Covid 19

24.06.2020

Ako zvládajú pandémiu správcovia cintorínov v Košiciach

V súvislosti s ochorením COVID-19 sme oslovili vybraných správcov cintorínov v Košiciach, ako zvládajú túto mimoriadnu situáciu. Zaujímali nás najmä odpovede na tieto otázky: 1. Či zaznamenali nárast pohrebov? 2. Aké spôsoby pochovávania sa uplatňujú počas pandémie? 3. Koľko ľudí sa môže zúčastniť pohrebu? 4. Či boli a sú dodržiavané rozostup medzi účastníkmi obradu? 5. Či účastníci pohrebu používali a používajú ochranné pomôcky, najmä rukavice a rúška? 6. Či boli zomrelí upravovaní? 7. Či boli zomrelí počas obradu uložení v otvorených rakvách?

Mestská časť Košice – Lorinčík
Mestská časť Košice – Lorinčík je správcom miestneho cintorína (o cintoríne v tejto MČ sme už v písali v č. I/2018 nášho magazínu, článok si môžete prečítať tu: https://www.pohrebnictvo.sk/vydania-2018-/, avšak medzi časom došlo na tomto cintoríne k viacerým pozitívnym zmenám – bola obnovená fasáda a strecha kostola sv. Vavrinca na tomto cintoríne, okolie kostola je upravované, vo výstavbe je kolumbárium s 84-mi schránkami, pričom do každej je možné uložiť až 6 urien. Taktiež sa tu pripravuje výstavba pomníka nenarodeným deťom a v budúcnosti by tu malo pribudnúť aj ďalších 20 hrobových miest. V pláne sú tiež terénne úpravy chodníkov na tunajšom pohrebisku, ako i vynovenie oplotenia a vstupnej brány na cintorín.). Na naše otázky nám starosta tejto MČ, Bc. Damián Exner, odpovedal takto: „V našej mestskej časti sme mali v tomto roku zatiaľ iba jeden pohreb. Obrad sa uskutočnil v zmysle nariadení úradu verejného zdravotníctva. Obrady sa uskutočňujú v kostole sv. Vavrinca, nakoľko nemáme dom smútku a vo vnútri bola iba najbližšia rodina zosnulého. Ostatní účastníci pohrebu stáli v rozostupoch v okolí kostola. Kondolencie prebehli kývnutím hlavy s príslušnou pietou a bez akéhokoľvek fyzického kontaktu. Zomrelý bol uložený v uzatvorenej rakve.“

Mestská časť Košice – Šebastovce
Mestská časť Košice – Šebastovce
Mestská časť Košice – Šebastovce
Mestská časť Košice – Šebastovce je správcom tunajšieho pohrebiska (o cintoríne v tejto MČ si môžete prečítať v č. IV/2017 – https://www.pohrebnictvo.sk/nahlady-vydani-2017/). MČ Šebastovce nám na vyššie uvedené otázky poskytla nasledujúce odpovede: „V MČ boli 3 pohreby. Uplatňuje sa najmä pochovávanie do zeme. Pohrebov sa mohlo zúčastniť do 10 ľudí. Účastníci obradu dodržiavali rozostupy a používali ochranné pomôcky (rukavice a rúška). Zomrelí neboli upravovaní a neboli uložení v otvorených rakvách.“

Mestská časť Košice – Barca
Mestská časť Košice – Barca spravuje miestny cintorín (článok o ňom nájdete v č. IV/2017 – prečítať si ho môžete tu: https://www.pohrebnictvo.sk/nahlady-vydani-2017/). Táto MČ nám odpovedala nasledovne: „Nárast pohrebov sme nezaznamenali. Pochovávalo sa „klasicky“ do dvojhrobu. Spočiatku sa pohrebov mohlo zúčastniť iba 10 ľudí pri dodržaní 2- metrových rozostupov. Pričom teraz sa už môže zúčastniť aj viac osôb. Účastníci pohrebu používali odporúčané ochranné pomôcky (rúška a rukavice, samozrejme aj dezinfekciu). Zomrelí boli upravovaní a uložení v otvorených rakvách.“

Mestská časť Košice – Poľov
Mestská časť Košice – Poľov spravuje tunajší cintorín (písali sme o ňom v č. IV/2017 – https://www.pohrebnictvo.sk/nahlady-vydani-2017/). MČ Poľov nám poskytla nasledujúce odpovede: „Nárast počtu pohrebov sme nezaznamenali. Pochovávalo sa do zeme. Pohrebov sa zúčastnila len najbližšia rodina – maximálne 20 ľudí pri dodržaní rozostupov a použití ochranných pomôcok. Zomrelí neboli upravovaní a ani uložení v otvorených rakvách.“

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves
Mestská časť Košice – Košická Nová Ves spravuje miestny cintorín (dočítať sa o ňom môžete v č. IV/2017, článok je dostupný online tu: https://www.pohrebnictvo.sk/nahlady-vydani-2017/) a v súčasnosti plánuje novú výstavbu Domu nádeje na miestnom pohrebisku. Nárast pohrebov tu nezaznamenali. Nemali ani jedno úmrtie na diagnózu COVID-19, ale boli zaznamenané úmrtia z rôznych iných chorobných príčin. Pohrebov sa môže zúčastniť 10 ľudí pri dodržaní rozostupov a použití ochranných pomôcok (jednorazových rúšok a rukavíc). Úprava zomrelého bola čisto v réžii pohrebnej služby, ktorú si objednal obstarávateľ pohrebu a rakva bola otvorená iba pred obradom, aj to len po dobu 10 minút pre najbližšiu rodinu. Počas obradu bola rakva zatvorená.

Mestská časť Košice – Myslava
Táto MČ spravuje tunajšie pohrebisko (písali sme o ňom v č. IV/2017, na prečítanie online tu: https://www.pohrebnictvo.sk/nahlady-vydani-2017/). Na naše otázky odpovedala takto: „Nezaznamenali sme nárast pohrebov. Počas pandémie sa uplatňovala kremácia, aj klasický spôsob pochovávania „do zeme“. Pohrebu počas pandémie sa mohlo zúčastniť 10 osôb. Rozostupy medzi účastníkmi boli a sú dodržiavané. Účastníci pohrebu používali a používajú rúška, rukavice a teraz pred vstupom do Domu smútku si dezinfikujú ruky a nosia rúška, prípadne aj rukavice. Zomrelí neboli uložení v otvorených rakvách.“

Pracovníčka tejto MČ , Alena Tothová, ešte dodala, že dňa 7. 5. 2020 bola v Myslave vykonaná kontrola z RÚVZ na overenie dodržiavania opatrení vydaných ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia nákazou COVID – 19, pričom MČ Myslava všetky opatrenia do bodky splnila. Taktiež podotkla, že nemá vedomosť o tom, či boli zomrelí upravovaní.

Mestská časť Košice – Vyšné Opátske
MČ Vyšné Opátske je správcom tunajšieho cintorína (písali sme o ňom v č. IV/2017: https://www.pohrebnictvo.sk/nahlady-vydani-2017/). Na naše otázky poskytla správkyňa cintorína, JUDr. Gabriela Mináriková, prednostka MÚ MČ Košice – Vyšné Opátske, túto odpoveď: „MČ Košice – Vyšné Opátske v súvislosti s COVID-19 nezaznamenala nárast pohrebov a aj tie, ktoré sa vykonali, boli vykonané za prísnych opatrení RÚVZ súvisiacich opatrení vlády.

MČ Košice – Vyšné Opátske je správcom cintorína – pohrebiska, kde sa uskutočňujú len obrady uloženia ľudských ostatkov do hrobu, prípadne po kremácii sa urna uloží v kolumbáriu do urnovej kóje. Pri samotnej účasti na obrade na cintoríne pozostalí rešpektovali prijaté opatrenia - boli disciplinovaní, nosili rúška a dodržiavali medzi sebou predpísaný dvojmetrový odstup. Ochranné rúška použili aj zamestnanci miestneho úradu, ktorí „dozorovali“ nad celým priebehom obradu.

Zomrelí upravovaní neboli, nakoľko na cintoríne v mestskej časti Vyšné Opátske sa uskutočňuje len obrad uloženia ostatkov do hrobu, kolumbária. MČ ako prevádzkovateľ pohrebiská nemá zriadenú pohrebnú službu – pohrebná služba je zabezpečovaná súkromnými pohrebníctvami. Obrady sa vykonávajú priamo na cintoríne, prípadne na pohrebiskách - cintorínoch v rámci Mesta Košice a následne sa ostatky prevezú na cintorín na Vyšné Opátske. Všetky úkony súvisiace s úpravou zomrelých vykonáva pohrebná služba. Obrady na cintoríne sa vykonávajú už nad uzatvorenou rakvou.

MČ za samotný priebeh s dodržiavaním prijatých opatrení, mimo cintorína, ktorého je správcom,nezodpovedá. Koncom mája sa smútočných obradov na cintoríne zúčastnilo najviac 40 ľudí.“


Mestská časť Košice – Šaca
MČ Šaca je správcom 2 cintorínov, ktoré sa nachádzajú na jej území (na Jabloňovej a na Šemšianskej ulici – písali sme o nich v č. I/2018 – dostupné online: https://www.pohrebnictvo.sk/vydania-2018-/). Odpovedala nám takto: „Nárast pohrebov nebol zaznamenaný. Najviac sa uplatňovalo ukladanie do hrobu/hrobky. V Dóme smútku na Jabloňovej ulici, ktorý je rozlohou menší sa počas obradov stretlo zhruba 10 ľudí  a v Dome smútku na Šemšianskej, ktorý je rozlohovo väčší, okolo 15 ľudí. Ostatní účastníci pohrebu stáli vonku , kde je zabezpečené aj ozvučenie z DS. Stoličky v DS boli rozložené tak, že rozostupy boli dodržané – aj vonkajší účastníci dodržiavali rozostupy medzi sebou. Účastníci a aj zamestnanci vrátane kňaza mali rúška a rukavice. Pri vstupe do DS bola a je zabezpečená aj bezdotyková dezinfekcia rúk. V našich DS nie sú priestory na úpravu zosnulých. Úpravu vykonávajú pohrebné služby, ktoré  zabezpečujú prevoz a manipuláciu s rakvou vrátane ukladania do hrobu/hrobky, pričom úpravu zabezpečujú vo vo vlastných priestoroch. Zomrelí boli počas obradu uložení v otvorených rakvách.“


Pripravil Pavol Ičo © Slovenské pohrebníctvo
foto Pavol Ičo a MČ Košice


Späť na tému Súčasnosť
 
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku