Skupina V4

27.12.2017

Pri cezhraničných prevozoch treba dodržiavať zákon

V rámci štátov skupiny V4 sa dlhodobo usilujeme o aktívnu spoluprácu v oblasti poskytovania pohrebných služieb. Na mnohých stretnutiach zaznievajú návrhy na riešenie problémov, ktoré vznikajú v tých situáciách, kedy dochádza k prieniku poskytovania služieb zákazníkovi v rámci dvoch susediacich štátov. Ide najmä o medzinárodné prevozy, kde je spolupráca nevyhnutná. V našich krajinách neplatia tie isté zákony, ale jak jedna, tak aj druhá strana musí dodržiavať zákon platiaci na území, na ktorom sa práve pohybuje.

Na medzinárodnej konferencii v Trenčíne, ktorá bola súčasťou výstavy Slovak Funeral, už v roku 2014 odzneli konkrétne príklady, kde pri cezhraničných prevozoch vyvstávajú problémy kvôli neznalosti platných zákonov. Ako povedal predseda SAPaKS Ladislav Stríž: „Vzájomná informovanosť a zosúladenie platnej legislatívy je cesta, ktorou sa musíme uberať. Tento krok za nás nemôžu urobiť žiadne organizácie na poli pohrebníctva v Európe, toto si musíme urobiť sami, až potom je reálna šanca stať sa akceptovateľným subjektom pre všetky už dávno fungujúce organizácie EÚ.“

Pohrebné vozidlá
Prevoz tiel zosnulých v rámci EÚ definuje Dohoda o prevoze tiel zosnulých osôb zaradená do série európskych dohôd pod číslom 80 platná v SR od 19. 2. 1996 a Medzinárodný dohovor o prevoze tiel mŕtvych osôb zo dňa 10. 2. 1937 v Berlíne, platný v SR od roku 1993.
 
Okrem týchto dohôd spresňuje používanie pohrebných vozidiel na Slovensku Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Ak sa teda na našom území pohybuje vozidlo prevážajúce telesné pozostatky/ostatky, musí spĺňať technické parametre uvedené práve v tomto zákone, konkrétne v paragrafe 6.

§ 6 (1) Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa môžu prepravovať po pozemných komunikáciách len vo vozidle na tento účel vyrobenom alebo vo vozidle na tento účel upravenom podľa odseku (2).

Tieto podmienky výroby alebo úpravy sa definujú v Zákone 725/2004 Z. z. a v Zákone 548/2007 Z. z., ktorý dopĺňa a mení Zákon 725/2004 Z. z. Pre vozidlá registrované v inom štáte platí, že definíciu „Pohrebné vozidlo“ musia mať uvedenú v technickom preukaze.

(2) Vozidlo, ktoré je upravené na prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov po pozemných komunikáciách, musí byť vybavené chladiacim zariadením, ktoré musí byť schopné dlhodobo udržať ložný priestor pri teplote do 8° C. Ložný priestor musí mať osvetlenie a musí byť vybavený úchytkami potrebnými na upevnenie rakvy alebo transportného vaku; priestor určený pre posádku musí byť oddelený od ložného priestoru utesnenou prepážkou.

Tieto podmienky zväčša neplatia takto komplexne v iných štátoch V4. Na území Slovenska sú však podmienkou prepravy a ich porušenie môže byť sankcionované.

(6) Účel využívania vozidla a jeho vybavenie chladiacim zariadením musí byť vyznačený v osvedčení o evidencii a v technickom osvedčení vozidla.
(7) Na vozidlo, ktoré je určené na miestnu prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 6.


Toto sa vzťahuje na vozidlá, pohybujúce sa na miestnych komunikáciách (pri prevoze rakvy k Domu smútku alebo na miesto uloženia na cintoríne), tu sa môže použiť dopravný prostriedok podľa želania objednávateľa obradu (mechanický vozík, automobil s otvoreným úložným priestorom, koč ťahaný koňmi a pod)

Možné sankcie definuje Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v paragrafe 33 Iné správne delikty
§ 33 (9) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prepravuje ľudské pozostatky a ľudské ostatky po pozemných komunikáciách v rozpore s § 6 ods. l až 6 a § 7 ods. 1.

Paragraf 7 sa odvoláva na Medzinárodné dohody EÚ, ktoré určujú spôsob uloženia ostatkov, prepravnú schránku i sprievodné doklady pri preprave, ktoré treba tiež dodržať.

(10) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 300 eur do 5 000 eur za správne delikty podľa odseku 9.

Podmienky prevozu zosnulých po Slovensku a regionálny cezhraničný styk by sa mali zmeniť. Zhodli sa na tom zástupcovia profesijných organizácií i štátnych orgánov na pracovnom stretnutí, ktoré 27. apríla 2017 v Bratislave organizovala Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb. Do tej doby však platia ustanovenia zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, preto ich treba dodržiavať.

Pripravil Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
publikované vo vydaní SP II. 2017

Späť na tému SAPaKS
 
Podporte náš článok