Tvrdenie ÚDZS, že SAPaKS oslovila TV Markízu kvôli konkurenčnému boju PS je zavádzajúce

15.10.2013

Vyjadrenie SAPaKS ku tlačovej správe ÚDZS

Vyjadrenie SAPaKS ku reakcii ÚDZS (zverejnenej na portáli ÚDZS), na reportáž odvysielanú v TV Markíza dňa 8.10.2013
 
Z reakcie ÚDZS vyplýva, že Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb (ďalej len SAPaKS) sa zapodieva konkurenčným bojom medzi pohrebnými službami a preto oslovila TV Markízu. (celé znenie Tlačovej správy ÚDZS - aktuálne uverejnené na webe ÚDZS ku dňu 14.10.2013)

SAPaKS sa voči takémuto stanovisku ÚDZS ohradzuje. Naším cieľom a činnosťou je predovšetkým dbať na etický prístup nielen našich členov, ale aj na dodržiavanie etiky v celom sektore pohrebníctva. Tak isto sledujeme dianie na Slovensku z pohľadu dodržiavania Zákonov SR, najmä Zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Preto, keď sme dostali podnety, ktoré poukazovali na porušenie zákona o výberovom konaní s firmou Koroner s.r.o., na ktoré nás upozornili okrem našich členov aj iné subjekty, sme dňa 30.5.2013 požiadali pani predsedníčku Úradu o vysvetlenie v danej veci. Ďalej sme sa venovali v našej korešpondencii s ÚDZS faktu, že výberové konanie na firmu  Koroner s.r.o., bolo účelové a netransparentné.

Keďže z následných odpovedí nebolo zrejmé žiadne riešenie, ba práve naopak, na portáli ÚDZS sa objavilo výberové konanie s pochybnými podmienkami na zriadenie uvedenej služby, SAPaKS podala dňa 7.10.2013 podnet na prešetrenie verejného obstarávania na Úrad pre  verejné obstarávanie. Ďalší podnet na prešetrenie smeroval toho istého dňa i na NKÚ SR.

Až po týchto krokoch SAPaKS informovala slovenské médiá a žiadala o zverejnenie celej veci. Ako bola reportáž spracovaná redakciou TV Markíza, nemohla SAPaKS nijako ovplyvniť.

Za závažný fakt potvrdzujúci naše závery považujeme, že v reportáži 8.10.2013 v Televíznych novinách bolo potvrdené samotným majiteľom firmy Memória s.r.o. (zazmluvnenej ÚDZS na vývoz zosnulých z bratislavských nemocníc), že dotyčný majiteľ firmy Koroner s.r.o., je jeho bývalý zamestnanec. Aj keď sa ďalej v reportáži venovali skôr nezrovnalostiam v časových údajoch uvádzaných na výkazoch, vykázané kilometre, ktoré sú smerodajné pre fakturáciu, boli nadhodnotené, ÚDZS preto vyplatilo  firme Koroner s.r.o. viac ako sedemtisíc EUR za uvedenú službu.

Celej záležitosti sa SAPaKS bude aj naďalej intenzívne venovať až k jej úplnému doriešeniu.
 
Ladislav Stríž, predseda SAPaKS
Podporte náš článok