Pracovné stretnutie

28.06.2016

SAPaKS podporila aktivity v oblasti smútkového poradenstva

 Smútkové poradenstvo by mohlo byť prospešné tak pre pozostalých, ako aj pre pracovníkov pohrebných služieb. Vyhlásil to predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž na pracovnom stretnutí o smútku, ktoré v utorok 28. júna v Bratislave organizovala Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky.
 

Cieľom pracovného stretnutia bolo zhodnotenie vlastných skúseností ohľadom smútku a smútenia na Slovensku a v Českej republike a taktiež prerokovanie možnosti práce smútkových poradcov na Slovensku, vrátane zváženia možností vytvorenia Asociácie poradcov v smútení.

Na pracovnom stretnutí vystúpili viacerí odborníci na tému ich skúseností a dobrých praxí zo smútkového poradenstva. „V poslednej dobe sa čoraz častejšie zamýšľam nad tým, prečo sú pozostalí na Slovensku vystavení väčšiemu stresu v rodine, či nekalému spôsobu mnohých podnikateľov v pohrebníctve, respektíve doktorov, ktorí sú napojení na pohrebné služby, či už z vlastnej iniciatívy, alebo na podnet podnikavého subjektu,“ konštatoval to na pracovnom stretnutí o smútku predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž, ktorý privítal školenie pracovníkov pohrebných a kremačných služieb v oblasti smútku a smútenia.

IMG_5667
Na stretnutí prebiehali aj neformálne rozhovory
Štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia Kolobeh života Mgr. Jana Pitková poukázala na skutočnosť, že už Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti z roku 2006 v bode Rozvoj starostlivosti v odbore hovorí o potrebe rozvíjať nové formy pomoci pozostalým a to podporou vzniku inštitúcie poskytujúcej smútočné poradenstvo pozostalým, podporou vzniku svojpomocných skupín pozostalých, ale aj podporovaním vzdelávania lekárov, sestier, sociálnych pracovníkov, klinických psychológov v oblasti smútkového poradenstva. Podľa riaditeľky neziskovej organizácie Plamienok MUDr. Márie Jasenkovej je potrebné vytvoriť odbornú pracovnú skupinu ohľadom vzdelávania odborníkov a širokej verejnosti v oblasti smútkového poradenstva. MUDr. Jolana Kusá z Ligy za duševné zdravie SR zase navrhla organizovať odbornú konferenciu na tému smútku a smútkového poradenstva.

Pracovného stretnutia sa taktiež zúčastnila MUDr. Lucia Žlnayová, PhD. zo Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti,  doc. PhDr. Eva Morovicsová, PhD., MPH, z Psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitnej nemocnice Bratislava, zástupkyne občianskeho združenia Ke kořenům z Českej republiky, občianskeho združenia Krídla, zástupkyne hospica Bardejov, či sociálni pracovníci hospica Nitra. Na stretnutí taktiež bolo premietané DVD s príhovorom PhDr. Mgr. Naděždy Špatenkovej, PhD. z Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o vytvorení Asociácie smútkových poradcov v Českej republike.

Účastníci pracovného stretnutia sa v závere dohodli na tom, že sa opätovne stretnú pri okrúhlom stole v septembri a taktiež pri odbornom paneli v novembri, ktoré bude organizovať Liga za duševné zdravie pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia (10. október). Zúčastnení pracovného stretnutia taktiež privítali ponuku predsedu Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb na III. ročník Medzinárodnej výstavy pohrebníctva SLOVAK FUNERAL, ktorá sa uskutoční 10 - 12. novembra 2016 vo výstavisku Expo Center v Trenčíne, ako aj ponuku prezentovať príspevky na tému smútkového poradenstva v odbornom časopise Slovenské pohrebníctvo, ktoré vydáva SAPaKS.
 

Pripravil Marcel Lincényi, foto Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo


Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 12 fotografií
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku