Krajské mestá

13.07.2020

Kamery a separovaný zber na cintorínoch sú skôr výnimkou

Posledné miesta odpočinku, ale aj pozostalí sú na cintorínoch čoraz častejšie terčom vandalov a zlodejov. Zisťovali sme preto, čo robia mestskí radní a správcovia v tomto smere, aby zabraňovali krádežiam a chránili tak návštevníkov pohrebísk pred vandalmi tak ako je tomu na cintorínoch v zahraničí. Naše zistenia sú viac ako zarážajúce.

Zo všetkých krajských miest na Slovensku majú iba v Prešove a v Žiline umiestnený kamerový systém na cintorínoch a to iba po jednom pohrebisku. Lepšie na tom nie sú ani správcovia pri triedení cintorínskeho odpadu, ktorého je na pohrebiskách naozaj neúrekom.

Zo všetkých krajských miest na Slovensku iba v Žiline, Prešove a Banskej Bystrici zabezpečujú separovaný zber prostredníctvom umiestnených nádob na cintorínsky odpad.


BANSKÁ BYSTRICA
Mgr. Silvia Potkányová
, vedúca prevádzky, Krematórium a cintorínske služby Banská Bystrica:
„Na našich cintorínoch nie je inštalovaný kamerový systém. K dispozícii sú veľkokapacitné kontajnery (1 100 litrové kontajnery) na komunálny odpad, sklo a plast. Odvoz odpadu zabezpečujú dodávateľské firmy objednané Mestom Banská Bystrica.“

BRATISLAVA
Peter Bubla
, hovorca, Oddelenie komunikácie a marketingu, Kancelária primátora, Hlavné mesto SR Bratislava
„Na bratislavských cintorínoch nemáme nainštalované kamery. Ide však o dlhodobý zámer, ktorého komplexná realizácia je podmienená jeho vysokým finančným krytím. V prípade cintorínov v správe Marianum môžeme odhadovať do 150-200 tis. eur. Ide o verejný, avšak uzatvárateľný priestor, ktorý je nutné kontrolovať aj zo strany mestskej polície. Pri tejto spolupráci so správcom cintorína je možné vidieť pozitívne výsledky. Organizácia Marianum ešte v roku 2015, s cieľom triediť cintorínsky odpad a pilotovať projekt separovania odpadu na cintorínoch, zabezpečila prostredníctvom spoločnosti OLO, a.s., počas dušičkového obdobia roka 2015 zberné nádoby na separovaný odpad - samostatne pre sklo, papier a plasty. Bohužiaľ pri vyhodnocovaní priebehu využívania nádob na triedený odpad bolo zistené, že i napriek farebnému odlíšeniu a vyznačeniu nádob, boli do týchto nádob vhadzované bez triedenia všetky druhy odpadu, ktoré sa na cintorínoch nachádzajú /sklo, papier, bio, syntetické výrobky/. Zber odpadu do všetkých typov zberných nádob mal za následok, že zamestnanci organizácie MARIANUM prekladali odpad z nádob na plasty, sklo a papier do kontajnerov určených pre BIO odpad a tento odpad sa následne vyvážal do spaľovne spoločnosti OLO, a.s. ako zmesový odpad. Pilotný projekt nakoniec ukázal závery:

a) Cintorínske výrobky, ktoré sa používajú na cintorínoch nie sú, bez ďalších zásahov, vhodné na separovanie /kahance obsahujú plastové ako aj sklenené prvky a aj po použití obsahujú zvyšky voskov, kvety a vence sú ozdobené syntetickými prvkami/
b) Správanie sa návštevníkov cintorínov, ktorí bez triedenia využívali nádoby na separovaný odpad.

Nakoľko nám však otázka zvyšovania ochrany životného prostredia okrem iného aj separovaním odpadu nie je napriek skúsenostiam ľahostajná a zostávame optimistami, bolo by možné danú situáciu riešiť napríklad:
- Výrobou ekologických cintorínskych výrobkov.
- Zmenou správania sa návštevníkov cintorínov, pokiaľ ide o separovanie odpadu.“


NITRA
Ing. Margaréta Némová
, vedúca odboru majetku, Mestský úrad Nitra
„Kamery inštalované nemáme. Separovaný zber na cintorínoch nemáme.“

PREŠOV
Mgr. Eva Peknušiaková, PhD.
hovorkyňa mesta Prešov
„Na novootvorenom cintoríne časť Solivar je kamerový systém s napojením na centrálny pult mestskej polície. Na ostatných cintorínoch v zmysle monitorovania kamerovým systémom pracujeme, do tohto času je zabezpečená pravidelná obhliadka pracovníkmi mestskej polície ako aj správcom cintorína. Na cintorínoch v správe mesta Prešov je zabezpečený separovaný zber - komunálny odpad, sklo, plasty, stavebný odpad z kamenárskych prác.“

TRENČÍN
Erika Ságová
, hovorca MsÚ, Kancelária primátora Trenčín
„Kamery nemáme. Separovaný zber nie je.“

TRNAVA
Ing. Mario Veneni
, vedúciodboru, Odbor dopravy a komunálnych služieb Mestský úrad Trnava
„Zlodeji a vandali úradujú aj na trnavských pohrebiskách, ale v oveľa menšej miere ako tomu bolo v minulosti. Ani jeden cintorín nie je monitorovaný kamerovým systémom napriek tomu, že sme predkladali požiadavky do rozpočtu mesta Trnava. Kamerovým systémom v počte 5 kamier je monitorovaná administratívna budova cintorína na Kamennej ceste v Trnave. Týmto kamerovým systémom je monitorovaný vstup do cintorína na Kamennej ceste. Kamerový systém zabezpečil vo vlastnej réžii prevádzkovateľ pohrebiska a celý kamerový systém bol už 3 krát odcudzený. Na cintorínoch v Trnave nie je zabezpečený separovaný zber odpadu. Bolo by vhodné, aby mesto zabezpečilo nádoby na separovaný zber a zároveň ich pravidelný vývoz z objektu cintorínov.“

ŽILINA
JUDr. Jarmila Beszédesová
, konateľka, ŽILBYT s.r.o.
„Pohrebiská v správe spoločnosti ŽILBYT s.r.o. nie sú zatiaľ monitorované kamerovým systémom. Kamerový systém je umiestnený len na jednom pohrebisku - Starý cintorín, pri dome smútku. V budúcnosti však, ak budú vyčlenené finančné prostriedky, by sme chceli sa venovať aj tejto oblasti ochrany majetku vlastníka a samotných nájomcov hrobových miest pred osobami, ktoré spôsobujú na pohrebiskách svojím konaním poškodzovanie a ničenie hrobových miest, ktorých konanie môžeme posudzovať v zmysle zákona o priestupkoch, alebo ustanovení Trestného zákona. Na jednotlivých pohrebiskách sú umiestnené nádoby na komunálny odpad podľa miestnych požiadaviek a množstva odpadu. Na separovaný zber odpadu je umiestnený zatiaľ len jeden kontajner na pohrebisku Starý cintorín. Jedná sa o 1100 litrovú nádobu určenú na plasty. Tejto forme triedenia odpadu ale súčasne aj zvyšovaním povedomia občanov v tejto dôležitej oblasti nakladania s odpadom, by sme chceli pokračovať aj na ostatných pohrebiskách v správe našej spoločnosti.“

KOŠICE
Opakovane sme požiadali o vyjadrenie aj primátora mesta Košice, do uzávierky čísla (03/2019) sme nedostali stanovisko.


Fotografie v galérii pod článkom

Pripravil Marcel Lincényi, foto Mgr. Pavol Ičo, Pavel Ondera, www.pixabay.com © Slovenské pohrebníctvo
publikované na portáli SP net 07. 2020
 
Späť na tému O cintorínoch
 
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku