Čo všetko vás čaká z pohľadu zákona?

10.06.2013

Prestavba vozidla

V poslednej dobe sa na Slovenskú asociáciu pohrebných a kremačných služieb obracajú podnikatelia so žiadosťou o radu ako postupovať pri dovoze a schvaľovaní nových i starších vozidiel s pohrebnou výbavou, bez nej, i s otázkou ako postupovať pri prestavbách. Zašli sme preto na najbližší Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a pretlmočili sme vaše otázky odborníkom.

Pravidlá pre schválenie jednotlivých vozidiel sa líšia prípad od prípadu, poďme od tých najjednoduchších až po tie zložitejšie. Výklad všetkých paragrafov Zákona tu uvedených nájdete v Zákone 725/2004 Z.z. a v Zákone 548/2007, ktorý dopĺňa a mení Zákon 725/2004 Z.z..
 
vyroba
Výroba Auto M+V, viac foto pod článkom

Pri kúpe vozidla nového alebo ojazdeného z krajín EÚ, iného zmluvného štátu alebo z tretích krajín, vozidla so špeciálnou výbavou i bez nej, je potrebné vždy na Obvodný úrad pre cestnú dopravu predložiť „Žiadosť o schválenie dovezeného vozidla“ podľa ustanovenia § 16a ods. 1, § 16a ods. 7; § 16b ods. 1 zákona č. 725/2004 Z.z..

Ak kúpite nové vozidlo výrobcom vyrobené ako vozidlo pohrebné z krajiny EÚ alebo iného zmluvného štátu s typovým schválením ES, stačí k tejto žiadosti predložiť prílohy podľa ustanovenia § 16a ods. 2 písm. a) zákona č. 725/2004 Z.z. Ak typové schválenie ES nemá, musíte predložiť prílohy podľa ustanovenia § 16a  ods. 9 písm. a) zákona č. 725/2004 Z.z.

Ak kúpite ojazdené vozidlo vyrobené výrobcom ako pohrebné z krajiny EÚ alebo iného zmluvného štátu s typovým schválením ES, stačí k tejto žiadosti predložiť prílohy podľa ustanovenia § 16a ods. 2 písm. b) zákona č. 725/2004 Z.z. Ak typové schválenie ES nemá, musíte predložiť prílohy podľa ustanovenia § 16a  ods. 9 písm. b) zákona č. 725/2004 Z.z

Po tom ako ste kúpili vozidlo bez špeciálnej výbavy a vozidlo vám na OÚ CDPK schvália, môžete podať Žiadosť o povolenie prestavby.

Ak sa rozhodnete previesť prestavbu, máte možnosť využiť niektorú z firiem, ktorá má schválené Ministerstvom dopravy SR tzv. „Hromadné prestavby“. V tom prípade vám vydá všetky potvrdenia a doklady potrebné k zápisu na Obvodnom úrade cestnej dopravy táto firma a následne prebehne zápis bez ďalších komplikácií. Upozorňujeme, že keď prestavba prebehla u firmy v zahraničí, ktorá má v domovskej krajine oprávnenie vykonávať „Hromadné prestavby“ ale nemá schválené „Hromadné prestavby“ naším MD SR, musí schvaľovacie konanie prebehnúť na Slovensku a pristupuje sa k nemu ako k „individuálnej prestavbe“ o ktorej povolenie treba najskôr požiadať OÚ CDPK.

Žiadosť o povolenie prestavby jednotlivého vozidla  
Ak sa rozhodnete pre individuálnu prestavbu (práce vykonáva firma, ktorá nemá schválené „Hromadné prestavby“ MD SR), predkladáte na Obvodný úrad pre cestnú dopravu Žiadosť o povolenie prestavby jednotlivého vozidla. K tejto žiadosti je potrebné doložiť prílohy podľa ustanovenia § 19  ods. 4 písm. a – c) zákona č. 725/2004 Z.z:

- Podrobný opis prestavby jednotlivého vozidla
- Návrh na zmenu údajov zapisovaných v osvedčení o evidencii a technickom osvedčení vozidla
- Technický opis, výkresovú dokumentáciu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ak neboli typovo schválené
- Súhlasné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla k prestavbe podľa § 17 ods. 1. písm. a) až g), i), a j)
- Osvedčenie o evidencii (OEV) časť I alebo II/technický preukaz (TP) – fotokópia
- Platný doklad o TK a EK (fotokópia kartičiek)
- Kolok 20,- €
- Občiansky preukaz (firma pečiatku, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list – originál aj fotokópiu k nahliadnutiu
 
vyroba
Výroba Auto M+V, viac foto pod článkom

Žiadosť o schválenie prestavby jednotlivého vozidla
Po povolení prestavby jednotlivého vozidla „Žiadosti o povolenie prestavby jednotlivého vozidla“ a po prevedení samotnej prestavby podľa špecifikácie v rozhodnutí o povolení prestavby jednotlivého vozidla je na rade „Žiadosť o schválenie prestavby jednotlivého vozidla“. Spolu s ňou predkladáte na Obvodný úrad pre cestnú dopravu prílohy podľa ustanovenia § 20  ods. 3 písm. a – e) zákona č. 725/2004 Z.z:
- Odborný posudok o KO, nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania
- Protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe, z ktorého vyplýva, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka po prestavbe z hľadiska konštrukcie spĺňa ustanovené požiadavky alebo alternatívne požiadavky a návrh ZTO vozidla, ktoré sú vydané poverenou technickou službou overovania vozidiel.
- Osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla
- Návrh doplnkového štítku výrobcu
- Platný doklad o TK a EK (fotokópia kartičiek)
- Kolok 300,- €
- Kolok 6,- € za vydanie OEV II
- Občiansky preukaz (firma pečiatku, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list – originál aj fotokópiu k nahliadnutiu

Pohrebné vozidlá používané v ostatnej Európe sú zväčša špičkovými vozidlami vychýrených značiek, ktoré robia svojmu menu česť. Máme možnosť sa o tom presviedčať na každej výstave z oboru. Pravda, v prípade nových vozidiel ide o vysokú investíciu. Sú však i iné možnosti. Trend v pohrebníctve okolo Slovenska je obnovovať pravidelne svoj vozový park a tak kúpiť v zahraničí trojročné auto s plnou pohrebnou výbavou v perfektnom technickom stave je dnes bežné. Nebojte sa do takýchto vozov investovať a neľakajte sa problémov pri prihlásení do evidencie na Slovensku.

V prípade ďalších špecifických otázok, obráťte sa v mieste sídla vašej firmy na najbližší Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Dúfame, že týmito radami sme pomohli všetkým, ktorí stoja pred rozhodnutím vynoviť si svoj vozový park.  

Informácie sme mohli zverejniť vďaka spolupráci s Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Bratislava. Poradenstvo a odborná konzultácia Oddelenie cestnej dopravy, vedúci oddelenia, Bc. Mário Horváth.

Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
 
Citované paragrafy

§ 16a ods. 1
a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to,
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
b) identifikačné údaje o vozidle, a to
1. značku vozidla,
2. obchodný názov vozidla,
3. typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
4. druh vozidla,
5. kategóriu vozidla,
6. obchodné meno výrobcu vozidla,
7. identifikačné číslo vozidla VIN

§ 16a ods. 7
potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.8a)

§ 16b ods. 1
(1) Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretej krajiny musí obsahovať údaje podľa
§ 16a ods. 1 písm. a) a b).

§ 16a ods. 2 písm. a)
a) ak ide o nové vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte,
1. doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
2. osvedčenie o zhode vozidla COC,
3. vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
4. osvedčenie o evidencii, ak taký doklad bol v členskom štáte vydaný,
5. potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo; 8a)

§ 16a  ods. 9 písm. a)
a) ak ide o nové vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte,
1. doklady podľa odseku 2 písm. a) prvého bodu, tretieho až piateho bodu,
2. originál alebo kópia vnútroštátneho osvedčenia o zhode vozidla potvrdzujúceho zhodu vozidla s vnútroštátnymi požiadavkami členského štátu

§ 16a ods. 2 písm. b)
b) ak ide o nové vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte, alebo ak ide o ojazdené vozidlo
1. doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
2. osvedčenie o evidencii,
3. doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v členskom štáte; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii podľa druhého bodu,
4. odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
5. platný protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. a), s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo platný doklad o vykonaní technickej kontroly vozidla vydaný v členskom štáte, napríklad osvedčenie o technickej kontrole; uvedené doklady sa predkladajú, len ak vozidlo takej kontrole podlieha,
6. platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. a), s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo platný doklad o vykonaní emisnej kontroly motorového vozidla vydaný v členskom štáte, napríklad osvedčenie o emisnej kontrole len v prípade, ak záznam o emisnej kontrole nie je súčasťou dokladu o vykonaní technickej kontroly podľa piateho bodu; uvedené doklady sa predkladajú len v prípade ojazdeného vozidla, ak vozidlo takej kontrole podlieha,
7. potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.

§ 16a  ods. 9 písm. b)
b) ak ide o nové vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte, alebo ak ide o ojazdené vozidlo, doklady podľa odseku 2 písm. b) prvého až siedmeho bodu

§ 17 ods. 1. písm. a) až g), i), j)
(1) Za hromadnú prestavbu typu vozidla a za prestavbu  jednotlivého vozidla sa považuje
a) zmena kategórie vozidla,
b) zmena typu alebo druhu karosérie vozidla,
c) zmena alebo úprava karosérie vozidla, zmena alebo úprava nadstavby vozidla, ktorými sa mení účel použitia vozidla,
d) zmena podvozkovej časti a pruženia vozidla, ktoré spôsobia zmenu najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla,
e) zmena rozmerov vozidla,
f) zmena hmotnosti vozidla,
g) zmena umiestnenia riadenia vozidla
i) zmena druhu pohonu, zmena typu motora,
j) zmena obsaditeľnosti vozidla; to neplatí, ak ide o prestavbu vozidla zmenou obsaditeľnosti vozidla zväčšením počtu miest na sedenie, ak je vozidlo výrobcom vybavené úchytnými miestami sedadiel a kotevnými miestami bezpečnostných pásov na zmenu počtu miest na sedenie

§ 19  ods. 4 písm. a – c)
a) podrobný opis prestavby jednotlivého vozidla,
b) návrh na zmenu údajov zapisovaných v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla,
c) technický opis a výkresová dokumentácia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ak neboli typovo schválené

§ 20  ods. 3 písm. a – e)
a) odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
b) protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe, z ktorého vyplýva, že vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, a návrh základného technického opisu vozidla, ktoré sú vydané poverenou technickou službou overovania vozidiel,
c) protokol o technickej kontrole pred schválením vozidla jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 49 ods. 2 písm. b) s výsledkom hodnotenia spĺňa podmienky na schválenie na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho vydania,
d) platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. b) s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak ide o prestavbu podľa § 17 ods. 1 písm. h) a i) a ak vozidlo takej kontrole podlieha,
e) osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla podľa § 23
 
  Ostatné témy
Pravidlá na cintorínoch
Úmrtie v rodine - čo robiť
Všetko o záveti
S Novým zákonom
Odpovedáme na vaše otázky
 
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku