Rozhovor so súdnou exekútorkou

03.08.2015

Exekúcia a dlhy po zosnulom

Zdediť po svojich zosnulých príbuzných môžete v podstate čokoľvek. Okrem hypotéky či úveru v banke sa môžete ocitnúť aj v situácii, že sa vám po úmrtí zosnulého ozve zdravotná či Sociálna poisťovňa, prípadne exekútor. V tomto seriáli poradíme, ako riešiť tie najčastejšie prípady po úmrtí blízkeho v banke, poisťovniach, alebo na úradoch.

Zomrel vám blízky príbuzný a zistili ste, že naň bola uvalená exekúcia? Poručiteľ však podľa súdnej exekútorky Stanislavy Kolesárovej zo Slovenskej komory exekútorov, nemusel byť len dlžníkom. Práve naopak; mohol byť aj veriteľom, ktorý sa za života domáhal svojich peňazí. „Ak mu ich dlžník napriek právoplatnému a vykonateľnému rozhodnutiu nezaplatil, logicky mohol financie vymáhať práve cestou súdneho exekútora.“ Naopak, môže nastať aj situácia, keď je zosnulý dlžníkom, voči ktorému sa vedie exekučné konanie. V obidvoch prípadoch je preto dôležité, ako skončí dedičské konanie, najmä ak ide o dohodu dedičov. Aktíva, aj pasíva môžu prejsť na dedičov, predovšetkým podľa dohody dedičov.

O dedičstve sa dá dohodnúť
V prípade aktív, napríklad hnuteľného či nehnuteľného majetku, možno predpokladať, že dedičia sa dohodnú, kto z nich sa stane oprávneným a ten potom vstupuje do všetkých práv zosnulého. „Čiže môže komunikovať so súdnym exekútorom, nazerať do exekučného spisu, ak je dlžník zosnulého majiteľom nehnuteľnosti, môže podať návrh na zriadenie exekučného záložného práva alebo dať súhlas s predajom jeho nehnuteľnosti. Samozrejme v jeho prospech sa odvádzajú vymožené financie,“ spresňuje Stanislava Kolesárová. Ak pohľadávka nebola prejednaná v dedičskom konaní, išlo by o zistenie ďalšieho majetku a bolo by potrebné vykonať dodatočné dedičské konanie. Ak je zosnulý dlžníkom, aj v tomto prípade je dôležitý výsledok dedičského konania, pretože dedičia buď zodpovedajú za dlhy poručiteľa každý pomerne alebo len ten z nich, ktorému to vyplýva z Osvedčenia o dedičstve.
 
Súdna exekútorka
Súdna exekútorka Stanislava Kolesárová

Upovedomte exekútora o úmrtí
Kto by však mal exekútora upovedomiť o úmrtí zosnulého? Ak dedičia z pozostalosti vedia, že poručiteľ za života vymáhal svoje pohľadávky, alebo že bolo voči nemu vedené exekučné konanie, bude podľa Stanislavy Kolesárovej vhodné, ak sa skontaktujú so súdnym exekútorom čím skôr, aby tento nevykonával exekučné úkony nadbytočne a nezvyšovali sa tak náklady celej exekúcie.

„Zároveň treba uviesť, že väčšina súdnych exekútorov komunikuje elektronicky vo veciach poskytnutia súčinnosti s Registrom obyvateľov SR, ktorý  každý mesiac posiela súdnym exekútorom oznámenia o všetkých úmrtiach, ktoré Register obyvateľov zaeviduje. Zdalo by sa, že takto sa súdni exekútori dozvedia automaticky o úmrtí účastníka exekučného konania. Nemusí sa tak stať, ak účastník exekučného konania bol napríklad cudzí štátny občan a umrel v zahraničí.“ Malé percento exekútorov, ktoré nekomunikuje elektronicky s Registrom obyvateľov SR, však môže mať určitý časový sklz, kým sa dozvedia o úmrtí účastníka exekučného konania.

Dlhy len do výšky zdedeného majetku
Ak bol poručiteľ dlžníkom, tak pozostalí zodpovedajú za dlhy poručiteľa len do výšky ceny zdedeného majetku. „Ak sú dedičia v situácii, že nevedia, koľko mal poručiteľ dlhov (a nemusia to byť len dlhy v štádiu exekúcie), je vhodné požiadať notára o vyhlásenie konvokácie (výzva veriteľom), kedy možno veriteľov formou uznesenia vyzvať, aby svoje pohľadávky voči poručiteľovi prihlásili do dedičského konania, inak za ne dedičia nezodpovedajú,“ spresňuje Kolesárová.

V takomto prípade zákon určuje poradie, v ktorom sa prihlásené pohľadávky – do výšky ceny zdedeného majetku – uspokoja. V praxi sa môže tiež stať, že zosnulý nikomu nepovedal o svojich dlhoch či exekúciách a dedičia sa o nich dozvedia až priamo na dedičskom konaní. „Keď dedičia v zákonnej lehote dedičstvo neodmietnu, možno pokračovať len v rozsahu, ako to dovoľuje Občiansky zákonník. Ak bolo dedičstvo predĺžené, dedičia sa môžu dohodnúť, že dedičstvo sa prenechá veriteľom na úhradu dlhov. Ak je voči poručiteľovi vedená exekúcia a poručiteľ zomrel ako nemajetný, možno exekúciu zastaviť z dôvodu nemajetnosti na strane dlžníka. V takom  prípade  samozrejme poručitelia neplatia nič,“ tvrdí Stanislava Kolesárová.
 
Rady pre pozostalých, ak zistili, že zosnulý mal na krku exekúciu
Ak nastane situácia, že pozostalí len pri vybavovaní pozostalosti zistia, že voči poručiteľovi bola vedená exekúcie, je vhodné:
– skontaktovať sa so súdnym exekútorom, ktorý je uvedený na ktorejkoľvek nájdenej písomnosti,
– dohodnúť s ním prípadné stretnutie,
– zaslať mu kópiu Osvedčenia o dedičstve, ak už je doručené.

Pozor, novinka!
Od 1. júla 2016, budú môcť občania aj pre prípad zistenia, či voči ich predchodcom bolo vedené exekučné konanie overiť tieto skutočnosti v Centrálnom registri exekúcií. Tento register vedie Slovenská komora exekútorov od januára tohto roka. Účinnosť tohto predpisu bola odložená k 1. júlu 2016 z dôvodu, aby v lehote 18 mesiacov súdni exekútori mohli zapísať do registra údaje všetkých neukončených exekučných konaní.


Zuzana Voštenáková © Slovenské pohrebníctvo
publikované vo vydaní SP I. 2015
 
Späť na tému Odpovedáme - reagujeme
Podporte náš článok