Pochovávanie na východe

08.07.2020

Koronavírus a pochovávanie v Košiciach a Prešove

V spojitosti s pandémiou koronavírusu sme sa opýtali aj Správy mestskej zelene v Košiciach, Pohrebnej služby mesta Prešov, ako aj prešovskej pohrebnej služby ERA, ktorá je členom Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb, ako sa vysporiadali so súčasnou zložitou situáciou.

Správa mestskej zelene v Košiciach
Správa mestskej zelene (SMSZ) sa stará o košický Verejný cintorín, ktorý je najrozľahlejším pietnym miestom na Slovensku, krematórium a cintorín prí krematóriu od 17. novembra 2019 (o cintoríne pri krematóriu sme písali v č. I/2018  a o košickom Verejnom cintoríne v č. III/2017 .

SMSZ nám poskytla takúto odpoveď:
„Správa mestskej zelene v Košiciach, ktorá okrem iného spravuje Verejný cintorín a Krematórium v Košiciach, nezaznamenala žiadne úmrtie osôb v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom COVID – 19. Z uvedeného dôvodu nebol zaznamenaný ani nárast pohrebov.


Počas pandémie sme vo veci pochovávania postupovali v zmysle platnej legislatívy. V prípade, ak by nejaká osoba zomrela na ochorenie, ktoré spôsobuje vírus COVID – 19, boli by sme povinní dodržiavať Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na tento účel. Podľa súčasne platného Opatrenia Verejného zdravotníctva SR už počet osôb, ktoré sa môžu zúčastniť pohrebného obradu v interiéri, nie je obmedzený. Pri účastní osôb na tomto obrade musia byť dodržané zásady, ktoré vyplývajú z Opatrenia úradu verejného zdravotníctva č. OLP/4592/2020 zo dňa 02.06.2020. V podmienkach Správy mestskej zelene v Košiciach sú to nasledujúce povinnosti:
1. vstup a pobyt v prevádzke je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
2. pri vchode do prevádzky je povinnosťou aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice,
3. pri sedení v sále je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny: osoby žijúce mimo jednej domácnosti musia mať medzi sebou vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia sedadiel musí v jednotlivých radoch alternovať,
4. dodržiavať respiračnú etiketu (kašľať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu),
5. nepodávať si ruky,
6. z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu, alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.

Rozostupy určuje vyššie uvedené Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4592/2020 zo dňa 02.06.2020.

Účastníci pohrebného obradu sú informovaní na povinnosť dodržiavať pri sedení v sále nasledujúce pokyny: osoby žijúce mimo jednej domácnosti musia mať medzi sebou vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia sedadiel musí v jednotlivých radoch alternovať. Všetci zamestnanci Správy mestskej zelene v Košiciach sú informovaní o povinnosti nosiť rúška, prípadne inú ochranu horných dýchacích ciest. Túto povinnosť všetci zamestnanci dodržiavajú. Pracoviská sú navyše v súčasnosti vybavené ochranným plexisklom, aby bolo znížené riziko prenosu vírusového ochorenia.

Úprava zosnulých je plne v kompetencii pohrebnej služby. Naša organizácia toho času nevykonáva činnosť pohrebnej služby. Rakvy boli počas pohrebného obradu uzatvorené.“


Pohrebné služby mesta Prešov
Pohrebné služby mesta Prešov (ďalej len: PSMP) spravujú až 8 cintorínov v meste Prešov – Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom s celkovou rozlohou okolo 22 hektárov – pre porovnanie, najväčší slovenský cintorín - košický Verejný cintorín, má rozlohu 32 hektárov (o vojenských hroboch na prešovskom hlavnom cintoríne sme písali v č. II/2017.

Na naše otázky odpovedali PSMP takto:
„Pohrebné služby mesta Prešov nárast pohrebov nezaznamenali a nedošlo ani k zmene spôsobu pochovávania počas pandémie (pochovávanie sa i naďalej realizuje do zeme, alebo kremáciou). V kancelárií Pohrebných a cintorínskych služieb na ulici Krátka 2 platia nasledovné hygienické opatrenia:
- vstup len po jednom klientovi - pracovníčka bude púšťať len jedného klienta, následne uzamkne dvere a po vybavení môže ísť ďalší, po každom klientovi prebehne dezinfekcia,
- povinné rúško,
- povinná dezinfekcia rúk - dezinfekčný prípravok je umiestnený v kancelárií pri dverách.

Pri konaní pohrebov platia nasledovné usmernenia:
- maximálny počet 40 ľudí – (platí pre: Dom Smútku Hlavný cintorín, Dom Smútku Solivar)
- dodržanie vzájomnej vzdialenosti 2m - vyznačené na laviciach na sedenie, max 2 osoby do lavice,
- povinné rúško,
- povinná dezinfekcia rúk.

V Dome Smútku na Hlavnom cintoríne a v Dome Smútku v MČ Solivar sa môže zúčastniť obradu maximálne 40 ľudí. Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu Domu Smútku v MČ Nižná Šebastová sa môže obradu zúčastniť maximálne 30 ľudí. Zomrelí boli upravovaní a uložení v otvorených rakvách, nakoľko sa nejednalo o pochovávanie pacientov s diagnózou COVID-19.“


Pohrebná služba ERA - Prešov
K opatreniam a činnosti pohrebnej služby počas pandémie sa pre magazín Slovenské Pohrebníctvo vyjadrila aj prešovská pohrebná služba ERA, ktorá je členom SAPaKS. Za PS ERA nám odpovedal pán Marek Kolarčík: „Počet pohrebov sa rapídne nezvýšil, akurát v marci bolo o čosi viac pohrebov ako zvyčajne. Naša PS zaznamenala len jedno potvrdené úmrtie na COVID-19. Telo zosnulého bolo za prísnych bezpečnostných opatrení uložené do dvoch patologických vakov a následne do rakvy. Bez obradu a účasti pozostalých bolo potom prevezené na kremáciu a následne spopolnené.

Počas pandémie naša spoločnosť zabezpečovala pohrebné obrady len za účasti najbližšej rodiny. Pohrebov sa zúčastňovalo maximálne 10 ľudí. Väčšina obradov prebehla priamo nad hrobovým miestom. Nebohí boli štandardne oblečení a upravení k poslednej rozlúčke. Obrady, pri ktorých bola následne vykonávaná kremácia, sa konali v obradnej miestnosti za prísnych bezpečnostných opatrení tiež v počte do 10 ľudí. Po uvoľnení opatrení to bolo 40 ľudí, pričom vždy záležalo od veľkosti obradnej miestnosti. V konečnom dôsledku sa teda nič (aspoň v našom regióne) nemenilo, akurát obrady mali inú atmosféru, nakoľko sa ich zúčastňovalo len minimálne množstvo ľudí, pri zachovaní vzájomných rozostupov. Každý účastník obradu musel mať nasadené rúško a veľa ľudí používalo rukavice. Pozostalí boli informovaní, že si nemajú kondolovať, takže nedošlo k žiadnemu podávaniu rúk. Všetky tieto opatrenia i naďalej dodržiavame.

Počas obradov ponúkala naša spoločnosť možnosť priameho prenosu z poslednej rozlúčky. Ak nebolo možné takýto prenos technicky zabezpečiť vzhľadom na nedostupnosť internetu, vyhotovili sme videozáznam z poslednej rozlúčky pre ľudí, ktorí nemohli byť na poslednej rozlúčke. PS ERA hneď od začiatku reagovala na pandémiu veľmi rýchlo. Ešte v predstihu sme sa zásobili ochrannými pomôckami ako sú jednorazové rúška, rukavice, celotvárové masky, ochranné obleky, dezinfekčné prostriedky... Po tieto dni sa už situácia pomaly vracia do normálu. Aj pohreby už začínajú prebiehať v normálnom režime, len smútočné posedenia sa ešte nekonajú.“

 

Pripravil Mgr. Pavol Ičo © Slovenské pohrebníctvo

Späť na prehľad správ

Kliknutím na obrázok nižšie otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalšie fotografie
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku