Náhľady vydaní 2015


Piaty ročník vydávania magazínu je logickým pokračovaním úspešnosti jeho predchádzajúcich dielov. Sprievodné slovo redakcie je originálnym editoriálom, ktorý bol uverejnený v danom čísle.Späť do archívu
 

 

Slovenské pohrebníctvo I./2015
 

SP_01_2015_obalka 15. 03. 2015 - Editoriál Ladislava Stríža

Vážení čitatelia,

Dostáva sa vám do rúk ďalšie vydanie nášho magazínu. V našich reportážach sa snažíme podávať seriózne, profesionálne a apolitické informácie. V tomto čísle síce nájdete náznak politického článku, ale nám to nedalo a nechali sme pána poslanca Hlinu rozvinúť myšlienku mať hrobové miesta zadarmo. Bola to téma, ktorá prešla parlamentom a bezprostredne sa týkala pohrebníctva. Posúdenie uvedenej myšlienky necháme na vás, čitateľoch.  

Je začiatok roka a aj my si dávame niektoré predsavzatia a ciele, ktoré treba v priebehu roka dosiahnuť. Pohrebné služby a s ním súvisiace činnosti boli a vždy budú stredobodom pozorností či už médií alebo verejností. Každé jedno pochybenie našich kolegov odštartuje dominový efekt kritiky, pobúrenia verejnosti, ale zato málo pozornosti od kompetentných.  V našej redakcii sme sa rozhodli, že sa budeme v budúcnosti viac venovať problematike, a posvietime si na niektoré kauzy a kauzičky trocha podrobnejšie.

Pohrebný zákon č.131/2010 Z. z., ktorý je už dávno v platnosti, nasmeroval pôsobenie pohrebných služieb správnym smerom, ale mnohí naši kolegovia si niektoré ustanovenia uvedeného zákona vysvetľujú po svojom. Nuž niet sa čo čudovať. Skutočnosti, ako odborná spôsobilosť, prevádzkové poriadky, materialno-technické vybavenie sú pre niektorých vecou, ktorej sa treba venovať len raz v živote, pričom sú alfou a omegou tohto pohrebného zákona.

V magazíne sme sa zaoberali a dali priestor takým pohrebným službám, ktoré sa snažia byť na európskej úrovni, pričom s poľutovaním zisťujeme z vašich dopisov, že na Slovensku ešte používajú napr. staré 1203 – ky, obce fungujú bez prevádzkovateľa pohrebiska, ba čo viac, sú pohrebné služby, ktoré nemajú ani licenciu.   

A aký je dôsledok? Nuž taký, že nás čaká rok zmien. Zmien vo forme novelizácie pohrebného zákona. Zmena ochranných pásiem pri cintorínoch či krematóriách, zmena v sankciách, ale aj zmena v odbornej spôsobilosti. Naši redaktori určite budú pozorne sledovať danú situáciu a budeme vás podrobne informovať, ako sa veci vyvíjajú.  

Opäť sa ukázalo, že malo zmysel založiť Slovenskú asociáciu pohrebných a kremačných služieb, ktorá zastrešuje mnoho odborníkov – kolegov, ktorí sa dodnes aktívne podieľajú na jej činnosti. Odborné články, komentáre, budú aj naďalej našou prioritou, ale budeme radi, ak sa aj vy, naši čitatelia, zapojíte svojimi postrehmi, pripomienkami a stanete sa tak korešpondentmi nášho magazínu.        


Ladislav Stríž                                        Pozrite si celé číslo magazínu

Slovenské pohrebníctvo II./2015
 

sp_06_2015obalka 15. 06. 2015 - Editoriál Pavla Onderu

Vážení čitatelia,

všetci sa zaiste tešíme na leto, čas vyhradený pre oddych, dovolenku, nech už ju strávime v zahraničí, na slovenskej chalupe alebo doma. V posledných rokoch sme si zvykli na časté extrémne prejavy počasia. Nie je nič výnimočné, ak cez naše územie prechádzajú v rýchlom slede jednotlivé fronty. Teplé počasie vystrieda chladné, stĺpec na teplomeri akoby chcel vyskočiť zo svojej sklenenej ulity, a v tom prichádza zlom a teplota padá nadol.

Práve pri týchto zmenách teplôt dochádza k masívnemu pohybu vzduchu, a tak okrem búrok bývajú sprievodným javom aj víchrice a veterné smršte. Samozrejme, nevyhýbajú sa ani cintorínom. Presvedčiť sme sa o tom mohli na vlastné oči v Bratislave, kde polámané konáre a vyvrátené stromy poškodili alebo celkom zničili aj náhrobné kamene a dosky.

Všetci, ktorým záleží na dobrom stave hrobového miesta, by sa mali už vopred opýtať správcov, ako tomuto predísť, prípadne čo robiť a od koho požadovať náhradu škody, ak k nej dôjde. Aj v prípade, že máte svoje miesta na cintoríne ošetrené poistnou zmluvou, bolo by vhodné, aby ste sa uistili, že zohľadňuje aj takýto prípad. Zvlášť pozor si treba dať v zmluve na uvedenú rýchlosť vetra. Ak bude pri víchrici rýchlosť vetra čo len o km nižšia ako v zmluve, nenastáva poistné plnenie a poisťovňa vám škodu nahradiť nemusí.

Podľa dostupných internetových informácií som zistil, že poistenie v súvislosti so živelnou udalosťou môže zabezpečiť aj správca cintorína. Poistenie sa týka cintorínskej architektúry, ďalších objektov a hlavne poškodenia alebo zničenia pomníkov živelnou udalosťou. Konkrétny prípad, z ktorého uvádzam podrobnosti, hovorí o sume 40 € za jedno hrobové miesto na cintoríne. Teda ak je na cintoríne 800 hrobových miest, správcu vyjde poistenie výpočtom 800 x 40 = 3 200 € za jeden rok. Každý pomník by v tomto prípade bol poistený do výšky 1 300 €.

Poistné je možné uzatvoriť aj individuálne, čo je zvlášť vhodné pri náhrobnej architektúre prevyšujúcej spomínanú sumu. Je celkom bežné a vo svete prakticky normálne, že náhrobné dosky, kamene a výzdoba viacnásobne presahuje túto čiastku.

Taktiež je treba zobrať do úvahy skutočnosť, že náklady spojené s poistením všetkých hrobových miest, bude musieť správca zohľadniť v poplatkoch za miesto a rok. Nie každému sa to môže páčiť, je preto prirodzené, že obyvatelia pravdepodobne budú voliť vlastné, osobné riešenia.

V každom prípade, by mali správcovia cintorínov na tieto skutočnosti pri uzatváraní zmlúv o prenájme hrobového miesta občanov upozorniť, vysvetliť im možnosti a ponúknuť riešenia. Viac sa tejto problematike budeme venovať v niektorom z nasledujúcich vydaní.
       
Pavel Ondera                                        Pozrite si celé číslo magazínu

Slovenské pohrebníctvo III./2015
 

sp_09_2015obalka 15. 09. 2015 - Editoriál Pavla Onderu

Vážení čitatelia,

dostáva sa vám do rúk ďalšie číslo vášho magazínu, ktoré obsahuje veľa zaujímavých informácií a reportáží. Na jeho stránkach nájdete tri ucelené bloky venované múzejným expozíciám súvisiacich s poslednými vecami človeka. Dva články sú z Českej republiky, jeden z bratislavskej Incheby, ktorá je skôr lastovičkou ohlasujúcou búranie predsudkov a otvorenosti i k takýmto témam.

Je veľká škoda, že na Slovenku sa ľudia aj v múzejníctve boja tém súvisiacich s odchodom človeka, pričom literatúra a prax minulých storočí ich považovala za prirodzenú súčasť života obyvateľstva. Výnimkou sú hádam len regionálne výstavy z prostredia židovských obcí a juhu Slovenska, kde sa výstavné expozície okrajovo dotýkajú aj tejto oblasti. Vďaka aspoň za ne.

V iných článkoch sa redakcia venovala aktuálnym témam, ako napríklad zámene tiel zosnulých v Lučenci, kde prišla na porušenie zákona, ktoré by inak ostalo nepovšimnuté.

Je zarážajúce, že aj po takmer 5-tich rokoch účinnosti Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve ešte dnes nevedia niektoré pohrebné služby, ako postupovať vo výnimočných situáciách tak, aby neporušili zákon. Upozornením na tieto skutočnosti (str. 14) si Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb, pod ktorú spadá i náš magazín, plní svoje poslanie dohliadať na dianie v oblasti pohrebníctva na Slovensku a dbať o dodržiavanie zákonov, čo má v konečnom dôsledku viesť ku skvalitneniu služieb, a tým aj k spokojnosti občanov.

Pravidelne dávame v magazíne priestor i našim českým priateľom. Kým jedni prispievajú pravidelne, iní sa takejto formy prezentácie boja. Tu musím pripomenúť, že priestor na prezentáciu dostávajú zadarmo. Takisto je v našom magazíne českej inzercie ako šafranu, nie je záujem napriek tomu, že ho dostávajú zdarma všetky väčšie firmy v oblasti pohrebníctva Českej republiky, vrátane kľúčových štátnych inštitúcií.

SAPaKS a naša redakcia sa na základe pozvania českej strany zúčastní rokovaní na MMR ČR o príprave zmien zákonov o pohrebníctve v Česku. Toto pozvanie sme privítali a prijali ako veľmi pozitívny krok zo strany našich partnerov v ČR. Považujeme ho za výsledok iniciatívy SAPaKS-u, ktorá zorganizovala v minulom roku Prvú konferenciu štátov V4 o pohrebníctve pod názvom Právo na ľudskú dôstojnosť. Ďalšie spoločné postupy a vzájomná informovanosť by mali byť jej logickým výsledkom.

Tento rok sa Druhého ročníku konferencie ujala maďarská strana a stretnutie prebehne v Ostrihome už krátko po vyjdení magazínu, 23. – 24. septembra 2015. O záveroch nielen českého rokovania, ale aj o tejto udalosti prinesieme reportáž už v nasledujúcom čísle, ktoré vyjde ešte v  tomto roku.
     
Pavel Ondera                                        Pozrite si celé číslo magazínu

Slovenské pohrebníctvo IV./2015
 

SP_12_2015_obalka_web 15. 12. 2015 - Editoriál Ladislava Stríža

Vážení čitatelia,

rok sa nám pomaly končí, je čas aj trocha bilancovať, obzrieť sa poza chrbát, čo všetko sme stihli a čo potrebujeme ešte doriešiť. Hovorím o našom magazíne, ktorý sa pomaly a iste dostáva do povedomia aj skupinám ľudí, ktorí o takomto magazíne nemali ani poňatia.

Musíme sa v tejto súvislosti poďakovať aj krstnému otcovi nášho magazínu Ivanovi Vojtekovi – Tulimu, ako sa snaží náš magazín prezentovať divákom aj humorom (viď. nedávna televízna relácia Nikto nie je dokonalý). Samozrejme, život nie je taký veselý ako sa na prvý pohľad zdá. Smrť v rodine nás dostane okamžite do reálneho sveta.

To, že pohrebníctvo a zdravotníctvo úzko súvisia, naznačuje aj množstvo listov, v ktorých nám opisujete nekalé praktiky ľudí pôsobiacich v zdravotníctve po úmrtí pacienta, či už v zdravotníckom zariadení alebo doma. Samotná redakčná rada stráca pomaly ale iste trpezlivosť pri čítaní uvedených sťažností, ktoré nám opisujete. Sme niekedy naozaj tá posledná inštitúcia, na ktorú sa obracajú zúfalí pisatelia.

Chcem tým len ako šéfredaktor naznačiť, že v budúcnosti sa budeme  musieť viac zaoberať a konkrétne menovať tých, ktorí za úplatky dohadzujú a usmerňujú pozostalých do tej najlepšej pohrebnej služby (ako to často oni nazývajú), ba dokonca sú ochotní telefonicky privolať tú svoju pohrebnú službu, ktorá je často viacnásobne drahšia než tie ostatné. Musím konštatovať, že je to celoslovenský fenomén, ktorý sa snaží podkopávať dôstojnosť slušných ľudí vykonávajúcich úkony súvisiace s úmrtím pacienta.
 
Novelizácia pohrebného zákona z r. 2010 naznačila akýsi smer v danom obore. V našom magazíne sme predstavili moderné pohrebné služby, ktoré sa snažia kultúrnym spôsobom pristupovať k pozostalým. V tomto trende budeme  pokračovať, budem rád, keď takéto pohrebné služby na Slovensku, ale aj u našich českých priateľov vzniknú. Náš magazín už druhý rok putuje aj za hranice Slovenska.

Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb je súčasťou skupiny pohrebníctiev v regióne V4. Preto prinesieme reportáže aj zo susedných krajín, čo určite prispeje ku skvalitneniu našich služieb a hlavne sa dostane do povedomia ľudí, pozostalých, že aj pohrebné služby sa dajú robiť na európskej úrovni.

Záverom mi dovoľte poďakovať sa v mene redakcie magazínu za vašu priazeň, podporu a prípadné komentáre na našej facebookovej stránke a každému popriať pokojné prežitie prichádzajúcich sviatkov.

    
Ladislav Stríž                                        Pozrite si celé číslo magazínu