„Nelegálne“ pomníky kompetentní prehliadajú

30.10.2011

Pamätníčky popri cestách


V posledných rokoch popri cestných komunikáciách pribúdajú kríže, sviečky a tiež pomníky ako pamiatka na zosnulých po dopravných nehodách. Zaujímalo nás, ako sa k týmto pietnym pamiatkam osadených mimo cintorínov stavajú mestskí radní. Zistili sme, že niektoré mestá neregistrujú takéto pietne pamätníky vôbec. Iné samosprávy majú vedomosti o osadení krížov na miestnych komunikáciách, no neriešia ich, nakoľko zákon nezakazuje umiestňovať kríže a sviečky na verejných priestranstvách, čo nie je špecifikované ani vo všeobecne záväznom nariadení. Niektoré mestá registrujú aj nelegálne pomníky, no nič s nimi nerobia. Nepoznajú tých, ktorí pomníky vybudovali, alebo nechcú zasahovať do pietnej spomienky pozostalých. Sú však aj také pamätníky, ktoré už riešia pracovníci oddelenia stavebného úradu. (mli)

Banská Bystrica
Kontaktovala som vedúceho Stavebného  odboru  MsÚ Banská Bystrica, aj šéfa spoločnosti, ktorá pre mesto Banská Bystrica realizuje opravu a údržbu miestnych komunikácií. Obaja sa zhodli na tom, že kríže  pri cestách postavené pozostalými obetí dopravných nehôd  nevnímajú ako problém, resp. zatiaľ nezaznamenali žiaden podnet zo strany občanov, na základe ktorého by mali iniciovať kroky nutné k odstráneniu krížov, resp. k  riešeniu podobnej problematiky. 
Mgr. Monika Pastuchová, hovorkyňa primátora Banská Bystrica

Bratislava
IMG_0062V rámci slovenskej metropoly sleduje pomníky, pamätné kríže pri cestách Mestský ústav ochrany pamiatok (MÚOP). Ide o monitoring významných historických pomníkov, ale aj „novodobých“ krížov. V prvom prípade ide o aktivity, ktoré sa premietajú do evidencie, registrácie cenných pamiatkových objektov. Novodobé kríže, smútočné tabule pri cestách sú však len monitorované, mesto ich neregistruje, lebo z typologického hľadiska sa nejedná o pomníky, pamiatku, ktorá má celospoločenský odkaz.  V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že umiestnenie pomníkov a krížov v blízkosti komunikácií nie je osobitne upravené v cestnom zákone. Ak však takýto pomník alebo kríž (nadrozmerný, nebezpečný) bráni údržbe komunikácie, je správcom komunikácie odstránený. Ide však o veľmi citlivú otázku, kedy pri rozhodovaní aj samospráva vníma ľudskú stránku viac ako možnosť použitia represie.  Dnes sa okolo bratislavských hlavných cestných ťahov nachádza takmer stovka krížov, symbolických pamätníkov, ktoré pripomínajú tragickú udalosť, kedy pri dopravnej nehode vyhasol ľudský život. V ostatných desiatich rokoch sa objavujú kríže aj v centrálnych častiach hlavného mesta, pri vnútrosídliskových cestách, kde prichádzajú o život hlavne cyklisti alebo chodci. Tieto miesta sa často stávajú miestom, kde sa v deň tragickej udalosti, alebo v deň Pamiatky zosnulých, zhromažďujú nielen najbližší príbuzní, ale aj známi a tieto miesta pútajú väčší záujem, pozornosť širšej verejnosti.
Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, hovorca primátora Bratislavy

Trenčín
Mesto Trenčín na svojich pozemných cestných komunikáciách respektíve na ich okrajoch neregistruje osadenie krížov a pamätníkov pri cestách ako pamiatku na pozostalých po dopravných nehodách. Akékoľvek osadenie prvkov (dopravné značky, dopravné zariadenia a pod.) na pozemné cestné komunikácie sa riadi podľa platnej legislatívy SR,  súhlas o ich inštaláciu vydáva cestný správny orgán v súčinnosti s dopravným inšpektorátom policajného zboru SR. Pracovníci Miestneho úradu sa doposiaľ osadením, odstránením nelegálnych pomníkov ani kontaktovaním pozostalých nezaoberali. Problémy pri správe komunikácií sú minimálneho charakteru.
Ing. Benjamín Lisáček, vedúci útvaru interných služieb, Magistrát Mesta Trenčín

