Košice krematórium

01.12.2021

Les spomienok

Dňa 2. novembra 2021 otvorili pri košickom krematóriu prírodný cintorín Les spomienok. Po Záhrade spomienok vo Zvolene ide o druhé pohrebisko tohto druhu na Slovensku. Projekt Lesa spomienok priblížil v rozhovore pre náš magazín referent pre styk s verejnosťou, Mgr. Peter Sasák, Phd. zo Správy mestskej zelene v Košiciach (SMsZ), ktorá cintorín spravuje.

1. Prečo bol Les spomienok otvorený neskôr oproti pôvodnému plánu?
Rok 2021 bol poznačený pandemickými opatreniami, ktoré spôsobili prudký rast cien a celosvetový nedostatok stavebných materiálov, čo sa odzrkadlilo aj pri verejnom obstarávaní na výrobu mobiliáru pre Les spomienok, ktoré nebolo v prvom kole úspešné a museli sme ho opakovať. To spôsobilo neočakávané zdržanie, ktoré sme nevedeli ovplyvniť.

2. V čom spočíva nóvum prírodného cintorína Les spomienok oproti tzv. klasickým cintorínom a aké sú pravidlá návštevného poriadku?
V Lese spomienok sa pochováva prírode blízkym spôsobom a pieta sa spája s ekológiou. Na tomto mieste nie sú prípustné radikálne zásahy do prostredia, budovanie kamenných náhrobkov, využívanie nekompostovateľných a umelých materiálov. Pochovávanie sa realizuje formou uloženia popola ku koreňom stromov v ekologicky degradovateľných urnách alebo výsypom popola do zeme.

Pri urnách je výber materiálu na pozostalých; môže to byť drevo, papier, rôzne celulózové hmoty, nepálená hlina, ale aj iné prírodne rozložiteľné materiály. S výrobou urien môžu pozostalí osloviť remeselníkov, pripraviť si urnu vlastnoručne, prípadne si vybrať z našej ponuky biodegradovateľných urien.

Hrobové miesta sa označujú kovovými tabuľkami z cortenu (poveternostne odolnej ocele – pozn. red.), ktoré sú pomocou pružín upevnené na kmeň stromu. Pružina však nebráni kmeňu v raste a nepoškodzuje ho. Okolo jedného stromu môže byť maximálne desať hrobových miest. Rovnako aj obrady sa odohrávajú pod holým nebom pri centrálnom kameni v areáli Lesa spomienok a na cintorín je zakázané nosiť umelé a trváce materiály. Kvetmi je dovolené zdobiť hrobové miesto počas poslednej rozlúčky, ktoré správca cintorína po štrnástich dňoch odstráni a skompostuje. Následne je už prinášanie kvetov zakázané. Na zapaľovanie sviečok je vyhradená prehĺbenina na centrálnom kameni, kde sa môžu umiestňovať sviečky z včelieho vosku.

Prírodný cintorín funguje v režime ako ostatné otvorené plochy cintorínov a pravidlá sa riadia aktuálne platným Covid automatom na základe farby okresu.
 
Les spomienok
Pri slávnostnom otvorení prírodného cintorína bol prítomný aj primátor Košíc, Jaroslav Polaček (druhý sprava). (autor: SMsZ)
 
3. Ako vznikla myšlienka vytvoriť prírodný cintorín v Košiciach a kto stojí za týmto nápadom?
O tejto možnosti sa začalo diskutovať po prevzatí Verejného cintorína a Krematória do našej správy. Podnet na vytvorenie ekologického pietneho miesta prišiel z mesta Košice a aj naša organizácia ocenila snahy mesta v tejto oblasti. Reálne kontúry začali plány nadobúdať vďaka spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica, ktoré má skúsenosti s prípravou a prevádzkou prírodných cintorínov vo Zvolene, Prahe a Brne. Spolupracovali sme s koordinátorkou projektov prírodných cintorínov, Monikou Suchánskou. Bola to plodná, a pre obe strany prínosná spolupráca. Vďaka skúsenostiam Živice s realizáciou ekologických cintorínov na Slovensku a v Česku sme získali odborných garantov a konzultantov, ktorí nám veľmi pomohli a podporili nás v tom, aby realizácia košického prírodného cintorína prebiehala hladko a bez problémov.

4. Aké boli náklady na realizáciu prírodného cintorína?
Väčšina prác na realizácii prírodného cintorína bola v našej réžii. Pracovníci SMsZ vykonávali terénne úpravy vyše 300 hodín, takmer 100 hodín odpracovali technický pracovníci pri osádzaní mobiliáru. Celkové finančné náklady na opracovanie centrálneho kameňa, dodávku mobiliáru a zabezpečenie ďalších materiálov spojených s prípravou Lesa spomienok dosiahli takmer 35 000€. Prírodný cintorín má rozlohu vyše 400 m2 a vhodných stromov, okolo ktorých sa bude pochovávať, je na ploche cintorína devätnásť. Hrobové miesta budú od kmeňa vzdialené jeden a pol metra, aby nedochádzalo k poškodeniu koreňového systému stromov. V Lese spomienok je aktuálne 119 hrobových miest, kde môže byť uložený popol 476. zosnulých.

5. Kto môže byť pochovaný na prírodnom cintoríne v Košiciach a ako prebieha pohrebný obrad?
Prírodný cintorín je otvorený pre každého, bez ohľadu na to, či zosnulý umrel prirodzenou smrťou, alebo počas nehody či vlastnou rukou. Pohrebné obrady môžu byť cirkevné aj civilné, prípadne sa môžu konať rozlúčky v úzkom kruhu rodiny a priateľov bez oficialít, záleží to len od prianí objednávateľa pohrebu. Obrad môže byť tradičný, ale oproti pravidlám platným v obradných sieňach vieme ponúknuť viac voľnosti na realizáciu predstáv pozostalých, keďže nie sme viazaní časovým harmonogramom tradičnej obradnej siene.

V Lese spomienok majú pozostalí oproti klasickým sálam väčší priestor na individualizáciu a prispôsobenie si poslednej rozlúčky podľa svojich prianí a predstáv. Nie sú tu pevne dané časové mantinely pri dĺžke obradov a všetko záleží od predchádzajúcej dohody. Priamo v rámci rozlúčky sa môže vykonať aj vsyp alebo uloženie urny do zeme podľa priania pozostalých. Hrob je možné ozdobiť počas obradu a tesne po ňom. Hrobové miesto sa následne označí na strome kovovou tabuľkou, ktorá pomáha orientovať sa pozostalým na ploche cintorína. Princíp celého pochovávania v Lese spomienok je v zachovaní prírodného rázu pietneho miesta, s minimálnymi zásahmi do okolitého prostredia.

6. Aká je výška nájmu hrobového miesta, resp. aké náklady sú spojené s pochovaním v Lese spomienok?
Cena nájmu hrobového miesta v Lese spomienok na 5 rokov stojí 73,48€ s DPH. Za uloženie popola si účtujeme jednotný poplatok 20,00€ s DPH. K tejto sume je potrebné prirátať aj nájom obradného miesta v Lese spomienok, kde je cena za hodinu nájmu určená platným všeobecne záväzným nariadením na 10,00€ s DPH za hodinu nájmu.

7. Myslíte si, že ekologický cintorín má na Slovensku budúcnosť, alebo ľudia budú preferovať skôr pochovávanie na klasických cintorínoch?
Ekologické cintoríny pribúdajú po celom svete. Sme radi, že patríme medzi prvé mestá na Slovensku, kde sa podarilo takýto cintorín otvoriť. Zvolenský prírodný cintorín museli po necelých piatich rokoch od otvorenia rozširovať, hoci bolo naplnenie jeho kapacity naplánované až po desiatich rokoch prevádzky. Záujem cítime aj my v Košiciach. Prvý pohreb sa konal 18. novembra a celkovo sme k 24. 11. 2021 mali v Lese spomienok dovedna štyri posledné rozlúčky. Ďalšie sú naplánované na jar 2022, pričom sa stále ozývajú noví záujemcovia. Hrobové miesta si chodia vyberať tí, ktorých tento spôsob pochovávania oslovil, a často sa ozývajú pozostalí, ktorí majú popol príbuzného doma a chceli by ho uložiť do Lesa spomienok. Ukazuje sa, že táto doplnková forma pochovávania má dostatok záujemcov a otvorenie prírodného cintorína malo význam.

8. Plánujete do budúcna aj realizáciu iných nových projektov v oblasti pohrebných a cintorínskych služieb?
Aktuálne sa opravuje centrálne schodisko na Verejnom cintoríne, ktoré sme pred dvoma rokmi prevzali po bývalom správcovi v nevyhovujúcom stave (SMsZ v Košiciach spravuje Verejný cintorín, košické krematórium, Urnový háj pri krematóriu a Les spomienok – pozn. red.). Po oprave pribudne aj osvetlenie schodiska. V spolupráci s mestom plánujeme na budúci rok revitalizáciu vstupného priestoru pred Verejným cintorínom, kde majú pribudnúť stromy, kvetinové záhony a moderné parkovisko. V tomto roku sme spustili aj službu čistenia hrobov, pričom pokračujeme v obnove budov a modernizácii technológií, aby sme dokázali Košičanom zabezpečiť kvalitnejšie služby a vytvorili dôstojné pietne miesta.

Za rozhovor, ako i poskytnuté fotografie z príprav a otvorenia Lesa spomienok ďakujeme Správe mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) a referentovi SMsZ pre styk s verejnosťou, Mgr. Petrovi Sasákovi, Phd.

Pripravil a foto poskytol Mgr. Pavol Ičo © Slovenské pohrebníctvo

Publikované na portáli SP net 11. 2021
 
Späť na tému O cintorínoch
 

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 29 fotografií
Podporte náš článok