Modrí anjeli

02.04.2015

Poslanie pomáhať

 Lekári, sociálni pracovníci, špeciálni pedagógovia, duchovní, záchranári, vojaci i psychológovia. Títo všetci a mnohí ďalší pôsobia v špecializovanom tíme krízovej intervencie profesionálnej neziskovej organizácie Modrý anjel. Tá funguje na princípe dobrovoľníctva, čiže všetci spolupracovníci majú svoje civilné zamestnanie a krízovú intervenciu robia z presvedčenia a dobrovoľne. O tom, ako fungujú a pomáhajú tým, ktorých zasiahla náhla tragická udalosť, hovoríme s riaditeľom MUDr. Branislavom Chrenkom.

IMG_1027zuzka
MUDr. Branislav Chrenko, riaditeľ Modrých anjelov
Predstavte nám váš tím krízovej intervencie Modrý anjel trochu bližšie – od začiatkov v roku 2007 až po súčasnosť. Kde a u koho vznikla myšlienka poskytovať takúto formu pomoci?
Tím krízovej intervencie Modrý anjel je nezisková organizácia, ktorej korene siahajú do roku 2007, kedy vznikla na Operačnom stredisku záchrannej a zdravotnej služby SR (OS ZZS SR) špecializovaná skupina odborníkov. Ich cieľom bolo poskytovať krízovú intervenciu a psychosociálnu podporu ľuďom, ktorí sa náhle ocitli v extrémne zaťažujúcich životných situáciách. V roku 2007 zároveň vznikla nezisková organizácia Modrý anjel s cieľom poskytovať tieto služby aj nad rámec platnej legislatívy. Odvtedy prebiehali štyri vzdelávania s náborom, ktoré mali za cieľ rozšíriť náš tím tak, aby sme mohli naše služby poskytovať v reálnom čase a podľa potrieb obyvateľstva. Náš tím je multidisciplinárny, preto nemáme radi označenie „psychológovia“. V našich radoch pôsobia lekári, sociálni pracovníci, špeciálni pedagógovia, vojaci, záchranári a v neposlednej rade aj psychológovia.

logo-modry-anjel-transparent
Znak Modrý anjel, nájdete ho na pracovných odevoch členov
Zasahovali ste pri 13 nehodách s hromadným postihnutím osôb, ktoré sa udiali v rôznych častiach Slovenska. Akým spôsobom fungujete, keďže viete rýchlo a promptne poskytnúť pomoc ťažko postihnutým či príbuzným v takýchto situáciách?
Vďaka tímu s celoslovenskou pôsobnosťou, vlastnému monitoringu a zmluvným dohodám s OS ZZS SR, poskytovateľmi prednemocničnej urgentnej zdravotnej starostlivosti a Detskou fakultnou nemocnicou v Bratislave sa o udalostiach dozvedáme v reálnom čase, čo nám umožňuje promptne na ne reagovať. Na celom území Slovenska máme cca 60 – 70 spolupracovníkov (niektorých kolegov máme na zahraničných vojenských a humanitárnych misiách a podobne). Spravidla dostávame alarm na našu 24/7 krízovú linku a následne do zásahu zvolávame tím postupne podľa toho, kto je k udalosti najbližšie a má najkratší dojazdový čas. Na tomto mieste je dôležité spomenúť, že Modrý anjel funguje na princípe dobrovoľníctva, všetci naši spolupracovníci majú svoje civilné zamestnanie a krízovú intervenciu robia z presvedčenia a dobrovoľne.

modri-anjeli_5905---Version-2
Tím Modrých anjelov
Spolupracujete aj s novými kolegami z radov dobrovoľníkov či externých pracovníkov. Poskytujete im vzdelávacie kurzy či inú formy podpory, aby zvládali náročné situácie,  s ktorými sa stretávajú?
Externými spolupracovníkmi a spolupracujúcimi organizáciami sa v momente udalostí s hromadným postihnutím osôb stávajú krízové štáby samospráv a dnes už aj psychológovia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí boli dovzdelávaní v priebehu rokov 2013/2014, ako aj všetky dostupné miestne zdroje samospráv. Pri menších udalostiach pokrýva terénnu prácu, ako aj prácu v zázemí náš tím z vlastných personálnych a finančných zdrojov. Všetci naši spolupracovníci absolvovali náročný 200 hodinový výcvik v krízovej intervencii. Do zásahov chodíme zásadne vo dvojiciach. Funguje u nás štandardný peer systém podpory a do prvých zásahov po skončení výcviku idú mladší kolegovia vždy v sprievode služobne starších kolegov. Realizujeme aj priebežné vzdelávanie pre členov tímu. Veľmi dôležitou súčasťou zvládania náročných situácií sú aj pravidelné supervízne stretnutia.

Aké metódy práce či techniku používate pri svojej práci a čo sa vám najviac osvedčuje v praxi? Je toto zázemie pre vás dostatočné, alebo čo by ste uvítali?
Metodiku práce sa naši spolupracovníci učia vo vyššie spomínanom výcviku. Technika práce je prísne individuálna a orientovaná na klientove potreby. Do budúcna by sme určite uvítali viac finančných prostriedkov na fungovanie organizácie a priebežne, samozrejme, rozširujeme a budeme rozširovať náš tím.

katkom_3398 kopie
Členovia v akcii, cvičenie KATKOM 2014,
foto Pavel Ondera
Celý váš tím riadi veliteľ tímu a v prípade mimoriadnych udalostí rozhoduje o vykonaní zásahu. Ako to reálne funguje v praxi, ak dôjde k nejakému nešťastiu?
O zásahu sa buď dozvedáme vďaka etablovanej spolupráci s operačnými strediskami OS ZZS SR, Hasičským a záchranným zborom SR (HaZZ SR) a ostatnými zásahovými zložkami, prípadne z vlastného monitoringu médií a situácie. Na našu krízovú linku nám zavolá operátor záchrannej zdravotnej služby (ZZS), opíše situáciu a v prípade indikovaného zásahu alarmujeme svojich spolupracovníkov, ktorí vyrážajú do zásahu (vždy minimálne dvaja, podľa rozsahu nešťastia to môže byť aj niekoľko dvojíc). Riadime sa v nich internými štandardmi spolupráce so zásahovými zložkami a klientovými potrebami. Dôležitým štandardom je aj to, že naša služba je vždy pre klienta bezplatná.

Čo ak bežný laik našiel vo vás vzor a chce tiež pomáhať? Môže sa stať súčasťou vášho tímu?
Vždy sa tešíme, ak má niekto záujem o vstup do našich radov. Podmienky pre vstup do tímu sú uvedené na našej web stránke www.modryanjel.sk. Záujemca musí spĺňať náročné kritériá, no na individuálnej báze posudzujeme všetkých záujemcov a vieme spraviť aj výnimku. Základné predpoklady pre vstup do tímu sú vek nad 25 rokov, pomáhajúca alebo zasahujúca profesia, schopnosť pracovať v tíme pod intenzívnou záťažou a stresom vyplývajúcim z náhlych zdravie a život ohrozujúcich udalostí, odolnosť v kontakte s ťažko zranenou osobou, mŕtvym telom a ľuďmi vystavenými kritickým a zaťažujúcim situáciám, dobrý zdravotný stav, záväzok absolvovať vzdelávanie v rozsahu 200 hodín. Vzdelávanie poskytujeme bezplatne, frekventanti sa však zaväzujú poskytnúť Modrému anjelovi 270 bezplatných 12-hodinových pohotovostí. V prípade záujmu je potrebné poslať mailom životopis a motivačný list. Následne prebieha selekcia a vybraní účastníci sú pozvaní na osobný pohovor. Najbližšie vzdelávanie plánujeme otvoriť v roku 2015.

logopreweb-kopie
Kontakt na Modrých anjelov, po kliknutí sa vám obrázok zväčší
Čím aktuálne „žijete“ v Modrom anjelovi a čo chystáte na najbližších 12 mesiacoch? Máte nejaké vízie, ako ešte viac zlepšovať vaše aktivity?
Aktuálne žijeme profesionalizáciou organizácie tak, aby dokázala pokrývať narastajúci dopyt po našej službe. Tieto aktivity nám vo vedení Modrého anjela momentálne zaberajú takmer všetok čas. Do konca roka 2014 chystáme ešte účasť na dvoch súčinnostných cvičeniach integrovaného záchranného systému. V septembri 2014 sa zúčastníme odbornej konferencie Rescue fórum 112, kde budeme bilancovať výbornú spoluprácu so zložkami IZS. V roku 2015 by sme chceli spustiť nábor a otvoriť vzdelávanie pre nových spolupracovníkov. Momentálne už tretí rok máme projekt vďaka finančnej podpore nadácie SPP, kedy garantujeme 24-hodinovú dostupnosť sedem dní v týždni krízovej intervencie na území Bratislavského samosprávneho kraja. Našou víziou je 24-hodinovú dostupnosť služby na území celého Slovenska. To je, samozrejme, beh na dlhé trate. Do veľkej miery sme viazaní aj na finančné prostriedky, ktoré si ako nezisková organizácia musíme zabezpečovať sami. Preto sa vždy potešíme akejkoľvek podpore od jednotlivcov alebo firiem.

Pripravila Zuzana Voštenáková, foto Modrý anjel a Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
publikované vo vydaní SP III. 2014


Späť na tému Profesionáli
Podporte náš článok