06.01.2020

Poradenský seminár

OŠS v spolupráci so Slovenskou asociáciou pohrebných a kremačných služieb, Vás týmto srdečne pozýva na poradenský seminár

 

ZÁKON 398/2019

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve

 

Zmena zákona ustanovuje pravidlá na pochovanie potratených alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ale rozširuje zákaz propagácie pohrebných služieb. Zároveň upravuje povinnosti pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami osôb kontaminovaných rádionuklidmi, či rozširuje povinnosti označovania ľudských pozostatkov.

Rovnako upravuje povinnosť vypracovať a predložiť orgánu dozoru prevádzkový poriadok pohrebných služieb, krematórií, balzamovania a konzervácie. Obmedzuje možnosť vykonávať činnosti súvisiace s poskytovaním pohrebných služieb výhradne na zamestnancov týchto pohrebných služieb a dopĺňa nové správne delikty na úseku pohrebníctva s cieľom zvýšiť vymáhateľnosť zákona.
 

 

prihlaska 23 jan 2020 str1
prihlaska 23 jan 2020 str1

 Obsah pozvánky redakcia neupravovala ani po jazykovej ani grafickej stránke.
 

Znenie Zákona č. 131/2010 Z.z. po zapracovaní novelizácie Zákonom č. 398/2019 Z.z.

 

Prejsť na paragrafy:
 

§ 1-10

§ 11-20

§ 21-30

§ 31-38

 

Podporte náš článok