Radí právnik

29.11.2018

Nemajetková ujma pri smrteľnej dopravnej nehode

Podľa štatistiky dopravnej nehodovosti spracovanej dopravnou políciou v roku 2017 tragicky zahynulo na slovenských cestách 250 osôb, z toho bolo 49 chodcov, 18 cyklistov, 26 motocyklistov, a 157 členov posádky. Smrteľné dopravné nehody zasiahnu najmä najbližších rodinných príslušníkov, ktorí prichádzajú o blízku osobu. V prípade úmrtia blízkej osoby príbuzní musia vybaviť pohreb, naposledy sa rozlúčia s milovanou osobou, a nemajú čas myslieť na iné veci. Väčšina príbuzných si neuvedomuje, že si môžu uplatniť nemajetkovú umu za stratu blízkej osoby pri smrteľnej dopravnej nehode. Ide o finančné odškodnenie, ktoré príbuzným síce nevráti zosnulého príbuzného, ale zabezpečí aspoň finančnú náplasť za trvalú stratu milovanej osoby. Našim klientom sa snažíme vždy vysvetliť, čo je nemajetková ujma, kto si ju môže uplatniť, kto je povinný zaplatiť nemajetkovú ujmu, v akej výške, a do kedy je možné tento nárok uplatniť. V rámci tohto článku sa snažíme upriamiť pozornosť na kľúčové otázky, aby sa pozostalí vedeli zorientovať v danej problematike.

Čo je nemajetková (nemateriálna) ujma?

Nemajetková ujma je taká ujma, ktorá sa premieta do psychickej sféry fyzickej osoby a do jej postavenia v spoločnosti. Treba ju odlišovať od majetkovej ujmy, vrátane škody na zdraví. Zmyslom náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch je zmierniť nepriaznivý následok neoprávneného zásahu do práva na ochranu osobnosti. Náhrada nemajetkovej ujmy poskytuje najúčinnejšiu občianskoprávnu ochranu osobnosti fyzickej osoby. Na rozdiel od toho, zmyslom náhrady ujmy vzniknutej ako priamy dôsledok do fyzickej integrity fyzickej osoby je pokúsiť sa poskytnúť relutárnu náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia.  

Náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch

P1250410
Nehoda

Právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch predstavuje jedno z relatívne samostatných prostriedkov ochrany práva na ochranu osobnosti. Vzniká vtedy, keď morálna satisfakcia (napr. ospravedlnenie), nestačí na zmiernenie nepriaznivých následkov protiprávneho zásahu do osobnostných práv. Napriek tomu, že ide o satisfakciu v oblasti nemateriálnych osobnostných práv, jeho vyjadrenie peňažným ekvivalentom má za následok, že ide o osobné právo majetkovej povahy.

Nemajetková ujma a smrť blízkej osoby

Súčasťou práva na ochranu osobnosti je i právo na súkromie a rodinný život. Právo na súkromie zahŕňa aj právo fyzickej osoby vytvoriť a udržiavať vzťahy s inými ľudskými bytosťami. Obzvlášť v citovej oblasti, aby fyzická osoba mohla rozvíjať vlastnú osobnosť. Smrť ako absolútna strata predstavuje sama o sebe závažný zásah do práva na ochranu osobnosti, pričom spôsobuje ťažké psychické rozpoloženie. V prípade fungujúcej rodiny má za následok dlhotrvajúcu nemožnosť vyrovnať sa so stratou blízkeho človeka . Protiprávne narušenie týchto vzťahov predstavuje neoprávnený zásah do práva na rodinný život fyzickej osoby. Najvyšší súd SR v rámci rozhodovacej praxe sa zaoberal otázkou, či smrť rodinných príslušníkov fyzickej osoby pri dopravnej nehode je neoprávneným zásahom do práva fyzickej osoby na súkromný a rodinný život. Najvyšší súd uplatňuje jednotný názor, podľa ktorého súčasťou práva na ochranu súkromia je aj rodinný život spočívajúci v udržiavaní a rozvíjaní vzájomných citových, morálnych a sociálnych väzieb medzi najbližšími osobami. Konanie, ktoré spôsobilo násilné pretrhnutie týchto väzieb stratou člena rodiny je neoprávneným zásahom do osobnostných práv pozostalých členov rodiny.  

Kto má nárok na nemajetkovú ujmu?

P1250410
Smútiaci

Nárok na nemajetkovú ujmu budú mať principiálne rodinní príslušníci, ktorí mali k zosnulému citové, morálne a sociálne väzby. Pôjde najmä o starých rodičov, rodičov, súrodencov, manželov, deti, ktorí stratili pri dopravnej nehode svojho vnuka, dieťa, súrodenca, manžela, či otca. Oprávnenou osobou bude zrejme aj partner, ktorý zdieľal spoločnú domácnosť so zosnulým, ak to budú odôvodňovať citové, morálne a sociálne väzby medzi týmito osobami. Oprávnenou u osobou bude zrejme aj bratranec, či švagor zomretého. Každá z týchto osôb si môže uplatniť nemajetkovú ujmu, ktorej výška bude závisieť od intenzity vzťahov k usmrtenej osobe. Pri posudzovaní, kto si môže uplatniť nemajetkovú ujmu bude rozhodujúci faktický vzťah medzi oprávnenou osobou a zosnulou blízkou osobou. Faktický vzťah by mal byť dôležitejší ako formálne príbuzenstvo.

Kto musí uhradiť nemajetkovú ujmu?

Povinnosť poskytnúť nemajetkovú ujmu v peniazoch je prioritne subjektívne spätá s tým, kto sa neoprávneného zásahu do práva na súkromie a rodinný život dopustil. Neoprávneného zásahu sa dopúšťa vodič motorového vozidla, ktorý porušením pravidiel cestnej premávky zavinil smrteľnú dopravnú nehodu. A ak zamestnanec právnickej osoby počas plnenia pracovných úloh spôsobí smrteľnú dopravnú nehodu, nemajetkovú ujmu v peniazoch bude musieť uhradiť zamestnávateľ.

Je nemajetková ujma hradená z povinného zmluvného poistenia?

Dňa 11.10.2016 bolo prijaté prelomové uznesenie Ústavného súdu SR, spisová značka ÚS 666/2016 ohľadne nemajetkovej ujmy vo vzťahu k povinnému zmluvnému poisteniu. Podľa predmetného uznesenia pojem „škoda“ použitý v zákone č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je ústavne konformným spôsobom interpretovateľný extenzívne tak, že zahŕňa aj nemajetkovú ujmu podľa ustanovení Občianskeho zákonníka o ochrane osobnosti, s cieľom maximálne možnej miery rešpektovania cieľov relevantnej úniovej regulácie. Povedané jednoduchou rečou, povinné zmluvné poistenie vinníka dopravnej nehody má pokrývať aj náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej blízkym osobám obetí usmrtených pri dopravnej nehode.

V tejto súvislosti je potrebné poukázať aj nauznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 MCdo 1/2016 zo dňa 31.7. 2017, podľa ktorého škodou pre účely zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového je aj náhrada nemajetkovej ujmy za zásah do osobnostných práv pozostalých obete dopravnej nehody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. Najvyšší súd SR skonštatoval, že v spore o náhradu nemajetkovej ujmy je poisťovňa pasívne legitimovaná.  

Nemajetková ujma a jej výška

oskodnenie
Odškodnenie

Posúdenie výšky nemateriálnej ujmy je závislé od úvahy súdu. Súd vo svojom rozhodnutí musí uviesť dôvody, pre ktoré bola priznaná náhrada nemajetkovej ujmy v konkrétnej výške. I keď výška nemateriálnej umy je predmetom voľnej úvahy súdu, táto úvaha sa musí opierať o preskúmateľné hľadiská. Uplatnenie voľnej úvahy sa tak nesmie stať nepreskúmateľnou ľubovôľou súdu mimo rámec akejkoľvek kontroly. Výška náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch je určovaná základnými zákonnými kritériami. A to predovšetkým závažnosťou vzniknutej ujmy a okolnosťami, za ktorých k porušeniu práva došlo. Za závažnú ujmu treba považovať ujmu, ktorú fyzická osoba vzhľadom na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo, intenzitu zásahu, jeho trvanie alebo dopad a dôsledky považuje za ujmu značnú. Pritom však nie sú rozhodujúce jej subjektívne pocity, ale objektívne hľadisko, teda to, či by predmetnú ujmu takto v danom mieste a čase (v tej istej situácii) vnímala aj každá iná fyzická osoba. Kvantifikácia „odškodnenia“ nemajetkovej ujmy prirodzene neznamená bezhraničnú neobmedzenosť. Primárne je preto potrebné vychádzať z individuálnych okolností prípadu a stretu práv postihnutej osoby a osoby, ktorá spôsobila neoprávnený zásah. Na slovenských súdoch bolo podaných 210 žalôb o náhradu nemajetkovej ujmy za stratu rodinného príslušníka pri dopravnej nehode. Celková žalovaná suma predstavuje 47 000 000 eur. Pričom najnižšia žalovaná suma je 13 000 eur a najvyššia 7 000 000 eur.

Nemajetková ujma a premlčanie nároku

Podľa rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 Cdo 194/2011 právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, je právom majetkovej povahy, ktoré sa premlčuje. Počiatok plynutia všeobecnej trojročnej premlčacej doby v prípade náhrady za nemateriálnu ujmu je podľa § 101 Občianskeho zákonníka viazaný na okamih, kedy došlo k neoprávnenému zásahu objektívne spôsobilému porušiť alebo ohroziť osobnostné práva fyzickej osoby. Neoprávneným zásahom je smrteľná dopravná nehoda, pri ktorej došlo k úmrtiu blízkej osoby. Premlčacia doba plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy k takémuto zásahu došlo.

Ak Vás téma zaujala a máte k nej akékoľvek otázky, môžete sa kedykoľvek obrátiť na advokáta Mgr. Petra Mešenca, www.odskodneniepzp.sk. fotografie zdroj: pixabay.com a www.pexels.com
Podporte náš článok