Podzemné vody na cintorínoch

11.06.2014

Ku kontaminácii zatiaľ nedošlo

Rozšírenie existujúcich pohrebísk alebo zriadenie nového pohrebiska v obci, podľa zákona 11/2010 o pohrebníctve, nie je možné v inundačnom území, priľahlom k vodnému toku alebo na území ohrozovanom povodňami. Ak sa má na pohrebisku pochovávať do hrobov a hrobiek, žiadosť o zriadenie nového pohrebiska musí obsahovať aj výsledky hydrogeologického prieskumu, z ktorých je zrejmé, že pozemok je vhodný na takýto spôsob pochovávania. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ SR) má v územnom konaní o zriadení pohrebiska postavenie dotknutého orgánu, vydáva pre územné konanie o zriadení pohrebiska a kolaudačné konanie o zriadení pohrebiska záväzné stanovisko. O možnostiach rozšírenia existujúcich pohrebísk, alebo zriadení nového pohrebiska sme sa rozprávali s vedúcim odboru hygieny životného prostredia na Úrade verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) Mgr. Michalom Jajcajom.

 
V koľkých prípadoch od platnosti zákona RÚVZ SR ako dotknutý orgán vydal záväzné stanovisko pre územné konanie o zriadenie pohrebiska? Z toho koľkokrát kladne a koľkokrát záporne?
ÚVZ SR, resp. príslušné RÚVZ SR sa vyjadrujú k zámerom zriaďovania nových pohrebísk, ako aj k zámerom rozširovania cintorínov, pri ktorých upozorňujú na nevyhnutnosť splnenia zákonných podmienok, pričom predpokladom pre kolaudáciu je akceptovanie týchto požiadaviek. ÚVZ SR však evidenciou počtu vydaných záväzných stanovísk RÚVZ SR súvisiacich so zriaďovaním pohrebísk nedisponuje.

 
povoden_6108
Záplavová časť, budova je od Dunaja cca 60 metrov. Výška jeho hladiny v normále kolíše okolo hranice troch metrov. Foto Pavel Ondera 26. 12. 2013
Napriek uvedenej legislatíve na Slovensku sú niektoré cintoríny (predovšetkým na južnom Slovensku, ktoré vznikli pred platnosťou zákona), kde pri zákonom stanovenej hĺbke hrobu 1,6 metra, respektíve prehĺbeného hrobu 2,2 metra sa po výkope hrobu nachádza v jame voda. Môžu sa v takomto prípade pochovávať ľudské ostatky, alebo nie?
V prípadoch, ak je vysoká hladina podzemnej vody vo výkope hrobu, nie sú vytvorené vhodné podmienky na pochovanie ľudských pozostatkov do takéhoto hrobu. Vplyvom prítomnosti vody sa ľudské pozostatky v takomto hrobe rozkladajú pomalšie a ich tlecia doba sa predlžuje. Takýto stav je v rozpore s § 19 ods. 1 písm. b) zákona o pohrebníctve, preto nie je možné do takéhoto hrobu mŕtveho pochovať uložením do zeme. Odporúča sa preto pochovať mŕtveho iným spôsobom, a to spopolnením.

Môžu pochované ľudské pozostatky znehodnotiť podzemnú vodu?
Cintoríny sú považované z hľadiska ochrany vôd za možné zdroje znečisťovania a majú byť dostatočne vzdialené od vodných zdrojov určených pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Problematika znehodnocovania kvality podzemných vôd spadá do kompetencie orgánov rezortu životného prostredia.

Kto má zo zákona kontrolovať, či sa na Slovensku nepochovávajú ľudské ostatky do hrobu, v ktorom sa nachádza voda?
Kontrola prevádzok pohrebísk spadá v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. do kompetencie obcí.

 
povoden_0877
Tá istá budova počas povodne. Výška hladiny sa zdvihla na úroveň 100 ročnej vody. Dosiahla bez mála 10 a pol metra. Foto Pavel Ondera 5. 6. 2013
Cintorín môže okrem spodnej vody ohroziť aj neočakávaná prívalová voda z riek, respektíve pretrhnutých vodných nádrží. Je ohrozená spodná voda aj v tomto prípade?
Pri haváriách a mimoriadnych udalostiach, akými sú záplavy, môže byť ohrozená kvalita životného prostredia, vrátane kvality podzemných vôd, ako aj povrchových vôd.

 
Sú prípady, keď sa človek utopí v jazere, alebo človek spácha samovraždu skokom do rieky. Najmä v rieke môže mŕtve telo ostať vo vode aj niekoľko dní, kým ho vytiahnu pracovníci vodného diela. Je problémom rozkladajúce sa telo v jazere, alebo v rieke pre vodný zdroj, alebo nie?
Kvalita vody sa posudzuje podľa účelu použitia tejto vody. Je rozdiel, či ide o tečúcu vodu v riekach, o jazero, rybník alebo o vodárenskú nádrž pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Pitná voda, ktorá slúži na zásobovanie obyvateľstva je pred dodávkou spotrebiteľovi upravovaná a dezinfikovaná, takže aj v prípade rozkladajúcich sa tiel organizmov sa riziko kontaminácie eliminuje. Najviac využívané vodné plochy na kúpanie sú počas kúpacej sezóny pravidelne monitorované. Úrad verejného zdravotníctva SR doposiaľ nezaznamenal prípady kontaminácie vôd a následného poškodenia zdravia v dôsledku rozkladajúcich sa mŕtvych tiel.
 

Späť na tému O cintorínoch
Podporte náš článok