Starý cintorín, nový cintorín a cintorín v časti Ortáše

16.05.2022

Ploštianske cintoríny

V obci Ploské v Košickom kraji žije len okolo tisíc obyvateľov, no napriek tomu sa tu nachádzajú až tri cintoríny.

Miestne názvy pre pohrebiská sú: starý cintorín, nový cintorín a cintorín v časti Ortáše.

Keďže obec nemá odbornú spôsobilosť na prevádzkovanie týchto pietnych miest, uzatvorila „Zmluvu o poskytnutí služby“ s firmou Omega, sídliacou v zhruba 25 km vzdialenom Ďurkove, ktorá sa stará aj o pohrebiská v Bidovciach písali sme o ňom tu, v Rozhanovciach článok nájdete tu, a o 2 cintorínoch v Budimíri, článok si môžete prečítať tu. Dom smútku, ktorý sa nachádza na novom cintoríne, je zasa v prenájme pohrebnej služby Posol so sídlom v Ploskom.

Táto firma je podľa prevádzkového poriadku ploštianskych cintorínov poverená vykonávaním výkopových prác na pohrebisku, ako i realizáciou exhumácií a iných prác potrebných pri zabezpečovaní ukladania ľudských pozostatkov do hrobov, pričom však platí, že na žiadosť pozostalých môže tieto činnosti vykonať aj iná firma, ale musí predložiť obci oprávnenie na výkon konkrétnej činností.

Na tunajších pohrebiskách neboli pochovaní významní dejatelia a nie sú tu ani pamiatkovo chránené hroby. Za uplynulé roky (od vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19 – pozn. red.) v obci nezaznamenali nárast úmrtí a väčšina pohrebov bola s uložením telesných pozostatkov do zeme. Pohrebiská sú prístupné pre verejnosť denne od 06.00 do 21.00 hod, počas Dušičkových sviatkov (čiže medzi 1. až 3. novembrom) sa otvárací čas o hodinu predlžuje. Ale vstúpiť na starý cintorín sa dá v podstate kedykoľvek (hoci tým návštevník riskuje pokutu až do výšky 663 eur), keďže je brána zabezpečená iba drôtom.

Dĺžka tlecej doby telesných ostatkov uložených v hrobe je 10 rokov od pochovania, v prípade hrobky (2 a viac rakiev na jednom hrobovom mieste) 20 rokov od pochovania. No ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí tejto tlecej doby zotleté, uvedená doba sa primerane predĺži na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.

Hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 160 cm, pre dieťa mladšie ako 10 rokov minimálne 120 cm, prehĺbený hrob (2 rakvy nad sebou) musí mať hĺbku aspoň 220 cm. Dno hrobu musí ležať najmenej 50 cm nad hladinou podzemnej vody, bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť aspoň 30 cm, rakva s ľudskými pozostatkami musí byť uložená do hrobu a zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne 120 cm a pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky iba ak je možné umiestniť ich nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov, pričom rakva musí byť pokrytá najmenej 1 m hrubou vrstvou uľahnutej zeminy.
 
cintorin
Starý cintorín v Ploskom. (foto: Pavol Ičo)
Rozmery novovybudovaných hrobových miest vrátane príslušenstva hrobu majú byť nasledovné:
jednohrob: 110 x 245 cm,
dvojhrob: 210 x 245 cm,
trojhrob: 310 x 245 cm,
detský hrob (pre dieťa do 6 rokov): 80 x 140 cm,
detský hrob (pre dieťa do 14 rokov): 90 x 200 cm a uličky medzi hrobovými miestami musia byť priechodné a široké aspoň 30 cm.

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorá musí mať písomnú formu. Uzatvára sa na dobu neurčitú a ako to býva pri tomto type zmlúv zvykom, nesmie byť vypovedaná skôr, než uplynie tlecia doba.

Na uplynutie lehoty, za ktorú bolo nájomné zaplatené, písomne upozorňuje prevádzkovateľ najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty, výpoveď nájomnej zmluvy musí prevádzkovateľ oznámiť nájomcovi najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť. Podľa paragrafu 8 prevádzkového poriadku taktiež platí, že ak nájomná zmluva bola vypovedaná z dôvodu, že nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta a nájomca je známy, je prevádzkovateľ povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do 2 mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené, pričom v takomto prípade uplynie výpovedná lehota jeden rok odo dňa doručenia výpovede. Ďalším pravidlom je, že ak prevádzkovateľ vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu, že nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na vývesnej tabuli umiestnenej na pohrebisku, pričom výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.

Poplatky za nájom hrobového miesta sú rozdelené podľa miesta trvalého pobytu zosnulého do troch kategórií:
1. Občan s trvalým pobytom v obci (platí od 5 eur do 10 eur za 10 rokov v závislosti od druhu hrobu – t. j. jednohrob, dvojhrobka, detský hrob, urnový hrob).
2. Občan, ktorý pôvodne mal trvalý pobyt v Ploskom, no neskôr zmenil miesto trvalého pobytu (platí od 20 eur do 100 eur za 10 rokov v závislosti od druhu hrobu).
3. Občan, ktorý nikdy nemal trvalý pobyt v obci (platí od 40 eur do 200 eur za 10 rokov v závislosti od druhu hrobu).

Na akékoľvek výkopové práce, stavebné úpravy hrobových miest, osádzanie lavičiek, vysádzanie stromov a krovín, ako i zasahovanie do jestvujúcej zelene je potrebný súhlas prevádzkovateľa. Kontrolou nad dodržiavaním ustanovení prevádzkového poriadku sú poverení:
a, prevádzkovateľ, t. j. obec Ploské,
b, spoločnosť Omega,
c, určení zamestnanci obecného úradu v Ploskom,
d, poslanci Obecného zastupiteľstva v Ploskom,
e, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach.

A teraz pár slov o histórii obce Ploské.
Ide o dedinu, ktorá existovala už v 13. storočí. V listine z roku 1304 sa obec spomína pod názvom „Lapuspotok“. Obec bola sídlom feudálnych pánov a kostol mala pravdepodobne už koncom 13., resp. začiatkom 14. storočia. Zo záznamu portálneho súpisu Šarišskej stolice z roku 1427 vyplýva, že v Ploskom bolo 30 usadlostí. Neskôr, v druhej polovici 16. storočia, sa stav miestnej populácie zredukoval na 4 obývané usadlosti.

Súpis obyvateľov z roku 1715 potvrdzuje, že Ploské boli prevažne slovenskou dedinou, pretože zo 7 poddanských rodín, ktoré tu vtedy žili, malo až 6 mená slovenského pôvodu. Ploské skrášľuje ranobarokový kaštieľ z roku 1627 a rokokovo-klasicistický kaštieľ datovaný do druhej polovice 18. storočia.

O význame obce svedčí aj existencia školy, ktorá tu fungovala prinajmenšom od roku 1513. Bola to farská, rímskokatolícka inštitúcia a už v priebehu 16. storočia zanikla.

Činnosť školy bola obnovená pravdepodobne začiatkom 19. storočia. V roku 1859 ju navštevovalo 65 žiakov, v roku 1893 mala 116 žiakov, v roku 1904 sa tu vzdelávalo 62 žiakov, o 14 rokov neskôr v škole jeden učiteľ vyučoval 90 žiakov, v roku 1932 mali na starosti dvaja učitelia 118 školákov, z nich bolo 110 rímskokatolíckeho vyznania.

Miestna časť Ortáše bola ešte v minulom storočí samostatnou obcou. Vznikla v roku 1907 a jej prvými obyvateľmi boli Poliaci. Názov dostala podľa toho, že na jej území museli prví obyvatelia klčovať stromy (inak povedané: ortovať), aby dokázali využiť potenciál tunajšej úrodnej pôdy.

Miestny cintorín vznikol v roku 1938 (dovtedy pochovávali v Ploskom) a od roku 1991 tu stojí gréckokatolícky chrám svätého Jána krstiteľa.

V súčasnosti má obec dva kultúrne domy, dva kostoly (chrám v časti Ortáše a rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela) a sídli tu rímskokatolícky farský úrad. V poslednom období sa obec Ploské najviac zviditeľnila minulý rok, keď tu vyčíňalo tornádo, ktoré poškodilo strechy rodinných domov a hospodárskej budovy, vyvrátilo strom a aj ťažké kovové hojdačky.

Pripravil a foto poskytol Mgr. Pavol Ičo © Slovenské pohrebníctvo

Publikované na portáli SP net 05. 2022
 
Späť na tému O cintorínoch
 

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
 
Podporte náš článok