,26 € – t. j. za rok nájomného a služieb spojených s nájmom hrobového miesta zaplatíte 23 €, za 10 rokov 229 €.

Nájomné za hrobové miesto pre dieťa na dobu 10 rokov stojí 22,20 € (na rok 2,22 €) a oproti minulosti je oslobodené od DPH. Pred schválením nového cenníka bolo možné zaplatiť tento druh nájmu aj na obdobie 20 rokov za 116,54 € (10 rokov stálo 58,26 €, jeden rok 5,81 €).

Teraz je podobne ako v prípade hrobového miesta pre zosnulého nad 10 rokov samotné nájomné lacnejšie, ale služby spojené s nájmom za hrobové miesto pre dieťa na dobu 10 rokov stoja 53,80 €. Nájomné spolu so službami tak vychádza na obdobie 10 rokov na 76 € a na rok stojí 8 €.

Oslobodené od DPH je od nového roka aj nájomné za schránku v kolumbáriu – na 10 rokov stojí 4 € a služby spojené s nájmom za schránku kolumbária, ktoré sú spoplatnené DPH, vyjdú na 119,50 € (resp. v ponuke je aj možnosť vyplatiť nájomné na rok za 0,40 € + ročné služby za 12,10 €) oproti predchádzajúcemu nájomnému vo výške 94,80 € (na 10 rokov), resp. 9,50 € (na rok), alebo 237 € (na dobu 25 rokov). Nájomné za urnové miesto je taktiež oslobodené od DPH a stojí 26,40 € (na 10 rokov), resp. 2,64 € (na rok), pričom poplatok za dekádu služieb spojených s nájmom za urnové miesto vychádza na 173,10 € s DPH, resp. 17,36 € na rok. Podľa starej prílohy k VZN bolo potrebné vyplatiť za 25 – ročné obdobie nájmu urnového miesta 383,16 €, resp. 153,26 € (za 10 rokov), poprípade 15,34 € (na 1 rok).

Poplatok za výkop pre betónovú hrobku, výkop pre hrob a výkop pre betónovú hrobku pre dieťa zdražel o 10 eur (na 95 €, 120 € a 40 €). Zvýšené boli i poplatky za ďalšie druhy výkopových prác (výkop hrobu pre dieťa; výkop pre hrob na mieste, kde už bolo pochované atď.). Použitie chladiacej komory zdraželo o viac ako 100% zo 7 € na 15 € za deň, prepožičanie miestnosti pre obliekanie jedného zosnulého po novom vychádza na 5,50 € (predtým 3,95 €).
 
krematorium
Spopolnenie v košickom krematóriu zdraželo na 135 eur. (foto: Pavol Ičo)
Zmeny v prílohe k VZN č. 214/2019
Čo sa týka aktuálneho cenníka k VZN č. 214/2019, výška nájomného za schránku v kolumbáriu zostala nezmenená, na úrovni 3,80 € na dobu 10 rokov a naďalej ostáva oslobodená od DPH. Predtým sa však dalo zaplatiť jednorazové nájomné aj na dobu 25 rokov, pričom po novom sa už táto možnosť pozostalým neponúka.

Podobne je to i so službami spojenými s nájmom za schránku kolumbária, ktoré sa po novom nedajú jednorazovo vyplatiť na 25 rokov, ale len na 10 rokov, pričom sa cena za tieto služby zvýšila pri období 10 rokov z 91 na 119,70 € s DPH (už starý cenník, resp. príloha k VZN č. 214/2019 uvádza sumy za služby spojené s nájmom, na rozdiel od predchádzajúcej prílohy k VZN č. 213/2019 – pozn. red.). V prípade, že si objednáte uvedené služby len na 1 rok, zaplatíte za ne o 3 eurá viac, ako po starom, teda 12,12 € s DPH.

Nemenilo sa ani nájomné za urnové miesto na dobu 10 rokov, ktoré je tak isto ako nájomné za schránku v kolumbáriu oslobodené od DPH, ale jednorazovo ho už nie je možné vyplatiť na 25 rokov. Na 10 rokov sa teda platí 25,30 €. Služby spojené s nájmom urnového miesta na rovnaké obdobie zdraželi zo 127,96 € na 174,20 € s DPH a rovnako ako pri niektorých iných službách ich nemožno vyplatiť jednorazovo na 25 rokov ako predtým.

O necelých 5 eur je vyšší aj poplatok za služby spojené s nájmom za urnové miesto na dobu 1 roka – zdražel z 12,81 € s DPH na 17,47 €.

Doba prenájmu hrobového miesta v prírodnom cintoríne Lese spomienok (písali sme o ňom tu: Les spomienok) je podľa paragrafu 19 b VZN č. 214/2019 stanovená na 5 rokov. Po uplynutí tejto doby prevádzkovateľ odstráni tabuľku, ktorá hrobové miesto označuje a takto uvoľnený hrob je k dispozícii ďalšiemu záujemcovi. Cena nájmu ostáva v tomto prípade vo výške 3,15 €.

Poplatok za hodinu prenájmu obradného miesta na tomto pohrebisku zostal rovnako ako napríklad v minulom roku na úrovni 10 € s DPH. Zmeny sa nedotkli ani ceny za uloženie popola v Lese spomienok, ktoré stojí 20 € s DPH. Výrazne však zdražel poplatok za použitie chladiacej komory, a to na 15 € s DPH z predchádzajúcich 7 € na deň.

Značne zdraželo i spopolnenie nebohého; z 90 € na 135 € s DPH, ako aj kremácia dieťaťa do 10 rokov (z 30 € na 67,50 € s DPH) a spopolnenie exhumovaných ostatkov (z 30 € na 67,50 € s DPH).

Vyjadrenie SMsZ
S otázkou, prečo došlo k navýšeniu cien sme sa obrátili na referenta SMsZ pre styk s verejnosťou, pána Mgr. Petra Sasáka, PhD, ktorý nám odpovedal nasledovne: „K úpravám cien našich služieb došlo z objektívnych dôvodov, a to hlavne pre rast nákladov za energie a vstupy (materiál, služby), ale tiež kvôli zákonnej úprave platových tabuliek zamestnancov vo verejnej správe.“

Zaujímalo nás aj to, či už SMsZ ako správca pohrebísk dostala nejaké sťažnosti, na čo pán Sasák odpovedal záporne. Informoval nás tiež o tom, že poslanci schválili úpravu cien na zastupiteľstve „hladko, po krátkej diskusii“, keďže boli na základe podrobnej finančnej analýzy rastu nákladov, ktorú vypracovala SMsZ, presvedčení o neudržateľnosti predchádzajúcich cien.

Okrem toho Sasák vo svojom vyjadrení pripomenul, že košické krematórium má spádovú oblasť pokrývajúcu celý Košický a Prešovský kraj, ako aj časť Banskobystrického kraja, a preto by jednostranné dotovanie prevádzky pohrebísk zo strany mesta Košice financovalo i služby pre obyvateľov celej spádovej oblasti.

Sasák sa taktiež vyjadril k obnove hlavného vstupu Verejného cintorína, ktorá podľa neho pokračuje v súlade s harmonogramom (o aktuálnej rekonštrukcii vstupných priestorov tohto pohrebiska a ich okolia sme informovali v tomto článku: Zmeny v prevádzke košických cintorínov) a oboznámil nás o projekte s externým financovaním, v rámci ktorého budú pracovníci SMsZ v areáli Verejného cintorína rozmiestňovať vtáčie búdky počas tohtoročnej jari. Organizácia chce touto činnosťou podporiť užitočné druhy vtáctva, ktoré pomáhajú udržiavať na pohrebisku biologickú rovnováhu. Lokalita Verejného cintorína totiž vyniká veľmi cennou faunou a flórou.

Za spoluprácu ďakujeme referentovi Správy mestskej zelene v Košiciach pre styk s verejnosťou, pánovi Mgr. Petrovi Sasákovi, PhD.

Pozrite si fotogalériu pod článkom od autora článku
Popisky k fotografiám dole pod foto
 

Pripravil Mgr. Pavol Ičo © Slovenské pohrebníctvo
publikované na portáli SP net 01. 2023
 

Späť na tému Súčasnosť
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku