Rozhovor

17.02.2022

Dva cintoríny v Bidovciach

V Bidovciach sa pochováva na dvoch cintorínoch. O tom, prečo je to tak, ako aj o aktuálnej situácii v súvislosti s pandémiou koronavírusu a úmrtnosťou sme sa rozprávali s Ing. Janou Mitrovou z miestneho obecného úradu.

Bidovce z hľadiska histórie a súčasnosti
Bidovce sa nachádzajú asi 20 km východne od Košíc. Informácie o dejinách obce môžeme nájsť napríklad na stránke www.bidovce.sk.

Podľa tohto zdroja sa v minulosti používal na označenie dediny názov Bydovce a jeho maďarské ekvivalenty Bőd a Magyarbőd, a aj nemecký tvar Bidowetz.

Archívne dokumenty potvrdzujú, že obec existovala už v druhej polovici 13. storočia, keď patrila spolu s neďalekými Čakanovcami a s čiastkou priľahlej Svinice Ethuruhovi z tarjánskej vetvy rodu Aba, jeho manželke a dcére. Koncom 13. storočia sa Bidovce a časť Svinice stali súčasťou majetku Petra Petheucha zo Svinice. Peter bol zrejme krutý pán, čo možno usúdiť na základe záznamu z roku 1299, keď zničil viac ako 20 km vzdialené Šarišské Bohdanovce. Kvôli jeho neuváženému činu následne Bidovce pripadli poškodeným majiteľom vyplienenej obce. No ako pripomína vyššie uvedený internetový zdroj: „Nevedno však, či boli na poškodených aj skutočne prevedné.“

V druhej polovici 14. storočia bol ich majiteľom potomok Petra Petheucha. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je reformovaný kostol postavený v klasicistickom slohu v roku 1793.

V obci žije vyše 1500 obyvateľov. Dominantnou národnosťou sú Slováci, po nich nasledujú Rómovia a Maďari. Čo sa týka náboženského vierovyznania, väčšina populácie sa hlási k reformovanej (kalvínskej) cirkvi, ale žije tu aj pomerne veľa rímskokatolíkov a luteránov. Sľubnú budúcnosť obce s potenciálom rozvoja turizmu zabezpečuje prítomnosť geotermálnych vrtov.
 
Kriz
Centrálny kríž na novom dolnom cintoríne v Bidovciach zdobí nápis: „Pane zmiluj sa nad nami a zachráň nás.“ (foto: Pavol Ičo)
 
Bidovské cintoríny
Vo vzťahu k správe dvoch cintorínov a Domu smútku v Bidovciach sme pracovníčke Obecného úradu Ing. Jane Mitrovej (JM) položili nasledujúce otázky:
1. Ako prebieha správa cintorína v Bidovciach v tomto čase, keď boli prijaté viaceré obmedzenia kvôli pandémii koronavírusu?
JM: „Obec BIDOVCE (ďalej len „obec“) je prevádzkovateľom pohrebísk, pričom nemá odbornú spôsobilosť na vykonávanie starostlivosti o cintoríny. Obec uzatvorila v súlade so zákonom „Zmluvu o poskytnutí služby“ s firmou Omega, ktorej štatutárom je Bc. Peter Mačanga. Táto spoločnosť, sídliaca v susednej obci Ďurkov, sa zaoberá pohrebnými a kamenárskymi službami a má odbornú spôsobilosť na výkon tejto činnosti. Firma Omega zároveň dohliada aj nad dodržiavaním zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Jej zamestnanci majú na starosti výkopové práce na pohrebisku, vykonávanie exhumácií a iných prác potrebných pri zabezpečovaní ukladania ľudských pozostatkov do hrobov. Na žiadosť pozostalých tieto úkony môže realizovať aj iná firma, ale musí predložiť obci oprávnenie na výkon tejto činností. Správa cintorína prebieha ako pred pandémiou, vykonáva sa dezinfekcia Domu smútku, ale hroby sa nedezinfikujú.“

2. Aké opatrenia a obmedzenia platia na cintoríne?
JM: „Obrady prebiehajú podľa platných aktuálnych vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR. Počet účastníkov obradu je obmedzený, všetky zúčastnené osoby musia mať respirátor, používa sa dezinfekcia a návštevníci cintorína a Domu smútku dodržiavajú vzájomné rozostupy.“

3. Dostali ste v súvislosti s prijatými obmedzeniami a opatreniami vo vzťahu k navštevovaniu cintorína nejaké sťažnosti, ohlasy, nápady na zlepšenie a podobne?
JM: „Obec neeviduje žiadne sťažnosti, ani podnety na zlepšenie danej situácie.“

4. Zaznamenali ste nárast pohrebov od vypuknutia pandémie v marci 2020?
JM: „Nie, v našej obci nebol zaznamenaný nárast úmrtí.“

5. Boli na cintoríne v Bidovciach pochované významné osobnosti?
JM: „Nemám informácie o tom, že tu bola pochovaná nejaká významná osobnosť. Na cintoríne spočinuli telesné pozostatky občanov obce Bidovce – ľudí rôznych vierovyznaní a profesií. Na miestnom starom hornom cintoríne sa nachádza pamätný drevený stĺp s drevorezbou, ktorý bol osadený v roku 1991, a pripomína význam a odkaz revolučných udalostí z rokov 1848-1849, keď proti sebe stáli prívrženci hnutia Ľudovíta Košuta a cisárska armáda, podporovaná slovenskými dobrovoľníkmi pod vedením Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a ďalších verných národovcov.“ (viac o revolúcii z rokov 1848 – 1849 sa na našej stránke dočítate tu: Smrť slovenských dobrovolníkov)

6. Aký spôsob pochovávania je v týchto dňoch (od vypuknutia pandémie) vo Vašej obci preferovaný?
JM: „Používajú sa obidva spôsoby pochovávania, závisí od požiadaviek pozostalých.“

7. Môže byť v Bidovciach pochovaný aj niekto, kto nepochádzal priamo z obce, resp. v nej nemal trvalý pobyt?
JM: „V niektorých hroboch sú pochovaní zosnulí, ktorí nemali trvalý pobyt v obci v čase pohrebu, ale väčšinou ide o bývalých občanov obce.“

8. Aké sú poplatky za nájom hrobového miesta?
JM: „Cintorínske poplatky a ceny za využívanie Domu smútku a chladiaceho zariadenia v obci Bidovce sú stanovené nasledovne:
• Použitie chladiaceho zariadenia pre občana obce Bidovce - 3,32 €
• Použitie chladiaceho zariadenia pre občana inej obce - 10,00 €
• Použitie domu smútku na smútočný obrad pre občana Bidoviec - bez poplatku
• Použitie domu smútku na smútočný obrad pre občana inej obce - 10,00 €
• Prenájom hrobového miesta na hrobku pre dieťa na dobu 10 rokov - 20,00 €
• Prenájom miesta za jednohrob na dobu 10 rokov (pozostatky 1, resp. 2 osôb nad sebou) pre dospelého občana obce - 33,00 €
• Prenájom miesta za jednohrob na dobu 10 rokov (pozostatky 1, resp. 2 osôb nad sebou) pre dospelého občana inej obce - 100,00 €
• Prenájom miesta za dvojhrob na dobu 10 rokov (2 hrobové miesta vedľa seba) pre dospelého občana obce Bidovce - 66,00 €
• Prenájom miesta za dvojhrob na dobu 10 rokov (2 hrobové miesta vedľa seba) pre dospelého občana inej obce - 166,00 €
• Prenájom miesta za urnový hrob na dobu 10 rokov pre občana obce Bidovce - 25,00 €; pre občana inej obce - 50,00 €
• Prenájom jedného hrobového miesta na obyčajný hrob (zo zeminy, s betónovým obrubníkom) na dobu 10 rokov - 15,00 €
• Prenájom hrobového miesta na obyčajný hrob (zo zeminy, bez betónového obrubníka) na dobu 10 rokov - 7,50 €.“


9. Sú na Vašom cintoríne uložené urny aj v kolumbáriu, alebo sa na cintoríne nachádzajú len klasické hroby?
JM: „Na cintoríne sú iba klasické hroby s rakvami a hroby na uloženie urny.“

10. Prečo sú v Bidovciach hroby umiestnené na oboch stranách cesty oproti sebe? Ide o dva samostatné pohrebiská, alebo je to len jediný cintorín rozdelený na dve časti? Prečo došlo k tomuto deleniu?
JM: „V Bidovciach sú dva cintoríny – starý (horný) a nový (dolný) cintorín. Z dôvodu nedostatku miesta na pôvodnom hornom cintoríne došlo k vytvoreniu nového dolného cintorína, no v súčasnosti sa pochováva na oboch.“

Za rozhovor ďakujeme Ing. Jane Mitrovej, pracovníčke Obecného úradu v Bidovciach.


Pripravil a foto poskytol Mgr. Pavol Ičo © Slovenské pohrebníctvo

Publikované na portáli SP net 02. 2022
 
Späť na tému O cintorínoch
 

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 19 fotografií
Podporte náš článok