Koronavirus v ČR

10.08.2020

Česká republika se inspirovala novým slovenským zákonem o pohřebnictví

Od roku 2020 slovenský zákon č. 131/2010 Z.z., o pohrebníctve, stanoví v § 8 odst. 4 písm. s) zcela novou povinnost pro pohřební službu: „prevádzkovateľ pohrebnej služby je povinnen zabezpečiť, aby manipuláciu s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami pri výkone činnosti pohrebnej služby vykonávali len osoby, ktoré sú s ňou v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.“ Zároveň se jedná o přestupek pod pokutou od 300 eur do 10 000 eur, který se ovšem nevztahuje na provozovatele krematorií, pohřebišť ani na poskytovatele balzamace nebo konzervace.

V původní květnové verzi čl. 3 prezentované směrnice Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) pro nakládání s tělem zemřelého s vysoce nakažlivou nemocí, č. j.: MMR-24254/2020-52 ze dne 23. června 2020, (dále jen „směrnice“) doporučilo orgánu ochrany veřejného zdraví, po vzoru výše citovaného zákona o pohřebnictví, aby pro nakládání s tělem zemřelého s vysoce nakažlivou nemocí vybral takovou pohřební službu, která má své vlastní zaměstnance. Pouze zaměstnanci pohřební služby, pohřebiště a krematoria jsou podle citovaného článku směrnice zásadně vždy osobami, které jsou s provozovatelem služeb v pohřebnictví v pracovněprávním vztahu a musejí být předem zaměstnavatelem informováni, že budou manipulovat s tělem zemřelého s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc.

Ve směrnici se doslova uvádělo: „Nejsou vhodné ty pohřební služby, u nichž osoby vykonávající pro pohřební službu běžné činnosti v závislém vztahu nejsou jejími zaměstnanci, ale formálně vystupují jako samostatní podnikatelé (osoby samostatně výdělečně činné, zpravidla živnostníci).“ Toto ustanovení bylo nakonec Koordinační komisí pro přípravu směrnic ministerstev a jiných ústředních správních orgánů týkajících se orgánů krajů a orgánů obcí na úseku výkonu státní správy(dále jen „Komise“) vypuštěno. Stále ale zůstává v platnosti jako metodický pokyn MMR, který je zveřejněn na jeho stránkách v sekci pohřebnictví. Zaměstnanci pohřebních služeb se během vyzvednutí těl zemřelých v terénu dostávají do velmi rizikových situací z hlediska ochrany veřejného zdraví. Jsou ze zákona o pohřebnictví povinni zdržet se při kontaktu s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům. Musejí s nimi komunikovat osobně bez ohledu na karanténu a hrozící riziko nákazy.V tom je shoda obou zákonů, jak toho, který platí ve Slovenské republice, tak toho, který platí v České republice.Vzhledem k těmto uvedeným skutečnostem vláda České republiky uložila MMR usnesením vlády č. 35 ze dne 11. ledna 2019 vytvořit pro pohřební služby směrnici pro nakládání s tělem zemřelého s vysoce nakažlivou nemocí po jeho předání pohřební službě.

kotrly
MMR ČR ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.

K širším vnějším připomínkám byl návrh směrnice předložen dne 3. října 2019 v rámci jednání pracovní skupiny MMR a provozovatelů pohřebních služeb, krematorií a hřbitovů a dne 15. října 2019 při konzultačním dni MMR k pohřebnictví se zástupci krajských úřadů a krajských hygienických služeb.Veřejné vypořádání připomínek se uskutečnilo dne 29. ledna 2020 při konzultačním dni MMR k pohřebnictví za přítomnosti zástupců Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva obrany, Asociace krajů ČR, krajských úřadů, krajských hygienických stanic, Sdružení pohřebnictví ČR, z. s., Asociace pohřebních služeb, z. s., Unie pohřebních služeb, z. s. Návrh znění směrnice byl zmíněným institucím předem rozeslán a na webu MMR k připomínkám odborné veřejnosti zveřejněn 2. prosince 2019.

Ministryně pro místní rozvoj, Ing. Klára Dostálová, následně zřídila pracovní skupinu složenou ze zástupců MMR, Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví. Pracovní skupina se sešla ve dnech 12. února 2020 a 2. března 2020 a rok po publikování směrniceve Věstníku vlády ČR pro orgány krajů a orgány obcí, ji bude vyhodnocovat a popřípadě revidovat či aktualizovat. Postupně vypracuje návrh na změnu právního řádu ČR tak, aby se uložení těla zemřelého s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci do rakve a jeho transport staly součástí zdravotních služeb.

Závěrem lze tedy shrnout, že svým obsahem zcela unikátní směrnice, upravující poprvé v historii českých zemích na nejvyšší úrovni pohřbívání nakažených těl z hlediska podnikatelů v pohřebnictví, byla v České republice schválena třemi klíčovými ministerstvy po devíti měsících důkladných příprav dne 14. května 2020 a zásadně legislativně zkrácena v červnu Komisí. Ke dni svého zveřejnění je účinná od 13. července 2020 jako závazný právní předpis. Lze ji najít ve Věstníku vlády České republiky (Ročník 18, Částka 3, bod 2.), viz https://portal.gov.cz/obcan/vestniky/6bnaawp/802857487.pdf (21. 7. 2020). Její původní širší a ambicióznější verze se stala pouhým doporučením MMR.

Tímto aktem je směrnice připravena k aplikaci v mezidobí mezi první a eventuální další vlnou pandemie onemocnění covid-19. Toto onemocnění se v České republice od 1. 7. 2020 stalo pro účely trestního stíhání nakažlivou nemocí (srov. nařízení vlády č. 75/2020 Sb., kterým se mění nařízení vládyč. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin). Doufejme, že se covid-19 nestane vysoce nebezpečnou nemocí a směrnice se nebude muset aplikovat vůbec.

Načasování a konkrétní podoba přípravy na druhou vlnu pandemie se budou v jednotlivých pohřebních službách lišit, ať už je směrnice přijatá či nikoli. Zcela zásadní je, aby i pro pohřebnictví existoval společný rámec, který je založen na třech principech. Podle prvního by všechny kroky měly být vědecky podložené a jejich prioritou by měla být ochrana veřejného zdraví. Dále by pohřební služby, hřbitovy a krematoria měly s lékaři a epidemiology efektivně komunikovat, informovat se a koordinovat společné postupy. V neposlední řadě je důležité, aby přetrval vzájemný respekt a solidarita mezi podnikateli a veřejnou správou.

Obsah a foto MMR ČR ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D. 2020 © Slovenské pohrebníctvo
publikované vo vydaní SP jún 2020
 
Späť na tému Česká republika
Podporte náš článok