Pietna spomienka

11.05.2015

Kultúra prevencie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 28. apríla si pripomíname Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – World Day for safety and health at Work. Téma pre tento rok – Kultúra prevencie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci naznačuje, že právo na bezpečné a zdraviu prospešné prostredie by malo byť prioritou na všetkých úrovniach. Za nastavenie princípov preventívnej ochrany sú zodpovední nielen zamestnávatelia, ale všetci kompetentní od vlády až po zamestnancov. Treba vytvoriť také prostredie, kde bezpečnosť je prioritou, a to formou zavedenia nových, alebo úpravou už jestvujúcich právnych predpisov. V neposlednom rade ide o dôslednú kontrolu a uložené sankcie za porušenie BOZP. V minulom roku zomrelo pri výkone povolania 39 osôb, čo je o 16 menej ako v roku 2013. Celkovo na svete zomrie pri práci podľa OSN približne dva milióny ľudí a dvestosedemdesiat miliónov utrpí úraz alebo je postihnutých chorobou z povolania.
 
IMG_7045
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, viac foto v galérii na konci článku
Od roku 2003 sa koná na Slovensku Pietne spomienkové zhromaždenie, ktorého cieľom je upozorniť na závažnosť pracovných úrazov, chorôb a úmrtí súvisiacich s výkonom povolania. Tohtoročné sa zaoberalo témou prevencie. Na úvod vystúpil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Po privítaní hostí na čele s predsedom vlády Róbertom Ficom zdôraznil, že dlhodobý zámer znížiť počet pracovných úrazov a chorôb z povolania je veľkou výzvou pre zamestnávateľov, aby preventívne zlepšovali pracovné podmienky a pripravenosť zamestnancov na bezpečný výkon pracovných povinností. Prevencia je efektívnejšia a menej nákladná ako odstraňovanie následkov pracovných úrazov a liečenie chorôb. Aj naďalej je nevyhnutné aplikovať intenzívnu systémovú starostlivosť zamestnávateľov o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, výrazne podporovať a presadzovať preventívne aktivity inšpekčných orgánov a sociálnych partnerov. V závere svojho príhovoru vyjadril súcit s obeťami pracovných úrazov a vyslovil úprimnú sústrasť a ľútosť rodinám, ktoré v dôsledku pracovných úrazov prišli v minulom roku o svojich najbližších. Prítomných požiadal, aby sa k tejto vyslovenej úcte pripojili a minútou ticha symbolicky vyjadrili svoju spolupatričnosť.
 
IMG_7059
Predseda vlády Robert Fico vo svojom príhovore, viac foto v galérii na konci článku
Z príhovoru predsedu vlády Roberta Fica
„Deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci si spoločne na Slovensku pripomíname od roku 2003. Každý rok Medzinárodná organizácia práce zameriava pozornosť na iné výzvy v tejto oblasti za účelom zníženia počtu pracovných úrazov, chorôb z povolaní a úmrtí spôsobených priamo pri práci. Tohtoročným sviatkom Medzinárodná organizácia práce podporuje vytvorenie globálnej kultúry preventívnej bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vnútroštátnymi orgánmi, odbormi a organizáciami zamestnávateľov. Robí sa tak nielen pietnymi zhromaždeniami, a toto môžeme považovať za také, ale aj usporadúvaním rôznych odborných informačných kampaní na priblíženie nových trendov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia a zdôraznením závažnosti pracovných úrazov a chorôb z povolania. Medzinárodná organizácia práce vyzýva každoročne vlády, zamestnávateľov, zamestnancov a ich združenia, aby spolupracovali na implementácii národných politík a stratégií zameraných na prevenciu vzniku chorôb z povolania a poškodení zdravia v súvislosti s prácou. Táto výzva, ako aj zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa na Slovensku napĺňa prostredníctvom plnenia zámerov, cieľov a nástrojov osobitnej stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike do roku 2020 a programom jej realizácie na roky 2013 – 2015 s výhľadom do roku 2020. Realizáciou jednotlivých úloh a opatrení sa pokračuje v znižovaní pracovnej úrazovosti, a to najmä smrteľných pracovných úrazov a úrazov s celoživotnými následkami a eliminovaním príčin chorôb z povolania. Podporujú sa tak zamestnávatelia a zamestnanci pri preventívnej činnosti a prijímaní účinných opatrení na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.“

„Ambíciou stratégie je zaručiť správne uplatňovanie právnych predpisov, podporovať malé a stredné podniky pri implementácii bezpečnostných opatrení, prispôsobiť právny rámec vývoju a samozrejme, najmä ho zjednodušiť. So zreteľom na malé a stredné podniky chce podporovať zmeny v správaní sa zamestnancov, ako aj zdraviu prospešné prístupy u zamestnávateľov. Zámerom je aj presadzovať zohľadnenie zmien na trhu práce vyplývajúce z demografického vývoja, starnutia pracovnej populácie a technologického vývoja.“

„V uvedenej problematike je dôležité viesť sociálny dialóg na celoslovenskej úrovni, dôležitá je aj komunikácia so zamestnancami vo firmách, aby si sami uvedomovali dôležitosť dodržiavania bezpečnostných predpisov,“ povedal premiér Robert Fico.
 
Na záver svojho vystúpenia vyjadril premiér úctu a hlbokú poklonu tým, ktorí sa zranili alebo stratili svoje životy pri práci. Takisto vyslovil osobitnú úprimnú ľútosť tým, ktorí stratili svojich najbližších pri výkone povolania.
 
 
Text a fotogaléria Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo

Späť na prehľad správ


Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 14 fotografií
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku