08.01.2020

Zmeny v zákone č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve

Zmeny v zákone č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve začali platiť už v januári 2020

 

Národná rada schválila 28. októbra zákon č. 398/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala tento zákon 14. novembra a tak zmeny v ňom uvedené začali platiť 1. januárom 2020. Poďme sa teraz pozrieť čo nové prináša zákon a ako sa to dotkne prevádzkovateľov pohrebných služieb a krematórií.

 

Prioritou je pieta

V § 2 sú dodatky, ktoré kladú dôraz na pietu pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ostatkami. Citlivé pristupovanie k zosnulým a ukotvenie tohto princípu v zákone si vyžiadalo viacero prípadov posledných rokov, kedy boli očividne porušované zásady etiky a piety.

 

Ekológia má zelenú

§ 2 sa tiež hovorí o ekologickom pochovávaní SPOPOLNENÝCH ľudských pozostatkov alebo ostatkov na pohrebisku v biologicky rozložiteľnej urne. Ekologické cintoríny sa môžu už oficiálne zakladať.

 

Ľudský život si zaslúži pozornosť už od okamihu splodenia

Ďalšou dôležitou zmenou je pochovávanie potratených alebo predčasne odňatých ľudských plodov ak o ich vydanie požiadal  rodič najneskôr 4 dni od vzniku tejto skutočnosti. Prakticky sa potom na tieto pozostatky vzťahujú tie isté podmienky ako napríklad na zomrelú dospelú osobu.

 

Úprava časových lehôt

V § 3 sa menia časové lehoty na pochovanie. Pristúpilo sa k rešpektovaniu interných pravidiel niektorých náboženských spoločenstiev a cirkví, skrátila sa doba plynutia uloženia zosnulého od okamihu smrti zo 48 na 24 hodín. Telo teda nemusí byť uložené od úmrtia 48 hodín, ale len polovičný čas.

 

Povinnosti zdravotníkov a poskytovateľov sociálnych služieb sa sprísňujú

V samostatne pridanom písmene g) v § 5 bod (1) sa zdôrazňuje povinnosť zabezpečiť označenie ľudských pozostatkov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľom sociálnej služby ešte pred odovzdaním pozostatkov tak, aby nedošlo k zámene s inými ľudskými pozostatkami. Označenie musí zodpovedať listu o prehliadke mŕtveho.

 

Zosnulí liečení rádionuklidmi si vyžadujú zvláštny prístup

V pôvodnom znení zákona sa spomínali ľudské pozostatky kontaminované rádioaktívnymi látkami len v § 4 (1) d) s odvolaním na radiačnú ochranu podľa osobitného predpisu. Po novom je už poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri úmrtí osoby, ktorej sa aplikoval rádionuklid povinný zabezpečiť uloženie tela do miestnosti vyhradenej pre mŕtvych kontaminovaných rádionuklidmi a oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu radiačnej ochrany. Určuje to dodatok § 5 nový odsek (3) a podľa § 36a (4) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí plnenie povinností podľa § 5 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2020 najneskôr od 30. júna 2020. Porušenie týchto povinností postihuje § 33 Iné správne delikty  ods 1 písmeno d).

 

Bez kompletne vypísaných dokladov je prevoz zakázaný

Podľa doplneného § 6 (10) Preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, ktorých úmrtie nie je doložené úplne vypísaným dokladom podľa § 8 ods. 4 písm. a), je zakázaná.

 

Prevádzkový poriadok po novom

Okrem povinnosti vypracovania Prevádzkového poriadku pohrebnej služby (čo platilo aj doteraz) je povinnosť predložiť tento poriadok príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva hneď (vypustená je lehota 1 rok), tiež je nutné prekladať tento poriadok opätovne ak príde k nejakej zmene v jeho obsahu.

 

Pracovný pomer zamestnancov pohrebných služieb, zákaz vstupu ku chladničkám

§ 8 ods 4 písm s), každá pohrebná služba bude musieť mať svojich zamestnancov v pracovnoprávnom pomere, ktorí ako jediní vykonávajú manipuláciu s ľudskými ostatkami a pozostatkami. Podľa § 36a (3) musí byť táto podmienka splnená najneskôr dňom 31. marca 2020. Novinkou je aj písmeno t) ktoré pribudne v § 8 ods 4, ktoré zakazuje pozostalým vstup do priestorov, kde je umiestnené chladiace a mraziace zariadenie.

 

Ochranné pásmo celkom v rukách miest a obcí

Novela sa venuje aj 50 metrovému ochrannému pásmu okolo cintorínov. Uvoľňuje ruky obciam a mestám, ktoré si môžu podľa schváleného všeobecne záväzného nariadenia upraviť šírku ochranného pásma podľa svojich potrieb (max 50m) a taktiež môžu definovať činnosti, ktoré sa nesmú v tomto pásme vykonávať počas pohrebu. Ak obce nestanovia podmienky ochranného pásma vo svojom VZN, ochranné pásma zaniknú podľa § 36a (5) dňom 31. marca 2020

 

Zákon č. 398/2019 Z.z., ktorý schválila NR SR je dostupný tu: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-398

 

Kompletné znenie novelizovaného zákona č 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájdete aj na našom portáli.

 

Pripravil a ilustračné foto NR SR poskytol pavel ondera © Slovenské pohrebníctvo
8.1.2020
 
 
Podporte náš článok