Žilina
Pracovníci mesta Žilina vedia, že sa  kríže pri miestnych komunikáciách nachádzajú, o pomníkoch vedomosť nemajú. To však nevylučuje skutočnosť, že sa niekde pomník nachádza. Nie je však menný zoznam, komu kríže patria. Nie je ani známy ich presný počet, hoci je nízky. Trend budovania krížov pri cestách je cca 20 rokov a viac. Pri správe a údržbe ciest podľa vyjadrenia spoločnosti, ktorá vykonáva správu, nespôsobujú kríže problémy, vzhľadom na ich nízky počet. Budovanie krížov podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve nie je zakázané. Toleruje sa. Vzhľadom na skutočnosť, že magistrát nepozná pozostalých, nekontaktuje sa s nimi. Stavebný zákon problematiku nerieši, nakoľko sa nejedná o stavbu.
Igor Choma, primátor mesta Žilina

Trnava
Mesto Trnava k dnešnému dňu eviduje v rámci mesta popri komunikáciách dva pomníky, ktoré si svojvoľne vybudovali pozostalí. Uvedené pomníky sú osadené na svojich miestach od doby tragických nehôd. Tieto pomníky boli osadené v roku 2002 a 2010. Pomníky mestu Trnava nespôsobujú žiadne problémy pri správe ciest. Budovanie pomníkov popri komunikáciách v súčasnosti nemá svoju legislatívnu úpravu. Pozostalí, ktorí uvedené pomníky vybudovali, nie sú v kontakte s mestom vo veci ich vybudovania a následnej legalizácie. Mesto Trnava neplánuje zasahovať do pietnej spomienky pozostalých.
Vladimír Butko, Magistrát Mesta Trnava

Nitra
IMG_9878wMesto Nitra neregistruje kríže ani pamätníky pri pozemných komunikáciách v meste. Tieto sa nachádzajú vždy mimo cestného pozemku. V obciach nie sú určené ochranné pásma komunikácii, čiže uvedené pamätníky sa nachádzajú väčšinou na pozemkoch, ktoré nie sú cestnými pozemkami a ktorých vlastníci by mali dať súhlas na ich umiestnenie. Mimo obce však platia ochranné pásma komunikácie a máme za to, že v takýchto prípadoch podlieha umiestnenie takýchto pamätníkov zvláštnemu užívaniu komunikácie v zmysle cestného zákona. Nepozorujeme trend zvyšovania počtu týchto krížov. Môžu spôsobovať menší problém pri údržbe zelene, pokiaľ sa jedná o verejnú zeleň. V neposlednom rade taktiež môžu odpútavať pozornosť aj vodičov motorových vozidiel. Pokiaľ máme vedomosť, tak žiaden zákon nezakazuje umiestňovať kríže, sviečky na verejných priestranstvách. Takéto užívanie verejného priestranstva nemáme ošetrené ani vo všeobecne záväznom nariadení. Pokiaľ sa však jedná o nejaký pomník, alebo pamätník pevne spojený so zemou, takéto umiestnenie podlieha stavebnému zákonu. Určite by sme prijali, ak by sa takéto pamätníky riešili v súčasnej legislatíve. Zatiaľ nebol zrušený ani jeden pomník. Uvedený pomník na miestnej komunikácii Štúrova v mestskej časti Mlynárce, na ktorý poukazujete, po konzultácii so stavebným úradom, podlieha stavebnému zákonu. Pozostalí budú oslovení na legalizáciu uvedeného pomníku, prípadne jeho zrušenie. V prípade ak nebude daný súhlas majiteľa pozemku, budú vlastníci uvedeného pomníku vyzvaní na jeho odstránenie.
Ing. Ján Pánský, referent pre dopravu, Magistrát Mesta Nitra

Prešov
V zmysle monitoringu cestného fondu na území mesta Prešov  a to miestnych komunikácií  neevidujeme  žiadne pietne pamätníky.  Za predpokladu vybudovania takého zariadenia, bude následne preverené na stavebnom úrade či je stavba  legálna. V zmysle zákona 135/1961 Zb. z. o pozemných komunikáciách môžu zariadenia takého, alebo obdobného charakteru odpútavať pozornosť vodiča.
Mgr. Kamil Sepeši, vedúci oddelenia verejnoprospešných činností, Magistrát Mesta Prešov

