Cintoríny v čase sviatkov 2014 - okresné mestá

V tomto roku pripadajú tradičné sviatky Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých na prvú novembrovú sobotu a nedeľu. Pripravili sme pre vás prehľad informácií z vybraných okresných miest na Slovensku, ktoré zahŕňajú otváraciu dobu, bezpečnostné opatrenia a dopravné obmedzenia. Informácie budeme uvádzať postupne, tak ako budú prichádzať z jednotlivých okresných miest.

Oslovené mestá:
Prievidza
Humenné
  Púchov
Piešťany
  Liptovský Mikuláš
Banská Štiavnica
  Galanta
Myjava
  Martin
Nové Zámky
  Levice
Poprad
 
Informovať našich čitateľov z celého Slovenska o opatreniach vo svojom meste môže aj ktorékoľvek iné mestské zastupiteľstvo! Stačí ak nám pošle svoje informácie na pohrebnictvo@pohrebnictvo.sk a my ich automaticky zaradíme do tohoto infobloku.


Spravodajstvo z okresných miest


prievidza
Prievidza


cakame-na-info-dodatok

Cintorín, cintoríny - 

Otváracia doba -

Bezpečnostné opatrenia -

Dopravné opatrenia -

Náklady mesta na sviatky 2013 a odhadované výdavky pre rok 2014 -

Regionálne oznamy -

 
Informácie poskytlo mesto Prievidza
 

banskastiavnica
Banská Štiavnica
Cintorín, cintoríny -  Mesto Banská Štiavnica má v správe 10 cintorínov funkčných a 3 cintoríny nefunkčné. Funkčné cintoríny sú: Ev.a.v.n/Klopačkou, Lazaret, Pánsky za Piargskou bránou, Frauenberg, pod Novým zámkom, Štefultov- dolný, Štefultov- stredný, Štefultov- horný, Banky- katolícky, Banky- evanjelický. Nefunkčné cintoríny sú: Predný na Zvonovom vŕšku, Zadný na Zvonovom vŕšku, Brána pokoja na Zvonovom vŕšku.

Otváracia doba - a) v letnom období, t.j. od 1.4. do 15.11. od 8.00 hod. do 20.00 hod b) v zimnom období, t.j. od 16.11. do 31.3. od 8.00 hod. do 18.00 hod

Bezpečnostné opatrenia - Počas Sviatkov je zabezpečená služba na správe mestských pohrebísk. Tak isto vykonávajú dozor aj mestská polícia a štátna polícia.

Dopravné opatrenia - Parkovanie je zabezpečené v blízkom okolí cintorínov.

Náklady mesta na sviatky 2013 a odhadované výdavky pre rok 2014 - rozpočet Mesta Banská Štiavnica je schválený každoročne tak, aby pokryl zvýšené náklady spočívajúce napr. v intenzívnejšom vývoze komunálneho odpadu. Účtovne sa toto obdobie, ako položka osobitne nevedie, ale je súčasťou jednotlivých rozpočtových položiek.

Regionálne oznamy - Informácie získate na správe mestských pohrebísk na ulici J.K.Hella 7, v Banskej Štiavnici, alebo na t. č. 045/691 15 59, mobil: 0903 127 352

 
Informácie poskytlo mesto Banská Štiavnica
JUDr. Jana Kollárová

 

puchov
Púchov


cakame-na-info-dodatok

Cintorín, cintoríny - 

Otváracia doba -

Bezpečnostné opatrenia -

Dopravné opatrenia -

Náklady mesta na sviatky 2013 a odhadované výdavky pre rok 2014 -

Regionálne oznamy -

 
Informácie poskytlo mesto Púchov


piestany
Piešťany
Cintorín, cintoríny - V meste Piešťany sa nachádzajú tri cintoríny - na Bratislavskej ceste, na Žilinskej ceste a v mestskej časti Kocurice

Otváracia doba - cintoríny sú prístupné vrejnosti nasledovne:
- od 1.4. - 10.11. v čase od 6.30 - 21.00 hod
- od 11.11. - 31.3. v čase od 7.00 - 19.00 hod.

