História cintorínov v Prahe

22.01.2013

Z pražských cintorínov

 Cisár Jozef II. svojím dekrétom z 23. augusta 1784 zrušil všetky mestské cintoríny, hrobky v kostoloch a kláštoroch. Dňa 1. júna 1786 boli pre potreby Prahy zriadené nové cintoríny za bránami obce, a to predovšetkým z hygienických dôvodov. Od toho času sa datuje vznik pražských cintorínov, napr. Malostranského, ktorý založili občania Starého mesta a Malej strany za hranicami obce, v miestach dnešného Smíchova.

vysehrad_300px_3469 Na Malostranskom cintoríne bol ako prvý pochovaný vrátnik z hradčanského ústavu šľachtičien, na Olšanoch bol 1. júla 1786 ako prvý pochovaný strážnik. Takto postupne vznikali pražské cintoríny, z ktorých niektoré majú odvodený svoj vznik od samostatných kláštorov a kostolov, ako napríklad Břevnovský cintorín pri Břevnovskom kláštore a Vyšehradský cintorín. So zánikom cintorínov vo vnútri Prahy a najmä s rozvojom predmestí a zrútením hradieb, vznikali v 2. polovici 19. storočia nové cintoríny.

vysehrad_hrobka_300px_3397Koncesnou listinou zo 6. novembra 1911 vznikol Pohrebný ústav hlavného mesta Prahy, kde boli začlenené všetky verejné cintoríny. Po vydaní zákona 180 zbierky zákonov z roku 1919, ktorým bolo povolené spopolňovanie zomrelých, začalo hlavné mesto Praha urýchlené riešiť stavbu krematória. Stalo sa tak vo verejnej kaplnke Olšanských cintorínov (dnešná Nová obradná sieň). Prevádzka začala fungovať 23. novembra 1921. Odvtedy sa prejavuje pokles tvorby plastik, dochádza k stagnácii rozvoja a údržby pražských cintorínov. Začínajú sa stavať krematóriá (Strašnice a neskôr Motol) a s nimi súvisiace urnové pohrebiská. Ako nový prvok vznikali rozptylové lúky, kolumbárne pohrebiská a oddelenie urnových hrobov. V sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia nastala tendencia rušiť niektoré pražské cintoríny, ako napríklad II. – V. cintorín na Olšanoch a cintorín v Záběhlicích.

olsany_300px_3288Na území hlavného mesta Prahy sa rozkladá celkovo 70 lokalít cintorínov, z toho 29 spadá pod Správu pražských cintorínov. 38 je zverených do starostlivosti mestských časti. Pohrebný ústav hlavného mesta Prahy spravuje 2 areály krematórií s urnovými cintorínmi a 1 zatiaľ nefunkčný cintorín (lokalita Evanjelického cintorína v Prahe 10 – Strašnicích). Zostávajúce cintoríny sú cirkevné.

Pripravil Marcel Lincényi © Slovenské pohrebníctvo
 


Späť na tému Z histórie
 
Podporte náš článok