Informácie Dušičky 2013

10.10.2013

Okresné mestá cintoríny

V tomto roku pripadajú tradičné sviatky Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých na prvý novembrový piatok a sobotu. Pripravili sme pre vás prehľad informácií z vybraných okresných miest na Slovensku, ktoré zahŕňajú otváraciu dobu, bezpečnostné opatrenia a dopravné obmedzenia. Informácie budeme uvádzať postupne, tak ako budú prichádzať z jednotlivých okresných miest.

Informácie nám už poskytli:
Prievidza
Martin
Púchov
Piešťany
Dunajská Streda
Banská Štiavnica
Galanta
Myjava
Komárno
Nové Zámky
     
Ďalej boli oslovené tieto mestá: Liptovský Mikuláš, Humenné, Levice

Informovať našich čitateľov z celého Slovenska o opatreniach vo svojom meste môže aj ktorékoľvek iné mestské zastupiteľstvo! Stačí ak nám pošle svoje informácie na pohrebnictvo@pohrebnictvo.sk a my ich automaticky zaradíme do tohoto infobloku.


Spravodajstvo z okresných miest


prievidza
Prievidza
Cintorín, cintoríny - Cintorín Prievidza

Otváracia doba - počas sviatočných dní na cintoríne od 6:00 do 21:00 (predajňa 1.-3.11. od 8:00 do 17:00)

Bezpečnostné opatrenia - zvýšená ostraha zo strany zamestnancov a Mestskej polície

Dopravné obmedzenia -

Regionálne oznamy - Tel. kontakt na cintorín: 046/5424767
 
Informácie poskytlo mesto Prievidza
Zaslal Ing. Bc. Beata Drozdová referent pre životné prostredie
Informácie poskytla Straková Jana

banskastiavnica
Banská Štiavnica
Cintorín, cintoríny - Mesto Banská Štiavnica má v správe 10 cintorínov funkčných a 3 cintoríny nefunkčné.
Funkčné cintoríny sú: Ev.a.v.n/Klopačkou, Lazaret, Pánsky za Piargskou bránou, Frauenberg, pod Novým zámkom, Štefultov-dolný, Štefultov-stredný, Štefultov-horný, Banky-katolícky, Banky-evanjelický.
Nefunkčné cintoríny sú: Predný na Zvonovom vŕšku, Zadný na Zvonovom vŕšku, Brána pokoja na Zvonovom vŕšku.

Otváracia doba - a) v letnom období, t.j. od 1.4. do 15.11. od 8.00 hod. do 20.00 hod
b) v zimnom období, t.j. od 16.11. do 31.3. od 8.00 hod. do 18.00 hod

Bezpečnostné opatrenia - Počas Sviatkov je zabezpečená služba na správe mestských pohrebísk. Tak isto vykonávajú dozor aj mestská polícia a štátna polícia.

Dopravné obmedzenia - Parkovanie je zabezpečené v blízkom okolí cintorínov.

Regionálne oznamy - Informácie získate na správe mestských pohrebísk na ulici J.K.Hella 7, v Banskej Štiavnici, alebo na č.t. 045/691 15 59, mobil: 0903 127 352
 
Informácie poskytlo mesto Banská Štiavnica
Zaslala Miriam Sláviková, miriam.slavikova@banskastiavnica.sk

puchov
Púchov
Cintorín, cintoríny - mestský cintorín Púchov, Horné Kočkovce, Staré Nosice, Hrabovka, Vieska, Ihrište, Hoštiná

Otváracia doba - Počas sviatkov sú všetky cintoríny prístupné, brány sa nezamykajú ani v nočnom čase.

Bezpečnostné opatrenia - Na bezpečnosť dohliadajú častejšie hliadky pracovníkov mestskej polície.

Dopravné obmedzenia - Dopravné opatrenia u nás nie sú vykonávané a vzhľadom na veľkosť cintorínov nie sú potrebné.

Regionálne oznamy - Opatrenia v čase dušičiek spočívajú hlavne v posilnení veľkokapacitných nádob na vývoz komunálneho odpadu a ich častejšie vyprázdňovanie. Správa cintorínov je prítomná na mestskom cintoríne Púchov počas celých sviatkov, takže návštevníci, ktorí pricestujú zo vzdialenejších miest majú možnosť zaplatiť nájom za hrobové miesto, príp. požiadať o vydanie nájomnej zmluvy ak ju ešte nemajú. Zároveň pracovníci zabezpečujú vysýpanie malých košov na odpadky.
 
Informácie poskytlo mesto Púchov
Zaslal Ing. Ladislav Halas,PTSM s.r.o. Púchov

piestany
Piešťany
Cintorín, cintoríny - na Bratislavskej ceste, na Žilinskej ceste a v miestnej časti Kocurice

Otváracia doba - Doba prevádzky je stanovená VZN mesta Piešťany č. 3/2012 nasledovne:
od 1.4. - 10.11. od 6.30 - 21.00 hod
od 11.11. - 31.3. od 7.00 - 19.00 hod

Bezpečnostné opatrenia - Počas sviatkov bezpečnosť na pohrebiskách je zabezpečovaná príslušníkmi mestskej polície a zamestnancami strediska Pietnych služieb.

Dopravné obmedzenia - Na dopravnú situáciu dohliadajú príslušníci polície.

Regionálne oznamy - Oznamy o prevádzkovej dobe kancelárie pietnych služieb počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých sú uverejnené v miestnych inzertných novinách AB Piešťany a budú aj na web stránke SMP Piešťany.
 
Informácie poskytlo mesto Piešťany
Zaslala Ing. Eliška Gocká, manažérka strediska Pietnych služieb

myjava
Myjava
Cintorín, cintoríny - Horný cintorín na Novomestskej ulici, Dolný cintorín na Brezovskej ulici a cintorín v mestskej časti Turá Lúka.

Otváracia doba - Cintoríny okrem toho na Turej Lúke nie sú oplotené, nemajú určené otváracie hodiny, sú voľne prístupné príbuzným zosnulých.

Bezpečnostné opatrenia a dopravné obmedzenia - Pred Pamiatkou zosnulých – Dušičkami majú príslušníci Mestskej polície Myjava posilnené hliadky a monitorujú jednotlivé cintoríny od 15. 10. 2013. Sledujú dopravnú situáciu na cintorínoch a v ich okolí najmä počas víkendov, na sviatok Všetkých svätých a Pamiatku zosnulých a v prípade potreby ju usmerňujú.

Regionálne oznamy -
 
Informácie poskytlo mesto Myjava
Zaslal Mgr. Marek Hrin, hovorca mesta Myjava

galanta
Galanta
Cintorín, cintoríny - Nový cintorín, ul. Hodská; Starý cintorín, ul. Bratislavská; mestská časť Hody, Cintorín Hody; mestská časť Javorinka, Cintorín Javorinka; mestská časť Nebojsa, Cintorín Nebojsa.

Otváracia doba - Prevádzková doba na cintorínoch je od 6,00 hod. do 20,00 hod.

Bezpečnostné opatrenia a dopravné obmedzenia - V dňoch 1., 2. a 3. 11. 2013 Technické služby mesta Galanta zabezpečia dozor na Novom cintoríne, ul. Hodská a Starom cintoríne, ul. Bratislavská od 8,00 hod. do 20,00 hodín. Bezpečnostné a dopravné opatrenia bude v uvedené dni riešiť mestská polícia.

Regionálne oznamy - V dňoch 1. a 2. 11. od 13,00 hod. do 17,00 hod. bude možné uhradiť poplatky za prenájom hrobového miesta na Správe cintorínov – Nový cintorín, ulica Hodská, č.tel.: 0317806854.
 
Informácie poskytlo mesto Galanta
Zaslal Morovič František, Technické služby mesta Galanta, vedúci PT-úseku

novezamky
Nové Zámky
Cintorín, cintoríny - Mestský cintorín Nové Zámky

Otváracia doba - V čase od 31.10.2013 do 03.11.2013 bude mestský cintorín otvorený pre verejnosť v čase od 7.00 hod. do 21.00 hod.

Bezpečnostné opatrenia - Bezpečnosť a plynulý priebeh počas sviatku Všetkých svätých bude zabezpečovať mestská polícia Nové Zámky v spolupráci so štátnou políciou SR.

Dopravné obmedzenia - Mesto Nové Zámky v spolupráci s firmou Arriva zabezpečilo mimoriadnu mestskú dopravu počas sviatkov.

Regionálne oznamy - http://www.novezamky.sk/
 
Informácie poskytlo mesto Nové Zámky
Zaslala Ing. Monika Slatárovičová, Sekretariát prednostu MsÚ

komarno
Komárno
Cintorín, cintoríny - Cintoríny mesta Komárno – Nová Stráž, Kava, Čerhát a Hadovce.

Otváracia doba - Otváracia doba pohrebiska mestských cintorínov mesta Komárno – Nová Stráž, Kava, Čerhát a Hadovce je nepretržitá. Pohrebiská sú otvorené počas celého roka rovnako.

Bezpečnostné opatrenia a dopravné obmedzenia - Mestská polícia Komárno /ďalej len MsP/, ako každý rok zabezpečuje dopravný režim - plynulosť a bezpečnosť Ul. Cintorínsky rad v Komárne počas "Dušičiek". Zabezpečuje hlavne bezpečné parkovanie návštevníkov, príslušníci MsP napomáhajú bezpečnému zaparkovaniu ako aj napomáhajú bezpečnému opusteniu /cúvanie/ z parkovísk, aby nedošlo k dopravným nehodám. Ďalej zabezpečujeme stály dohľad nad verejným poriadkom ako v samotnom cintoríne tak aj v blízkom okolí. Zvýšené bezpečnostné opatrenia sú plánované od 31.10.2013 do 03.11.2013 v čase od 08.00 hod. do 20.00 hod.
Informácie poskytla Mestská polícia Komárno, mp@komarno.sk

Regionálne oznamy - Zároveň Vám oznamujeme, že o cintorínoch v meste Komárno, ktoré spravuje CINTORÍNY s.r.o., a o druhom pohrebisku reformovanej cirkvi, Vám nevieme podať informácie, nakoľko ich nespravuje mesto Komárno.
 
Informácie poskytlo mesto Komárno
Zaslala Denisa Tóthová, denisa.tothova@komarno.sk

dunajskastreda
Dunajská Streda
Cintorín, cintoríny - Dunajská Streda, Malé Blahovo, Mliečany

Otváracia doba - Cintorín v Dunajskej Strede je prístupný verejnosti v čase od 30. októbra do 3. novembra od 7.00 - 20.00 hod. Cintoríny v Malom Blahove a v Mliečanoch sú verejnosti prístupné bez časového obmedzenia.

Bezpečnostné opatrenia -

Dopravné obmedzenia -

Regionálne oznamy -
 
Informácie poskytlo mesto Dunajská Streda
Informácie poskytol Dezider Szabó
Zaslala Ing. Gabriela Bajnok, Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., tel.: 0908 798 886

Martin


Cintorín, cintoríny - Sklabinská ulica, Národný cintorín, Kolónia Hviezda, Jahodnícky cintorín

Otváracia doba - od 01.04. do 30.09. v čase od 8.00 hod. do 20.00 hod.
od 01.10. do 30.10. v čase od 8.00 hod. do 19.00 hod.
od 31.10. do 02.11. v čase od 8.00 hod. do 21.00 hod.
od 03.11. do 31.03. v čase od 8.00 hod. do 19.00 hod.

Bezpečnostné opatrenia a dopravné obmedzenia - V súvislosti so sviatkom svätých na základe skúseností z predchádzajúcich rokov má mestká polícia posilnené služby a počas týchto dní vo zvýšenej miere monitoruje poriadok na cintorínoch a v ich okolí a v prípade potreby usmerňuje premávku tak, aby bola v maximálne možnej miere zebezpečená plynulosť a bezpečnosť pre vodičov a chodcov v okolí cintorínov.

Regionálne oznamy -
 
Informácie poskytlo mesto Martin
Zaslal Jozef Petráš, petras@martin.sk, 0905 573 452, Útvar komunikácie, marketingu, protokolu a zahraničných vzťahov


Redakcia nezodpovedá za naplnenie obsahu uvedených údajov, ktoré obdržala od jednotlivých zastupiteľstiev © Slovenské pohrebníctvo


Podporte náš článok