Košice
Pracovníci Magistrátu mesta Košice neevidujú kríže a pomníky popri cestách, z uvedeného dôvodu nemáme žiadnu štatistiku a ani ich evidenciu. Touto problematikou sme sa nezaoberali z toho dôvodu, že nemáme vedomosť o existencii pomníkov popri komunikáciách na území mesta Košice. Cestný zákon túto problematiku nerieši. 
Ing. Mikula Jozef, Referát dopravy, Magistrát Mesta Košice

Pohľad Slovenskej správy ciest
Mgr. Iveta Fedorová, vedúca odboru organizačno-správneho Slovenská správa ciest
Kríže a pamätníky sa nachádzajú aj pri cestách I. triedy, ktoré sú v správe Slovenskej správy ciest. SSC neeviduje tieto stavby, SSC má v správy vyše 3100 km ciest. Pomníky sú prekážkou pri údržbe ciest, najmä ak sú hneď za krajnicou. Pamätník je drobná stavba, postupuje sa podľa stavebného zákona. S pozostalými sa nekontaktujeme. Napriek tomu, že prekážajú v údržbe, rešpektujeme pietu pozostalých a tieto pomníky neodstraňujeme  - Pomník pred Nitrou na Trnavskej ceste sa nachádza pri miestnej komunikácii, nie pri ceste I. triedy.  

 

Hovoríme s hovorkyňou Prezídia Policajného zboru, Odbor komunikácie a prevencie, Kpt. Ing. Denisou Baloghovou

Registrujú dopravní policajti kríže a pamätníky na spravovaných komunikáciách, ktoré svojvoľne vybudovali pozostalí?
IMG_0058wPamätníky a kríže vnímame aj ako varovanie pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Pripomínajú nám, aká je tenká hranica medzi životom a smrťou. Je to akoby výkričník pre ostatných vodičov, aby dodržiavali rýchlosť, boli obozretní a predvídaví. Každý takýto kríž nám všetkým pripomína tragickú udalosť, pri ktorej vyhasol ľudský život a v mnohých prípadoch celkom zbytočne. Nielen dopravno-bezpečnostnými akciami, ale aj mnohými preventívnymi akciami sa snažíme apelovať na vodičov, či už motorových vozidiel alebo motocyklov, aby zbytočne nehazardovali so životmi a dodržiavali pravidlá cestnej premávky. Je však veľmi dôležité, aby miesto, kde je umiestnený kríž, neohrozovalo ostatných účastníkov. Všetci sa chceme vrátiť domov... nie nadarmo sa hovorí, radšej prísť neskoro ako nikdy.

Je budovanie krížov a pamätníkov na Slovensku mimo cintorínov vôbec legálne?
Problematiku cestných ochranných pásem upravuje ustanovenie § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). V cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich. Príslušný cestný správny orgán povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom. Zároveň príslušný cestný správny orgán môže nariadiť vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi nehnuteľnosti alebo zariadenia, aby v cestnom ochrannom pásme odstránil alebo upravil stavbu alebo zariadenie.

Spôsobujú kríže a pamätníky podľa dopravných policajtov problémy pri bezpečnosti cestnej premávky?
Čo sa týka bezpečnosti cestnej premávky, problém nastáva, ak pri takto postavenom kríži alebo pamätníku je odstavené motorové vozidlo na mieste, kde je to zakázané. Respektíve, ak je to z dopravno-bezpečnostného hľadiska neohľaduplné vo vzťahu k iným účastníkom cestnej premávky. Podľa zákona je účastník cestnej premávky povinný správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam.

-mli- © Slovenské pohrebníctvo
 
  Ostatné témy
Zvyklosti v Nepále
Hrobár kedysi a dnes
Pozvanie na kar
Plnia želania detí
Zvyklosti v gréckokatolíckej cirkvi
 
  Záhadné schránky na cintorínoch
Syndróm zlomeného srdca
Rusínske rituály pochovávania
Ako žiť po strate blízkeho
Rómovia na Slovensku
 
Späť na tému Tvárou v tvár smútku
Podporte náš článok