23.03.2017

Náhľady vydaní 2017

 Siedmy ročník magazínu je logickým pokračovaním úspešnosti jeho predchádzajúcich vydaní. Sprievodné slovo redakcie je originálnym editoriálom - príhovorom, ktorý bol uverejnený v danom čísle.Späť do archívu
 

 

Slovenské pohrebníctvo IV./2017
 

SP_12_2017_obalka_web 15. 12. 2017 - Príhovor Ladislava Stríža

Vážení čitatelia,

Blíži sa koniec roka a je to aj čas na bilancovanie. Ako predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb, zároveň aj ako šéfredaktor časopisu Slovenské pohrebníctvo, sa chcem a musím reálne pozerať na súčasnú situáciu v oblasti pohrebníctva. Jednou z najpálčivejších oblastí sú problémy pri správe cintorínov, ktoré majú vo svojej kompetencii obce.

Aj v tomto vydaní sa môžete dočítať o tom, ako neznalosť zákona či dokonca nespôsobilosť správcu, ktorý v mnohých prípadoch nemá akreditáciu na výkon správy cintorína, vedie k porušeniu práv nájomcu hrobového miesta. Správca cintorína spravuje majetok stoviek, tisícok ľudí. Má voči nim nároky, najmä vo forme nájomnej zmluvy, ale na druhej strane má voči nim aj povinnosti. Stráži miesto posledného odpočinku ich zosnulých, je garantom zachovania pietneho miesta rodiny.

Náš časopis nevznikol náhodou, bol cielene vytvorený pre, nazvime to, osvetu v oblasti pohrebníctva. Nezapierajme si skutočnosť, že každý z nás raz umrie. Je to bolestivé, ale je to tak. Pripustiť si túto skutočnosť bude musieť raz každý. Ak k tejto udalosti príde, okolie býva zaskočené, šokované, v koncoch. Pravdou je, že až do tohto okamihu si nikto nechcel nič pripustiť a myšlienky na odchod z tohto sveta zametal pod koberec. Tento časopis poukazuje na skutočnosti, ktoré nastanú, či si to niekto želá alebo neželá. Našim cieľom je zmieriť bolesť utrpenie, našim cieľom je pomáhať pozostalým.

Práve pre tento náš zámer sa Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb rozhodla poskytovať bezplatnú poradenskú službu v oblasti pohrebníctva. V spolupráci s odborníkmi sme pripravení nielen odpovedať na vaše otázky, ale aj prakticky pomôcť. Týka sa to psychologickej pomoci pre rodiny, ktoré majú vo svojej opatere človeka na konci svojho života. Týka sa pozostalých, ktorí prišli o svojho milovaného člena rodiny a nevedia sa s tým vysporiadať. Táto bezplatná pomoc sa týka aj tých, ktorých trápia materiálne a právne nezrovnalosti, či už voči rodine, pohrebnej službe alebo obci.

Náš časopis už na slovenskej printovej, ale aj internetovej scéne pôsobí 7 rokov. Napriek tomu že ide o štvrťročník, mohli ste si prečítať vyše 560 článkov, všetky sú uverejnené aj na našom webovom portáli www.pohrebnictvo.sk. Zaviedli sme novinku – videoreportáže. Aj v budúcom roku budeme týmto spôsobom mapovať dianie na Slovensku i v rámci skupiny V4. Pôjde predovšetkým o dianie v oblasti pohrebníctva. Chceme, tak ako doteraz, informovať objektívne a nezaujato, na rozdiel od komerčných televízií a printových médií.

Záverom mi dovoľte poďakovať sa členom redakcie Slovenského pohrebníctva i externým redaktorom a ostatným prispievateľom za ich prínos k obsahu časopisu. Našim čitateľom chcem zaželať pokojné sviatky, pokojný záver roka 2017 a tiež veľa úspechov a pevného zdravia v roku 2018.
 


Ladislav Stríž                                      Pozrite si celé číslo magazínu

 

 

Slovenské pohrebníctvo III./2017
 

SP_09_2017_obalka_web 15. 09. 2017 - Príhovor podpredsedu SAPaKS Vladimíra Eckera

Vážení čitatelia,

naša asociácia sa dlhodobo zaoberá zvyšovaním úrovne slovenského pohrebníctva, ktoré by sme radi videli na priečke, aká je bežná v Nemecku, Rakúsku, alebo Francúzsku. Tomuto cieľu podriaďujeme všetky naše snahy. Tak, ako politici začleňovali Slovensko do všetkých Európskych štruktúr, tak sme aj my orientovali našu asociáciu na najlepšie organizácie združujúce najkvalitnejších poskytovateľov služieb v oblasti pohrebníctva v Európe.

Čo viac, dosiahli sme prijatie aj do celosvetovej organizácie, združujúcej podobné subjekty ako je naša SAPaKS. A tak pred vyše rokom 30. 5. 2016 sa stala naša Asociácia členom Medzinárodnej federácie pohrebníctva – FIAT – IFTA. Rozhodlo sa tak na konferencii v hoteli Bonaventure and Place Bonaventure Convention Centre, Montréal, Québec, Kanada, kde sme boli prítomní.

To, ako sa nám darí vstupovať do štruktúr najvyspelejších štátov, považujeme za jedinečný úspech. V kontraste s ním máme tu, doma, na Slovensku stále problémy, ktoré zodpovední zatiaľ riešiť odmietajú.

Konkrétne ide o udeľovanie odborných spôsobilostí na prevádzkovanie pohrebnej služby, krematória a správu cintorínov. Napriek rokovaniu s ministerstvami školstva a zdravotníctva, napriek podpore Úradu verejného zdravotníctva, dosah na konanie Akreditačného pracoviska v Trnave, ktoré produkuje nových majiteľov odborných spôsobilostí takpovediac pri okienku, neexistuje. Kompetentní majú povolenia akreditačným pracoviskám nielen udeľovať, ale ich majú aj kontrolovať. Kurzy na tomto pracovisku neprebiehajú v riadnych termínoch, účastníci odchádzajú do terénu síce s dokladom v ruke , ale s nevyškolenou hlavou robia slovenskému pohrebníctvu len hanbu.

Zákon o pohrebníctve sa dotýka ďalších 26 iných zákonov, ktoré sú z oblasti financovania, vzdelávania, kultúry a občianskeho zákonníka. Previazanosť Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve s inými zákonmi a znalosť týchto vzájomných vzťahov je alfou a omegou vzdelaného človeka v pohrebníctve. K zvýšeniu kvality, profesionality a samozrejme pozdvihnutiu pohrebného remesla v očiach verejnosti tak môže dôjsť len na základe vzdelanosti, a tá musí byť podmienená nielen skúškou v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni, ale aj skúškou u RÚVZ s odbornou komisiou v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
 
Ak sa vrátime k produkcii nových „vyškolených, odborne spôsobilých“ doslova za pár dní, natíska sa otázka, ktorá dnes rezonuje v celom štáte a týka sa korupcie. Deje sa aj pri príprave nových žiadateľov? Vraví sa, zadarmo ani kura nehrabe, je teda možné, že aj tu má korupcia živnú pôdu.

Aj naďalej budeme apelovať na štátne orgány a hlavne na tie kontrolné, aby si vo svojich inštitúciách, ktorým dali moc a právo, zjednali poriadok. Budeme tak robiť dovtedy, kým nepríde k náprave.

Vladimír Ecker                                       Pozrite si celé číslo magazínu

 

 

Slovenské pohrebníctvo II./2017
 

SP_06_2017_obalka_web 15. 06. 2017 - Príhovor Ladislava Stríža

Vážení čitatelia,

prichádza letné obdobie, čas dovoleniek, čas presunu národov po celej zemeguli. Všetci cestujú za relaxom, oddychom, načerpaním nových síl. Veria, že sa z dovolenky vrátia v poriadku, a to im, samozrejme, prajeme aj my v redakcii. Zároveň musíme skonštatovať, že nie každému vyjde dovolenkový čas podľa vlastných predstáv. Štatistiky ukazujú rastúci počet úrazov, zranení a žiaľ, aj úmrtí. Pri úmrtí neraz zasahujú záchranné zložky, ktoré si následne vyúčtujú svoj zásah. Tak isto aj prevoz zosnulého do vlasti je jednou z najdrahších položiek pohrebných služieb. Je preto rozumné pamätať na tieto riziká, vyhýbať sa krajinám s bezpečnostným rizikom (informácie poskytne Ministerstvo zahraničných vecí SR) a aj v prípade bezpečnej krajiny si zjednať adekvátne poistenie.

V letnej sezóne sa na cestách stretnete nielen so zhustenou premávkou ale aj s letnými šoférmi. Vodiči motorových vozidiel by si mali uvedomiť a počítať s tým, že už pribúdajú na cestách aj jazdci na dvojkolesových mašinách. Keďže odhadnúť rýchlosť motoriek je pre ich menšie rozmery ťažšie, o to dôležitejšie je častejšie sledovanie spätných zrkadiel a situácie okolo auta.

Motorkári si musia uvedomiť obrovskú zodpovednosť. Síce je pocit voľnosti a eufórie počas jazdy na dvoch kolesách na nezaplatenie, ale o to bolestivejšie a tragickejšie môžu byť následky pádu. Viac sa tejto téme venujeme v článku na strane 16, kde nájdete aj podrobnejšie štatistiky, ktoré nám poskytlo Prezídium Policajného zboru Ministerstva vnútra SR.

V obsahu letného čísla, ktoré práve držíte v ruke nájdete aj zopár tipov na návštevu zaujímavých miest. Na východnom Slovensku stojí za povšimnutie tajomný Šoldov, archeologické nálezisko so zrekonštruovaným pôdorysom kostola, viac v článku vnútri, nevynechajte ani pamätník bojov na Branisku, ktorý sa nachádza v Spišskom Podhradí. Neďaleko Levíc môžete navštíviť cintorín, ktorý tu ako jediný ostal po obyvateľoch Mochoviec, ktorých vytlačila z ich domovov jadrová elektráreň.

Pri potulkách svetom nevynechajte najznámejšie z pietnych miest sveta, najväčší parížsky cintorín Père Lachaise, kde sú pochované desiatky významných osobností z mnohých oblastí ľudskej činnosti.

Nuž a napokon, ak vás vaše nohy dovedú až do Mexika, navštívte mohutné pyramídy na okraji jedného z najväčších miest sveta – Mexiko city. A nie len tam. Pyramídy sú roztrúsené po celom Mexiku a v menšej koncentrácii ešte aj južnejšie. Medzi najznámejšie patrí pyramída slnka a mesiaca. Aktuálne články nájdete v tomto čísle časopisu.

Nech si teda z našich tipov vyberiete, alebo nie, želáme vám krásne prežitie letných dovoleniek a šťastný návrat domov. Za redakciu
Ladislav Stríž                                       Pozrite si celé číslo magazínu

 

 

Slovenské pohrebníctvo I./2017
 

SP_03_2017_obalka_web 15. 03. 2017 - Príhovor Ladislava Stríža

Vážení čitatelia,

vstupujeme do siedmeho ročníku existencie nášho periodika na Slovensku. Za túto dobu sme vám priniesli viac ako 450 reportáží, rozhovorov a aktuálnych postrehov, ktoré boli doplnené celkovo o viac ako 1 650 fotografií. Práca redakcie, ktorej výsledok máte možnosť vidieť vo forme aktuálneho výtlačku, však nezaberá len čas strávený na reportážach a v teréne. Ide o hodiny strávené pri plánovaní, na poradách, pri počítačoch a s mobilom na uchu. Reportáže vznikajú nielen na Slovensku, preto aj čas strávený v autách, vlakoch, lietadlách a hoteloch sa dá vyčísliť až štvorcifernou hodinovou hodnotou.

Kvalitu obsahu potvrdzuje aj stúpajúci záujem verejnosti o náš časopis. Chceme vyjsť v ústrety všetkým záujemcom, preto sme sa rozhodli naplno využiť dostupné elektronické možnosti tak, aby sa časopis dostal ku každému, aby sa dal kedykoľvek otvoriť v mobile, na tablete alebo v osobnom počítači.

Vedenie SAPaKS si uvedomuje dôležitosť tohto periodika a aj jeho skutočnú váhu nielen medzi tlačenými médiami, ale aj v jeho internetovej podobe. V snahe nájsť východisko, ako sa priblížiť čo najväčšiemu počtu čitateľov, dospelo k rozhodnutiu postupného prechodu na elektronické zasielanie časopisu. Ten bude formou newslettera zasielaný všetkým záujemcom, či už z radov občanov alebo štátnych inštitúcií, matrík, vedení miest a obcí a pod.

Prosíme preto všetkých záujemcov o odber časopisu formou PDF o zaslanie mailovej adresy, na ktorú budeme newsletter posielať. Pošlite nám ju, prosím, na našu mailovú adresu:


pohrebnictvo@pohrebnictvo.sk
 
V aktuálnom čísle sa venujeme aj problémom v oblasti našho záujmu. Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb zvolala svoju prvú tlačovú konferenciu, kde ostro kritizovala súčasný stav v pohrebníctve na Slovensku. Asociácia sa dlhodobo venuje problémom u nás a žiada od zainteresovaných odpovede a riešenia. Tí sa však snažia vždy zahrať situáciu do autu a časom na ňu zabudnúť. Preto sa vedenie asociácie rozhodlo o problémoch informovať aj širokú verejnosť. Ide o porušovanie metodických príkazov ÚDZS a Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, o neoprávnené vydávanie odborných spôsobilostí pohrebným službám a o praktiky priebehu vzdelávania.

Niektorí pracovníci vo verejnej sfére, ale aj v súkromnom sektore sa domnievajú, že Zákony SR možno s tichým súhlasom nadriadených veselo porušovať. Asociácia preto vyzvala Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aby začal v tejto veci konať.

Podobne sa s výzvou obrátila aj na poslancov NR SR, aby v rámci legislatívy dotýkajúcej sa odberu orgánov a tkanív, si vzali príklad zo štátov EÚ a zákony upravili tak, aby občania SR neboli na tom horšie ako občania vyspelejších štátov únie.Ladislav Stríž                                       Pozrite si celé číslo magazínu


 
Podporte náš článok