V Českej republike to upravuje zákon

05.01.2014

Mal by dedič plniť želania zosnulého?

V Českej republike sa zmenil občiansky zákonník a v sebe zahŕňal aj novinky v úprave o dedičstve a dedičoch. Jednou z množstva zmien je aj možnosť zaviazať dediča určitou podmienkou, ktorú ak nesplní, nemôže dedičstvo získať. Pýtali sme sa preto našich čitateľov, či by takúto úpravu prijali aj na slovenskej právnej scéne.
 
Keďže v ankete sme nemohli bližšie špecifikovať rozsah podmienok, ktoré sú akceptovateľné a ktoré nie, hlasovanie dopadlo veľmi nerozhodne. Najskôr si však povedzme niečo o podmienkach, ktoré môže poručník určovať bližšie:
 
Nový občiansky zákonník sa vydal cestou väčšieho rešpektovania vôle poručiteľa, ako má byť s jeho majetkom po jeho smrti naložené. Po novom zákon poručiteľovi (osoba, po ktorej sa dedí) umožňuje uviesť v závete doloženie času, podmienku, alebo príkaz. Rozdiel medzi doložením času  a podmienkou je v tom, že sa doloženie času viaže vždy na udalosť, ktorá v budúcnosti musí nastať. Ak nie je isté, či čas nastane, platí tzv. zanechané právo za podmienené. Podmienky môžu byť ako odkladacie (splnením podmienky dedičstvo nadobudne), tak rozväzovacie (nesplnením podmienky stráca právo na dedičstvo). Poručiteľ tak môže napríklad synovi nariadiť, aby vyštudoval vysokú školu. Ten dedičstvo nadobudne až v okamihu, keď vysokú školu vyštuduje a do tej doby bude mať k dedičstvu užívacie právo tzv. prvotný dedič. Je tomu tak preto, že nový občiansky zákonník neustanovuje, že sa dedičstvo nadobúda smrťou poručiteľa, ale že „dedičské právo vzniká smrťou poručiteľa“.

Poručiteľ je však obmedzený v tom, aké si môže klásť podmienky. Nesmie napríklad dedičovi uložiť, aby ukončil štúdium na vysokej škole, opustil zamestnanie a podobne, pretože by tým už dediča zjavne obťažoval. A ďalej sa nebude prihliadať k podmienke, ktorou by poručiteľ dediča zaviazal uzavrieť manželstvo, zotrvať v ňom, prípadne ho aj zrušiť. Poručiteľ môže svoje posledné obstaranie obmedziť aj tým, že dedičovi prikáže, aby napríklad niečo vykonal. Ak to dedič dostatočným spôsobom nesplní (napríklad nepostará sa o chorého príbuzného), stráca právo na dedičstvo.


Celý rozhovor s Pavlou Sýkorovou z Komisie pre aplikáciu novej civilnej legislatívy z Ministerstva spravodlivosti Českej republiky a vyjadrenie špecialistu na cirkevné pohrebné právo Th.Lic. Tomáša Kotrlého, Th.D., zamestnanca Ministerstva pre miestny rozvoj.
 
Ako ste sa vyjadrili k takto formulovanej otázke:
V Česku sa od januára 2014 mení občiansky zákonník. Podľa novej právnej úpravy bude platiť, že poručiteľ bude môcť zaviazať dediča na plnenie rôznych príkazov a podmienok, ak budú chcieť dedičstvo získať. Je to podľa vás dobrý krok?

dedicstvo_12_2013


Zmeny by u nás privítalo 48,1% hlasujúcich
Zmeny by u nás nechcelo 51,9% hlasujúcich
 
Domnievame sa, že ak by hlasujúci mali k dispozícii toto vysvetlenie, ich hlasovanie by dopadlo úplne inak.
Podporte náš článok