Právne rady

24.08.2012

Právne poradenstvo pre členov SAPaKS

Ste členom Asociácie pohrebných a kremačných služieb a riešite nejaký právny problém? Odteraz môžete využiť právne služby našej spolupracujúcej advokátky JUDr. Ingrid  Zlochovej. Odpovie vám prostredníctvom právnej poradne a poradí, ako by ste mali pri rôznych právnych sporoch postupovať.

JUDr. Ingrid Zlochová zastupuje fyzické aj právnické osoby na strane žalobcu aj na strane odporcu v súdnych, ako aj v rozhodcovských konaniach, obvinených a poškodených  v trestných  konaniach.

A čo ona sama hovorí o poskytovaní právnych služieb v praxi?
Pri výkone advokácie je u mňa prvoradý záujem o klienta. Profesionálnym prístupom sa snažím  v každom prípade o maximálne uplatnenie práv klienta a jeho  nárokov. Členovia Asociácie pohrebných a kremačných služieb sa často pohybujú v trhovom prostredí a v ich praxi sa zvyknú objavovať aj situácie, ktoré je nutné riešiť v sporových konaniach.  Z tohto  dôvodu   Vám umožňujem   dohodnutie si  termínu  právnej  porady v priestoroch mojej kancelárie so  sídlom Galvaniho  12/B v Bratislave, alebo  objednanie si  právneho rozboru  danej  situácie. Po osobnom stretnutí sa môžete sami rozhodnúť či a za akých podmienok  prevezmem Váš prípad, alebo zastupovanie Vašich  blízkych v súdnych sporoch.
     

Ponúkam  právne služby v oblasti:

Občianskeho práva: zmluvné právo, rodinné právo, pozemkové právo, vymáhanie a uplatnenie si pohľadávok, náhrada škody, zastupovanie strán  v civilných  sporoch pred súdom.

Oblasť obchodného práva: zmluvné právo, zakladanie a zmeny v obchodných  spoločnostiach, poradenstvo pri kúpe a predaji  obchodných  spoločností, zastupovanie  v obchodnoprávnych  sporoch.

Oblasť trestného práva: obhajoba obvinených, zastupovanie poškodených v trestnom konaní, právna pomoc svedkom  a podozrivým v trestnom konaní.

Oblasť správneho práva.

Trovy právneho zastúpenia: v záujme klienta vždy pred samotným  prevzatím právneho zastupovania  či obhajoby v trestnom konaní je uzavrieť  v rámci  zmluvy o právnej pomoci  dohodu o trovách  právneho zastúpenia. Pre výpočet  trov právneho  zastúpenia  je rozhodujúca vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách advokátov  v platnom znení. Vyhláška umožňuje viaceré spôsoby určenia odmeny pre advokáta, od tarifnej, paušálnej po hodinovú odmenu. Trovy právneho zastúpenia sa odvíjajú od obtiažnosti  konkrétneho prípadu, od druhu, činnosti  a miesta jej výkonu, časového  rozsahu zastúpenia, ale aj  od výšky sankcie alebo  hroziaceho trestu, či  hodnoty predmetu  alebo výpočtového základu.

Pri kompetentnom výkone advokácie sa snažím  o individuálny prístup ku  každému klientovi. Popri  zmluve o právnej pomoci  poskytujem klientom  vo vopred stanovených  termínoch  špecifikáciu  trov, z ktorej je možné určiť efektivitu  a ekonomickosť súdneho konania.
 
Profil JUDr. Ingrid  Zlochovej
Dosiahnuté vzdelanie: Univerzita Komenského  v Bratislave, Právnická  fakulta
Dozor nad výkonom advokácie: vykonáva Slovenská  advokátska komora, Kolárska   4 v Bratislave     
Kontaktovať ju môžete na mailovej adrese: ingrid.zlochova@centrum.sk, tel: 02/ 43634460, faxom: 02/ 43 63 44 61, mobilné tel.č.: 0905/979169

Vybrané právne problémy so zachovaním potrebnej anonymity zverejníme v časopise Slovenské pohrebníctvo.
(zv)
Podporte náš článok