Výzva predsedu vlády SR

13.03.2020

Poskytnutie dotácie na obnovu vojnových hrobov na rok 2020

Bratislava 18. februára – Predseda Vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu vojnových hrobov na rok 2020. Hlavným zámerom poskytovania uvedenej výzvy je oprava vojnových hrobov, pamätníkov alebo pamätných tabúľ, všeobecné zvýšenie národného povedomia o boji proti fašizmu a problematike extrémizmu. Aktualizované 13.03.2020

 

Disponibilný objem zdrojov určených na uvedenú výzvu na rok 2020, je vo výške 1 000 000 eur, pričom minimálna výška požadovanej a poskytnutej dotácie je 500 eur a maximálna výška požadovanej a poskytnutej dotácie 20 000 eur. Dotáciu možno poskytnúť výlučne žiadateľovi, ktorým je obec, alebo občianske združenie, ktorého predmetom činnosti je zabezpečovanie starostlivosti o vojnové hroby. „Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na obnovu, opravu, alebo údržbu vojnových hrobov alebo náhrobkov, pamätníkov, pietnych symbolov, pamätných tabúľ a pamätných miest viažucich sa k II. svetovej vojne,“ uvádza sa  vo výzve s tým, že v podané žiadosti o poskytnutie dotácie posudzuje a  vyhodnocuje komisia zriadená zo zástupcov Ministerstva vnútra SR, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a zástupcov Úradu Vlády  SR na základe kritéria technického stavu vojnového hrobu a kritéria reálnosti rozpočtu. Vojnovým hrobom sa v zmysle § 2 písm. a) zákona o vojnových hroboch rozumie miesto, kde sú uložené ľudské ostatky vojnovej obete, ako aj náhrobok, pamätník, iný pietny symbol alebo pamätné miesto, ktoré pripomínajú vojnovú udalosť

 

Úrad vlády dnešným dňom 13.03.2020 predlžuje termín uzávierky pre podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu vojnových hrobov

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a dianie v krajine v súvislosti s COVID-19 Úrad vlád?y SR dnešným dňom predlžuje termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci Vyzvania predsedu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu vojnových hrobov na rok 2020.

Pôvodný termín ukončenia predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií v rámci vyzvania bol do 16. marca 2020.
Aktuálne je termín predĺžený do 30. marca 2020 (vrátane).
V prípade ďalších otázok je možné sa informovať e-mailom na: vojnovehroby@vlada.gov.sk.
V nevyhnutných prípadoch môžete využiť telefónne číslo : +421 907 733 895.
 

http://www.vlada.gov.sk/vyzvanie-predsedu-vlady-sr-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-obnovu-vojnovych-hrobov-na-rok-2020/
 

Ako sa ďalej uvádza vo výzve, žiadateľ predloží len jednu žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorá môže pozostávať z jedného alebo viacerých projektov. V prípade, ak má žiadateľ zámer opraviť niekoľko vojnových hrobov, ktoré sa nachádzajú na rôznych miestach, podá jednu žiadosť a priloží k nej toľko projektov, koľko zodpovedá počtu hrobov a pamätníkov, ktoré by chcel obnoviť alebo opraviť. Žiadateľ predloží vyplnenú žiadosť a zároveň ku každému projektu priloží stručný „Popis projektu“, ktorých formuláre sú prílohou k „Záväznej metodike“. Žiadosť spolu s popisom projektu a fotodokumentáciou žiadateľ zasiela iba elektronickou poštou, teda e-mailom na adresu: vojnovehroby@vlada.gov.sk.
 

Žiadosti o poskytnutie dotácie podané v zmysle uvedenej výzvy predsedu vlády SR nemusia byť spolufinancované z vlastných alebo iných zdrojov. Ako sa uvádza v doplňujúcich informáciách pre žiadateľov o poskytnutie dotácie v roku 2020, dotáciu však nemožno poskytnúť žiadateľom, ktorých projekty na opravu vojnových hrobov budú v roku 2020 financované z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sú financované z iného zdroja  na Slovensku alebo zo zahraničia. „Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľom na ten istý účel, resp.  na úhradu tých istých výdavkov, ktoré boli za posledných 5 rokov financované z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sú financované z iného zdroja na Slovensku, alebo zo zahraničia. Dotáciu nemožno poskytnúť na opravu národných kultúrnych pamiatok. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok,“ uvádza sa vo výzve predsedu vlády SR Petra Pellegriniho.

Pripravil Marcel Lincényi © Slovenske pohrebnictvo

Podporte náš článok