Tri cintoríny v obci

11.07.2023

Cintorín v Plešivci

V katastri obce Plešivec, ktorá sa nachádza v južnej časti gemerského regiónu na juhovýchodnom Slovensku, sú tri pohrebiská. My sme navštívili najväčšie z nich.

Okrem rozlohou najväčšieho, obecného cintorína na Domickej ulici, je v Plešivci aj židovský cintorín, kde odpočíva bývalý majiteľ plešiveckej parketárne a zároveň zakladateľ tunajšej psychiatrickej liečebne Samuel Blum. Toto pohrebisko, umiestnené medzi rodinnými domami pri centre obce, však nie je udržiavané a vzhľadom na poškodené oplotenie je voľne prístupné.

Ďalší cintorín je situovaný v miestnej časti Osada. Podľa vyjadrenia kultúrneho referenta obecného úradu Michala Horvátha je to malý a veľmi málo využívaný cintorín, patriaci pod správu obce Plešivec. Prenájom hrobového miesta na 10 rokov tu stojí 12 eur. Za prenájom miesta pre dvojhrobku na celú dekádu treba zaplatiť 24 eur, v prípade detského hrobu 8 eur. Za odvoz odpadu z pohrebiska v časti Osada sa platí 6 eur na 10 rokov.

Na území (hlavného) obecného cintorína na Domickej ulici sa pochováva od 18. storočia. Obec ako zriaďovateľ a prevádzkovateľ pohrebiska používa moderný softvér WinCity cintorín, kde je uložená databáza hrobových miest. O cintorín sa starajú štyria zamestnanci obecného úradu. V areáli je viacero zdrojov vody napájaných z verejného vodovodu a sú tu i tabule s orientačnou mapou, zoznamom zomrelých a prevádzkovým poriadkom pohrebiska. Súčasťou cintorína je tiež budova Domu smútku, o ktorý sa stará obec. Keďže je mortalita v Plešivci približne na úrovni 1 – 2 úmrtia mesačne, obec zatiaľ neplánuje rozširovať plochu cintorína. Zvýšenú úmrtnosť tu navyše nezaznamenali ani počas pandémie ochorenia COVID-19.

Miestni občania preferujú pochovávanie do zeme a menej majetní Plešivčania majú možnosť vykopať hrob pre zosnulého aj sami, podobne ako napríklad v Hrhove (článok o cintoríne v tejto obci nájdete na našich stránkach). Zamestnanci obecného úradu sa pravidelne stretávajú so žiadosťami o pochovanie zomrelých, ktorí nemali trvalý pobyt v Plešivci, no pochádzali odtiaľto a priali si, aby ich pozostatky ležali v rodnej zemi. Týka sa to najmä ľudí, ktorí sa presťahovali do okolitých dedín.

Obecný cintorín je udržiavaný na slušnej úrovni, pietnej atmosfére však neprospievajú zvalené náhrobky pri Dome smútku. Vo vkusných hroboch označených logom psychiatrickej liečebne Samuela Bluma, pri ktorých sa dá posedieť na kamenných laviciach, odpočívajú pacienti pochovaní na náklady obce. Na pohrebisku je tiež pomník pacientom, ktorí zomreli počas druhej svetovej vojny v plešiveckej vojenskej nemocnici.

V roku 2007 tu boli uložené pozostatky významného básnika Daniela Dušíka (1923 – 2007), ktorý publikoval v maďarčine pod umeleckým menom Dénes György. Bol členom Spolku maďarských spisovateľov na Slovensku, vydal 21 zväzkov básní a prispel do niekoľkých antológií.

Venoval sa prírodnej poézii, tvorbe pre deti aj prekladateľstvu. Vo svojich dielach zdôrazňoval význam sebareflexie. Pracoval ako úradník, v rokoch 1951 až 1985 bol redaktorom maďarskej literárnej relácie v Česko-slovenskom rozhlase. V Plešivci nesie jeho meno základná škola s vyučovacím jazykom maďarským.
 
Pacientom
Pomník pacientom, ktorí zomreli počas druhej svetovej vojny v plešiveckej vojenskej nemocnici - detail. (foto: Pavol Ičo)
 
Podľa Všeobecného záväzného nariadenia č. 4 /2015 (ďalej len: VZN), ktorým obec Plešivec vydala prevádzkový poriadok pohrebiska a pohrebnej služby, zahŕňa prevádzkovanie pohrebiska vykopanie hrobu a zasypanie hrobu; vykonávanie exhumácie; vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska; správu pohrebiska; správu márnice a Domu smútku; podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko; údržba komunikácií a zelene na pohrebisku; spôsob nakladania s odpadmi. Nariadenie určuje aj činnosti v rámci prevádzkovania pohrebnej služby: „a) počiatočnú starostlivosť o ľudské pozostatky, b) úpravu ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy“ atď.

Správca pohrebiska však nemá k dispozícii vozidlo na prevoz zosnulých, a tak musí pohrebné vozidlo zabezpečiť objednávateľ pohrebu.

K povinnostiam obce patrí aj zabezpečenie pochovania zosnulého, a to v prípade ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie, alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od smrti.

Návštevníci pohrebiska by sa mali správať v súlade s dobrými mravmi a primeranou úctou, ktorá k tomuto pietnemu miestu patrí (t. j. nesmú sa správať hlučne, odhadzovať odpadky mimo vyhradených miest, fajčiť, požívať alkohol atď.), inak im hrozí finančná pokuta. Do areálu cintorína je zakázané vodiť zvieratá a deti mladšie ako 10 rokov sem môžu vstupovať iba v sprievode rodičov.

Článok 19 VZN stanovuje pravidlá pre výkop hrobov: „a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2m, b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody, c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3m, d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m“.

Tlecia doba, počas ktorej musia byť ľudské ostatky uložené v hrobe, trvá na tomto pohrebisku prinajmenšom 10 rokov, resp. aj dlhšie – v závislosti od zloženia pôdy.

V letnom období (od apríla do októbra) je cintorín otvorený denne od 7:00 do 20:00 hod, v zimnom období (november – marec) každý deň od 8:00 do 17:00 hod., s výnimkou sviatku Pamiatky zosnulých, keď sa otváracia doba predlžuje až do 22:00 hod.

Za prenájom hrobového miesta na cintoríne na Domickej ulici v Plešivci zaplatíte 20 eur na 10 rokov, kopanie hrobu pre dospelého stojí 75 eur, za použitie obradnej siene je potrebné zaplatiť 12 eur, prenájom chladiaceho boxu za každý začatý deň vyjde na 8 eur.

V prípade záujmu je možné objednať si ďalšie služby - napríklad prenos rakvy s ľudskými pozostatkami k hrobovému miestu, jej uloženie do hrobu a následné zakrytie vrstvou zeminy vyjde na 60 eur.

Cez víkend alebo v dňoch pracovného pokoja sa uvedené sadzby za kopanie hrobu, ako aj za iné služby navyšujú o 50 %.

Plešivec včera a dnes
Obec Plešivec v novodobej histórii preslávila hlavne tunajšia psychiatrická liečebňa. Dejiny tejto obce však siahajú oveľa hlbšie než do roku 1898, keď Samuel Blum položil základný kameň plešiveckého ústavu.

Názov usadlosti, z ktorej sa vyvinula súčasná obec, bol motivovaný pomenovaním holých, teda „plešivých“ skál v okolí. V archívnych dokumentoch môžeme nájsť rôzne variácie názvu tejto lokality – v 13. storočí „Pelsócc“, „Plesuck“, „Plesuch“, „Plesúcz“, „Peleseuch“. O storočie neskôr „Plusuch“, „Plysouch“, „Pilisych“ či „Plusuti“. Súčasné pomenovanie pochádza z roku 1920.

Toto územie spočiatku patrilo pod správu Avarskej ríše, po príchode Maďarov patrilo do Uhorska. Následkom tureckého vpádu v 16. storočí sa počet obyvateľov dramaticky znížil.

Plešivec bol od roku 1719 sídlom Gemerskej a od roku 1786 zlúčenej Gemersko-malohontskej župy. O túto výsadu však prišiel koncom 19. storočia. Najstaršou doteraz stojacou stavebnou pamiatkou v Plešivci je gotický kostol, pôvodne zasvätený svätému Jurajovi, ktorí kedysi slúžil veriacim rímskokatolíckeho vierovyznania. Postavený bol na mieste staršieho chrámu z 13. storočia pravdepodobne v prvej polovici 14. storočia. V neskorších obdobiach bol niekoľkokrát prestavovaný.

V Plešivci stál aj hrad, vybudovaný na prelome 13. a 14. storočia. Ten ale v 16. storočí zbúrali vojská Maximiliána II. na odvetu za spojenectvo miestneho šľachtica a majiteľa hradu Juraja Bubeka s Turkami.

Za spoluprácu ďakujeme pracovníkom Obecného úradu v Plešivci.

Pripravil a foto poskytol Mgr. Pavol Ičo © Slovenské pohrebníctvo

Publikované na portáli SP net 07. 2023
 
Späť na tému O cintorínoch
 

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 32 fotografií
Podporte náš článok