Pochovávajú od 13. storočia

04.09.2023

Cintorín v Brzotíne

Ďalší diel nášho seriálu o cintorínoch sme venovali pohrebisku v Brzotíne neďaleko Rožňavy.

Kataster tejto malebnej gemerskej obce, kde žije podľa posledného sčítania vyše 1300 obyvateľov, sa nachádza v hodnotnom prírodnom prostredí, cennom i z hľadiska turizmu.

Zahŕňa Chránené vtáčie územie Slovenský kras, Plešiveckú planinu či Brzotínske skaly na Silickej planine, ktoré majú štatút Národnej prírodnej rezervácie.

Miestny cintorín je situovaný v kopcovitom teréne nad dedinou. O stave tohto pohrebiska si môžete vytvoriť predstavu na základe priloženej fotogalérie. V podstate ide o typický vidiecky cintorín plný zelene. Dvaja zamestnanci obecného úradu, ktorí majú na starosti údržbu tohto pietneho miesta, evidentne dbajú na to, aby tu neboli voľne pohodené odpadky. Azda len pokosiť by bolo treba častejšie...

S otázkami ohľadom správy cintorína sa redakcia časopisu Slovenské pohrebníctvo obrátila priamo na starostu Brzotína, pána Róberta Dókusa.

Podľa Dókusa pochádzajú prvé zmienky o tunajšom pohrebisku približne z 13. storočia, pričom iný cintorín v obci nebol. Brzotínčania, podobne ako iní obyvatelia slovenského vidieka, preferujú pochovávanie do zeme pred kremáciou. V porovnaní s predchádzajúcim rokom tu klesla úmrtnosť o polovicu; teda zatiaľčo minulý rok v priemere zomreli 2 osoby za mesiac, toho roku je to 1 osoba mesačne (stav k 25. 8. 2023 – pozn. red.).

Obec je iba prevádzkovateľom cintorína, pretože nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa pohrebisko rozprestiera, a v kompetencii má aj starostlivosť o Dom smútku v cintorínskom areáli.

Vo vyjadrení k správe cintorína starosta taktiež uviedol, že obyvatelia Brzotína majú možnosť vykopať hrob pre zosnulého aj sami z dôvodu odľahčenia finančnej záťaže rodiny na výdavky spojené s pohrebom.

Voda pre potreby návštevníkov je zabezpečovaná pravidelne v dvoch 1000-litrových cisternách, nie je však vhodná na pitie.

Medzi služby poskytované správcom pohrebiska a Domu smútku patrí: údržba zelene a drevín; technická údržba pohrebiska; údržba komunikácií, drobné opravy súvisiace s obvyklým udržiavaním pohrebiska; otváranie a zatváranie Domu smútku; poskytnutie Domu smútku so svojim zariadením k vykonaniu pobožnosti alebo k vzdaniu úcty pred samotným aktom pohrebu a poskytnutie chladiaceho zariadenia v Dome smútku k dočasnému umiestneniu zomrelých až do doby konania obradu.

Cenník služieb stanovuje článok XIV. Prevádzkového poriadku pohrebiska a domu smútku na území obce Brzotín takto: za prenájom Domu smútku, resp. obradnej miestnosti je potrebné zaplatiť 6,70 eur; použitie chladiaceho zariadenia za každý i započatý deň stojí 3,30 eur a rovnakou sumou je spoplatnené ozvučenie v Dome smútku a použitie katafalku.

Prenájom hrobového miesta na dobu prvých 10 rokov vyjde pri jednohrobe na 16,60 eur, v prípade dvojhrobu na 33,20 eur a pri trojhrobe na 49,80 eur.

Ak sa pozostalí zosnulého rozhodnú predĺžiť prenájom hrobového miesta o ďalšiu dekádu, vyjde ich to lacnejšie: pri jednohrobe 10 eur, pri dvojhrobe 20 eur a pri trojhrobe 30 eur.

Inou alternatívou je prenájom urnového miesta. Táto služba stojí 8, 30 eur (na prvých 10 rokov, t. j. na čas, kým trvá tlecia doba), resp. 5 eur na ďalších 10 rokov v prípade predĺženia nájomnej zmluvy. Avšak aj platiaci nájomca je povinný udržiavať prenajaté hrobové miesto a jeho okolie na vlastné náklady v riadnom stave, a pokiaľ správca pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté miesto, vyzve užívateľa, aby ich odstránil. Pritom platí, že ak k náprave nedostatkov ani napriek upozorneniu nedôjde, správca ich odstráni sám na náklady nájomcu.
 
Brzotín
Moderné betónové hrobky striedajú hroby oveľa staršieho dáta. (autor fotografie: Pavol Ičo)
 
Zákazy a ďalšie ustanovenia Prevádzkového poriadku
K tunajšiemu cintorínu sa viaže viacero pravidiel a zákazov – nie je povolené odkladať medzi hroby plechovky, sklenené poháre a iné predmety s výnimkou nádoby na vodu; robiť hluk alebo sa dopúšťať výtržností; fajčiť a odhadzovať nedopalky cigariet; požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky; odhadzovať odpadky mimo smetných nádob; spaľovať trávu a iný odpad; vodiť, alebo vpúšťať psov a iné zvieratá; jazdiť na bicykli (je však možné ísť popri bicykli) a iných podobných prostriedkoch; telefonovať počas pohrebných obradov; ničiť príslušenstvo hrobov a hrobiek, ako aj zariadenia cintorína a Domu smútku; zhadzovať náhrobné kamene; bezdôvodne šliapať po hroboch a náhrobkoch alebo ich zneuctievať (napr. farbou, popisovaním hanlivými nápismi a kresbami a pod.); nesmie sa obmedzovať priechodnosť ciest a uličiek medzi hrobmi; texty a úpravy nápisov musia zodpovedať dôstojnosti a piete pohrebiska; veľkosť a tvar epitafnej dosky pri zriadení nového urnového miesta je prenajímateľ povinný konzultovať so správcom pohrebiska atď.

Ani hroby na tomto cintoríne nemožno zhotovovať v ľubovoľnej veľkosti. Maximálne rozmery hrobových rámov sú uvedené v článku IX. Prevádzkového poriadku. Jednotlivý hrob môže mať rozmery najviac 110 x 245 cm (s vnútornou mierou 80 x 205 cm); dvojhrob 220 x 245 cm (vnútorná miera 190 x 205 cm) a trojhrob 330 x 245 cm (vnútorná miera 300 x 205 cm).

Pohrebisko má dva vstupy a verejnosti je prístupné nasledovne: v období od 1. mája do 30. septembra denne v čase od 7:00 hod. do 20:00 hod. a v období od 1. októbra do 30. apríla denne v čase od 7:00 hod. do 17:00 hod.

Brzotín z pohľadu histórie
Najstaršia známa podoba názvu tejto obce, „Berzethe“, sa objavila v dotačnej listine uhorského kráľa Bela IV., datovanej do roku 1243. Brzotín je však v skutočnosti zrejme oveľa starší. Pôvodne patril Bubekovcom, od roku 1293 príslušníkom šľachtického rodu Máriássy, ale aj ďalším zemanom. V 18. storočí zapisovali jej názov v tvaroch „Berzéthe“, „Bersetin“, „Berzetin“, „Berzethe“, „Berseten“. Neskôr k nim pribudli i ďalšie varianty („Berzetín“, „Berzéte“, „Brzotýn“). Súčasné pomenovanie je známe od roku 1927.

Kedysi sa tu dolovalo zlato, miestna populácia sa tiež venovala pastierstvu.

Najvýznamnejšou pamiatkou v Brzotíne je nepochybne románsko-gotický kostol z 13. storočia, súčasť kultúrno-turistickej tematickej trasy „Gotická cesta“. Tento chrám bol pôvodne zasvätený Panne Márii a patril katolíkom, od konca 16. storočia ho však využívajú reformovaní veriaci (tzv. kalvíni). Donátormi kostola boli Máriassyovci, ktorí majú v priľahlom areáli kryptu. Jeho dnešný vzhľad je výsledkom početných prestavieb.

V rokoch 1798 – 1803 postavili v obci kostol zasvätený svätej Anne. Ide o jednoloďovú stavbu s polkruhovitým zakončením presbytéria. Slúži veriacim rímskokatolíckeho vierovyznania.

V tzv. „Bielom kaštieli“ z prvej polovice 19. storočia v súčastnosti sídli správa Národného parku Slovenský kras a jedna z tunajších šľachtických kúrií, ktorej výstavba spadá do roku 1836, sa medzi časom premenila na zdravotné stredisko.

Oveľa mladšieho dáta je pomník padlým v druhej svetovej vojne, postavený pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci, v roku 1993.

Brzotínsky erb, prijatý v marci 1999 na základe erbového pečatidla z roku 1575, symbolizuje územnú príslušnosť a zároveň odkazuje na dávnu tradíciu v oblasti poľnohospodárstva a baníctva.

Za spoluprácu ďakujeme starostovi Brzotína, pánovi Róbertovi Dókusovi, a zamestnancom miestneho obecného úradu.

Pripravil a foto poskytol Mgr. Pavol Ičo © Slovenské pohrebníctvo

Publikované na portáli SP net 08. 2023
 
Späť na tému O cintorínoch
 

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 22 fotografií
Podporte náš článok