Bezpečnostné opatrenia - Pred sviatkom Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých a počas nich zintenzívňuje Mestská polícia svoj dohľad nad činnosťou na cintorínoch, počas dní pracovného pokoja bezpečnosť a údržbu čistoty na cintorínoch zabezpečujú aj pracovníci Služieb mesta Piešťany - strediska Pietnych služieb a bezpečnostný technik

Dopravné opatrenia - Plynulosť v doprave zabezpečujú počas sviatočných dní pracovníci polície

Náklady mesta na sviatky 2013 a odhadované výdavky pre rok 2014 - Služby mesta Piešťany, p.o. ako organizácia, ktorej je do správy zverená starostlivosť o cintoríny špeciálne nesleduje náklady spojené s prípravou pohrebísk na tieto sviatky a ani ich nevyčísľuje

Regionálne oznamy -
 
Informácie poskytlo stredisko Pietnych služieb Piešťany
manažérka strediska Ing. Eliška Gocká

 

myjava
Myjava
Cintorín, cintoríny -  Horný cintorín, Dolný cintorín a Cintorín v Turej Lúke.

Otváracia doba - Všetky tri cintoríny sú celoročne otvorené , nemajú otváraciu dobu.

Bezpečnostné opatrenia - Počas Sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých má Mestská polícia Myjava zvýšenú hliadkovú činnosť na cintorínoch a v ich okolí.

Dopravné opatrenia - Dopravné opatrenia sa nerealizujú

Náklady mesta na sviatky 2013 a odhadované výdavky pre rok 2014 - neuviedli

Regionálne oznamy - neuviedli

 
Informácie poskytlo mesto Myjava
Mgr. Emília Maniačková, zástupca primátora

galanta
Galanta
Cintorín, cintoríny -  Cintorín (starý) ulica Bratislavská v Galante, Cintorín (nový) ulica Hodská v Galante, Cintorín Hody, Cintorín Javorinka, Cintorín Nebojsa

Otváracia doba - denne od 6,00 hod. do 20,00 hod od 15.11.2014 do 15.04.2015 od 7,00 hod. do 18,00 hod. Počas sviatkov Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých: otvorené od 1.11.2014 od 6,00 hod. zatvorené od 3.11.2014 o 21,00 hod. (nepretržite otvorené)

Bezpečnostné opatrenia - Zvýšený počet službukonajúcich hliadok členov MsP v súčinnosti so štátnou políciou v cintorínoch a bezprostredného okolia cintorínov. Dohľad nad bezpečnosťou, ochranou osôb a majetku.

Dopravné opatrenia - Samotný dohľad na bezpečnosťou cestnej premávky. Zamedzenie poškodeniu a vykrádaniu motorových vozidiel bude vykonávať ODI Galanta.

Náklady mesta na sviatky 2013 a odhadované výdavky pre rok 2014 - neuviedli

Regionálne oznamy - V dňoch 1. a 2. 11. 2014 od 13,00 ho. do 17,00 hod. je zabezpečené vyberanie poplatkov za prenájom hrobového miesta správcom cintorína na Správe pohrebísk ul. Hodská, Galanta (nový cintorín), č.tel.: 0903733743, 7806854. Na výveskách cintorínov sa nachádza aktuálny stav neuhradených nájmov za hrobové miesta.

Pohrebiská sú zriadené Mestom Galanta. Mesto prevádzkuje pohrebiská prostredníctvom právnickej osoby – Technické služby mesta Galanta zriadenej mestom Galanta na tento účel. Správa pohrebísk, ul. Hodská č.1513/77, 924 01 Galanta č.t. 031/7806854, 0903733143
 
Informácie poskytlo mesto Galanta
Obchod a služby, povoľovanie prevádzok a trhoviská, Alena Deáková

novezamky
Nové Zámky
Cintorín, cintoríny -  neuviedli

Otváracia doba - Otváracia doba na mestskom cintoríne v Nových Zámkoch počas sviatku Všetkých svätých bude od 30. 10. 2014 – do 2. 11. 2014 v čase od 7:00 hod - do 21: 00 hod.

Bezpečnostné opatrenia - Bezpečnosť a plynulý priebeh počas sviatku Všetkých svätých bude zabezpečovať mestská polícia Nové Zámky v spolupráci so štátnou políciou SR.

Dopravné opatrenia - Mesto Nové Zámky v spolupráci s firmou Arriva zabezpečilo mimoriadnu mestskú dopravu počas sviatkov.

Náklady mesta na sviatky 2013 a odhadované výdavky pre rok 2014 - neuviedli

Regionálne oznamy - neuviedli

 
Informácie poskytlo mesto Nové Zámky
Bc. Attila Paksi, MsÚ Nové Zámky

levice
Levice
Cintorín, cintoríny -  Pohrebisko Levice , SNP 54, Levice. Cintoríny v mestských častiach Kalinčiakovo, Malý Kiar, Čankov a Horša.

Otváracia doba - Otváracia doba pohrebiska v Leviciach je od 8.00 h do 20.00h, v čase od 15.10. do 15.11 je otváracia doba od 8.00 h - 21.00 h. Cintoríny v mestských častiach nemajú určené otváracie hodiny a sú voľne prístupné pre návštevníkov.

Bezpečnostné opatrenia - Bezpečnostné opatrenia  na pohrebisku v Leviciach budu zabezpečené hliadkami Mestskej polície v dňoch od 30.10.2014 do 2.11.2014 , a ako každý rok aj v spolupráci s príslušníkmi štátnej polície. Hliadky Mestskej polície budu zabezpečovať kontroly aj vo všetkých  mestských častiach.

Dopravné opatrenia - Dopravné opatrenia zabezpečuje Obvodné oddelenie policajného zboru v Leviciach, prípadne Dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva polície v Leviciach. Upozorňujeme však návštevníkov aby jazdili opatrne, nakoľko bude zvýšený počet motorových vozidiel ale aj chodcov .Keďže kapacita parkoviska pri pohrebisku je obmedzená, žiadame vodičov aby využívali na zaparkovanie svojich vozidiel nové parkovisko na Kasárenskej ulici, prípadne parkoviská pri NsP Levice.

Náklady mesta na sviatky 2013 a odhadované výdavky pre rok 2014 - neuviedli

Regionálne oznamy - V tomto období plného citov, zhonu vyzývame návštevníkov cintorínov aby si dávali pozor na svoje osobné veci, ktoré ostanú v zaparkovaných vozidlách. Tak isto aby neukladali svoje kabelky a príručné tašky s osobnými vecami na náhrobné kamene a nenechávali ich bez dozoru.

Motorovým vozidlám prevážajúcich ťažko postihnuté osoby bude vstup na pohrebisko  povolený po konzultácii so správcom pohrebiska.

Zamestnanci správy cintorína budu k dispozícii v kancelárii na pohrebisku  v Leviciach dňa  31.10.2014 do 18.00 h. a v dňoch 1.11.2014 a 2.11.2014 v čase od 10.00 h - 18.00. h. Kontakt do kancelárie správy cintorína: 036/622 71 53.

 
Informácie poskytlo mesto Levice
Mária Kúdeľová, referent pre správu pohrebísk a čistotu miestnych komunikácií MsÚ Levice

liptovsky mikulas
Liptovský MikulášCintorín, cintoríny -  Vrbický to je hlavný cintorín v Liptovskom Mikuláši, spravujeme dalšie cintoríny a to všetky prímestké časti mesta LM a to Iľanovo, Ploštín, Demänová, Bodice, Stošice, Ondrašová, Okoličné, Palúdzka, Pod Jablonkou.

Otváracia doba - Kancelária sídli na Vrbickom cintoríne normálna pracovná doba je od 7:30 hod do 15:30 hod. Teraz cez tieto sviatky sme týždeň pred prvým novembrom do 17 hod. a víkendy do 17 hod. Cez víkend 1. a 2. 11. 2014 do 19 hod.

Bezpečnostné opatrenia - stála hliadka mestskej policie po všetkých cintorínoch.

Dopravné opatrenia - spolupráca taktiež s mestskou policiou, ktorá riadi premávku pri vstupe na cintorín a to Vrbický

Náklady mesta na sviatky 2013 a odhadované výdavky pre rok 2014 - neuviedli

Regionálne oznamy - V tomto období prosíme ctených návštevníkov cintorínov , aby si nenechávali osobné veci bez dozoru.

 
Informácie poskytlo mesto Liptovský Mikuláš
Danková Ivana, správa cintorínov.

humenne
Humenné


cakame-na-info-dodatok

Cintorín, cintoríny - 

Otváracia doba -

Bezpečnostné opatrenia -

Dopravné opatrenia -

Náklady mesta na sviatky 2013 a odhadované výdavky pre rok 2014 -

Regionálne oznamy -

 
Informácie poskytlo mesto Humenné


poprad
Poprad
Cintorín, cintoríny -  cintoríny Poprad - Veľká, Spišská Sobota, Matejovce a Stráže pod Tatrami

Otváracia doba - Otváracie hodiny všetkých pohrebísk budú až do 10. 11. denne od 7:00 do 20:00. V dňoch 1. a 2. novembra budú otváracie hodiny predĺžené do 21.00 hod. Kancelária Pohrebno-cintorínskych služieb, s.r.o. Poprad v Dome smútku v Poprade – Veľkej bude otvorená aj počas sviatkov, t. j. 1. a 2. novembra (v sobotu a v nedeľu) od 8.00 do 18.00 hod.

Bezpečnostné opatrenia -

Dopravné opatrenia - a) Poprad - Veľká - zo stálych parkovacích plôch bude výjazd cez bočnú bránu parkoviska smerom na Jarmočnú ulicu. Vpravo pri vstupnej bráne, sú vymedzené parkovacie miesta pre ZŤP. Pri hornej bráne (pri ceste smerom na Veľký Slavkov, pred železničným priecestím) je pripravené označené dočasné parkovisko. Poľná cesta smerom k družstvu v Sp. Sobote bude mať dočasne odstránený zákaz vjazdu a bude jednosmerne sprejazdnená smerom na Brokofovu ulicu (smerom do Spišskej Soboty).
b) Matejovce - zákaz státia na Kopernikovej ulici bude do 10. 11. dočasne zrušený, a bude tam možné parkovať.
c) Stráže - návštevníkom je k dispozícii znovu vyčistené parkovisko pred hornou bránou cintorína.

Prosíme všetkých návštevníkov aby rešpektovali predovšetkým pri parkovaní pokyny hliadok mestskej a dopravnej polície ako aj pracovníkov PCS Poprad. Pokiaľ to je možné, využite MHD Poprad so zastávkou priamo pred Domom smútku v Poprade – Veľkej (spoje č. 3)

Náklady mesta na sviatky 2013 a odhadované výdavky pre rok 2014 - neuviedli

Regionálne oznamy - Pre návštevníkov cintorína v Poprade - Veľkej bude v Dome smútku pripravená káva a čaj, a na tomto cintoríne aj 4ks mobilných toaliet (dve z nich pri hornom vstupe). Dňa 2. 11. na sviatok Pamiatky zosnulých sa uskutoční o 15.00 hod. pri hlavnom kríži na cintoríne v Poprade – Veľkej tzv. dušičková pobožnosť za účasti rímsko- a grécko-katolíckych kňazov. O 15.30 hod. sa bude v Dome smútku sláviť zádušná svätá omša za všetkých verných zosnulých. V prípade akýchkoľvek informácii sa môžte obrátiť na pracovníkov PCS Poprad na telefónných číslach 0902 600 300 a 052/77 25 250.

 
Informácie poskytlo PCS Poprad
Bc. Mária Trembáčová


Martin


Cintorín, cintoríny - Národný cintorín v Martine, národná kultúrna pamiatka, Cintorín Sklabinská ulica, Jahodnícky cintorín, Cintorín Kolónia Hviezda

Otváracia doba - Doba prevádzky cintorínov je stanovená Všeobecne záväznými nariadeniami mesta Martin o prevádzkových poriadkoch jednotlivých cintorínov nasledovne:
od 01.10. do 30.10. od 8.00 hod. do 19.00 hod.
od 31.10. do 02.11. od 8.00 hod. do 21.00 hod.
od 03.11. do 31.03. od 8.00 hod. do 19.00 hod.

Bezpečnostné opatrenia - usmerňovanie v spolupráci s Mestskou políciou Martin.

Dopravné opatrenia - usmerňovanie v spolupráci s Mestskou políciou Martin.

Náklady mesta na sviatky 2013 a odhadované výdavky pre rok 2014 - náklady mesta Martin na kosbu a očistu cintorínov pred sviatkom všetkých svätých a na umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov spolu 24 000 EUR.

Regionálne oznamy - prevádzkovateľ všetkých pohrebísk:
Mesto Martin – Mestský úrad, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 49 Martin
matuskova@martin.sk, demacekova@martin.sk, gerat@martin.sk tel: 4204221, 4204332

 
Informácie poskytlo mesto Martin
Mgr. Zuzana Kalmanová, kancelária primátora, hovorkyňa mesta MartinRedakcia nezodpovedá za naplnenie obsahu uvedených údajov miest, ktoré obdržala od jednotlivých zastupiteľstiev © Slovenské pohrebníctvo